Vad innebär Schysst rekrytering?
SYLF har tagit fram riktlinjer för underläkare som vill söka allmäntjänstgöring och för chefer samt HR-personal för att öka kunskapen om rekrytering och skapa en mer objektiv och så rättvis process som möjligt. Det finns en stor okunskap kring rekrytering vilket gör att både chefer och underläkare kan uppfatta tillsättningen/förloppet som luddigt och de som inte får tjänsten kan uppleva att grunderna till nekandet var lösa. Ibland kan det vara så att rekryteringspersonal går mer på känsla än definierade kriterier för AT-tjänsten.

Från pilotprojekt till certifierad rekryteringsprocess
Därför skapade SYLF 2018 utmärkelsen Schysst rekrytering. Ett pilotprojekt genomfördes 2018 där fem AT-orter runt om i landet fick vara med på AT-intervjuerna samt förberedelser och efter­arbete. Efter detta skapades ett kunskapsdokument om vad vi anser att schysst rekrytering innebär och varje år låter vi nu alla AT-orter i landet ta del av detta och nominera sina processer. Förra året
delade vi för första gången ut en utmärkelse till de AT-orter som genomför en certifierad rekryterings­process. Dessa publiceras på at-guiden.se och pris delas ut på Framtidens Specialistläkare i Malmö vartannat år.

Vilka kriterier måste uppfyllas?
De viktigaste kriterierna i SYLF:s modell för en bra rekrytering är att alla underläkartjänster ska utlysas öppet och att det ska framgå i annonsen vilka kompetenser som arbetsgivaren anser är meriterande, att urvalet ska ske utifrån meritkriterierna och att arbetsgivaren använder validerade metoder för att bedöma kompetens, som att alla får samma frågor vid intervjun.

Varför är Schysst rekrytering angeläget för just dig som söker AT?
Helt enkelt eftersom du inte ska behöva gissa – det skall finnas en klar tydlighet kring vad som är meriterande för tjänsten. Det handlar om att rekryterarna skall göra en bedömning baserad på fakta och kompetens snarare än på en subjektiv magkänsla. Även om det känns orättvist i efterhand så kan du se att processen inte var orättvis.

Gynnsamt även för chefen
En strukturerad intervjuprocess är inte viktig enbart för dig som söker tjänsten, utan gynnar även chefer samt kliniken. I och med att utmärkelsen Schysst rekrytering är organiserad och utarbetad så kan de orter som erhåller diplomet stoltsera extra mycket. SYLF kommer även att be alla AT-chefer att redogöra för hur de jobbar med rekryteringar och stämmer av med lokalavdelningarna hur det fungerar i praktiken. De som söker AT ska uppleva att de blir rättvist behandlade, arbetsgivaren ska uppleva att man gör värdefulla rekryteringar och projektet ska stimulera till samarbete mellan arbets­givaren och lokalavdelningen.
Om du har frågor så tveka inte att kontakta din lokalavdelning. Se till att just din klinik börjar att rekrytera schysst!


schysst flöde

UTMÄRKELSENS KRITERIER
Schysst rekrytering

• AT-tjänsterna utlyses offentligt.
• Meritkriterierna framgår i annonserna.
• Beskrivningen av tjänsterna är rättvisande.
• Arbetsgivaren använder en strukturerad metod för intervjuer och tester.
• SYLF erbjuds att med bibehållen lön sitta med vid intervjuer.
• Arbetsgivaren kan utifrån förväntad förmåga motivera vem som kallas till intervju och vem som erbjuds en tjänst.
• Arbetsgivaren analyserar fördelningen av kön, ålder och utbildningsland i rekryteringens olika steg – och kan förklara eventuell snedfördelning.
• SYLF bedömer att arbetsgivaren inte missgynnar strukturellt.

Läs mer på SYLF:s hemsida under Schysst rekrytering.

Mer från Moderna Läkare