Formellt blir du vald till skyddsombud av dina kollegor, och din lokala läkarförening anmäler dig som skyddsombud till arbetsgivaren. Kontakta den lokala läkarföreningen och visa intresse för uppdraget så hjälper de dig. Att vara fackligt engagerad på din arbetsplats är ett utmärkt sätt att bli delaktig i hur verksamheten bedrivs.

Fackligt engagemang reglerat i arbetsmiljölagen
På varje arbetsplats finns något som kallas klinik­ombud. Generellt brukar man föredra att den som är klinikombud även är skyddsombud, men det finns ofta flera skyddsombud om arbetsplatsen är stor. Dessa har olika skyddsområden, och ibland finns det även ett huvudskyddsombud med övergripande samordningsfunktion. Du deltar i det löpande arbetet för att se till att du och dina kollegor får en god, både fysisk och psykisk, arbetsmiljö. Skyddsombudets roll är reglerad i arbetsmiljölagen och ger långtgående befogenheter. Klinikombudet deltar framför allt i MBL-förhandlingar eller sam­verkan beroende på var i landet du arbetar. Stora variationer finns i hur detta delats upp regionalt. Uppdragen tar något, till några, möten per månad i anspråk och skälig förberedelsetid ingår som regel.

Insyn i beslut
Vid sidan av dessa formaliteter får du, viktigast av allt, en stol i rummet där många av klinikens viktiga frågor diskuteras. Generellt sett är arbetsgivare öppna vad gäller diskussion med facket och kommer att se dig som en tillgång. Som skyddsombud får man snabbt insyn i beslut som tas. Ofta får man en större förståelse för besluten när man hör diskussionen som föregått dem. På arbetsplatser där den fackliga närvaron varit låg kan det behövas tätare kontakt och ta en tid innan rollerna och sam­arbetet etableras på ett fungerande vis. Ta hjälp av andra skyddsombud och arbetsplatser för att lära av hur de har gjort. Det brukar finnas nätverk för skyddsombuden på olika nivåer, där du får hjälp.

Utbildning i arbetsrätt
För att känna dig trygg i rollen kommer du att erbjudas kurser både lokalt/regionalt och nationellt genom SLF. Hela ditt fackliga uppdrag har du rätt att utföra med bibehållen lön. Behöver du stöd får du det av din lokala läkarförening, i de lokala nätverk som finns eller via läkarförbundet centralt. Du skall aldrig behöva känna dig ensam i uppdraget. I de flesta fall har man rätt att göra uppehåll i förhandlingar innan beslutet tas. Bygger man t.ex. om jourrummet och du är osäker på hur man skall tolka lagen, skall du ha rätt att ta reda på detta eller diskutera med läkarföreningen innan du tar ställning. Du är genom lag skyddad från att missgynnas av arbetsgivaren på grund av ditt fackliga uppdrag och skall alltså inte behöva vara orolig för att chefen ser dig som besvärlig för att du är ombud för dina kollegor. För personlig del kommer du även lära dig mer om kollektivavtalet vilket kommer väl till pass när du själv löneförhand­lar eller om HR försöker gå genvägar gällande vill­kor och lön. Obetald övertid är till exempel mycket svårare att motivera om du som anställd känner till regelverket. Många chefer är själva osäkra på reglerna och du kan bli ett stöd både för kollegorna och chefen när det kommer till avtal och villkor. Kom dock ihåg att det är en påverkansmöjlighet och inte en avlastning för sagda chef, som själv har ansvar till kunskap i ämnet.

Kontakt med arbetsmiljöverket
Skyddsombudets kanske starkaste befogenhet är att göra anmälan till arbetsmiljöverket som kan leda till tillsyn och ibland vite om situationen inte förbättras (s.k. 6:6a-anmälan). Detta kan, sedan ett par år, även göras på undermålig psykisk arbets­miljö. Kronisk överbelastning kan vara ett sådant exempel. I särskilt allvarliga situationer kan man begära skyddsstopp – t.ex. om kritisk skyddsutrustning saknas. Detta innebär att allt arbete stoppas till dess att man kommit överens om att stoppet skall hävas, eller att arbetsmiljöverket häver stoppet. Under covid-19-pandemin har läkarförbundet hållit regelbundna möten med skyddsombuden i hela landet för att diskutera vad man kan, och kanske inte kan, göra.

Att vara delaktig och hjälpa dina kollegor är både intressant och viktigt, ta chansen!

Text: Mattis Gärtner Nilsson, ordförande SYLF Mellersta Skåne

Fakta
Vad är vad?

I många regioner har samma person båda dessa roller, och gränsdragningen mellan uppdragen är svag. Exakt hur fördelningen är där du arbetar kommer du att lära dig av din lokala förening och när du går introduktionskurser för uppdraget.

Skyddsombud
Huvudsakligen arbetsmiljö
Skyddsrond, skyddskommitté (forum för regelbundet arbetsmiljöarbete)
Anmälningar till arbetsmiljöverket
Skyddsombudsstopp

Exempel på kontakt:
Ohållbar arbetsbelastning, dålig ventilation, undermåliga arbetsplatser, diskriminerings­ärenden.

Klinikombud
Samverkan/MBL-förhandlingar vid verk­samhetsförändringar
Kontakt med läkarföreningen vid problem på kliniken

Exempel på kontakt:
Behov av strukturella förändringar, avtal som inte följs, bevakning av ombyggnation


Fakta
Ordförklaring & Regelverk

Ordförklaring
MBL – (MedBestämmandeLagen) är den lag som reglerar hur arbetsgivaren skall arbeta med dig som facklig företrädare.
MBL-förhandlingar är alltså de förhandlingar man håller utifrån detta.
Samverkan – i en del regioner har man slutit avtal med fackförbund om samverkan som är ett mer informellt sätt att diskutera, för att slippa de formella MBL-förhandlingarna.

Användbara regelverk
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Läkaravtalet (de samlade kollektivavtalen
för läkare, finns på SLF:s hemsida)
Lokala avtal (finns på din läkarförenings hemsida)
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS:en i dagligt tal)
slf.se/fortroendevald/skyddsombud
slf.se/publikationer/vara-skyddsombud

Mer från Moderna Läkare