fbpx
Hoppa till innehåll

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att bli en allt starkare röst för under­läkarkåren.
Text: Maria Valeur
Bild: Getty Images
Sex läkare som lägger ihop händerna för att känna gemenskap. SYLF 100 år.
Fackligt

Underläkarkåren ska lyftas! På fullmäktigemötet i maj 2021 enades SYLF:s lokalavdelningar om en femårsstrategi för att skapa bättre förutsättningar för landets underläkare. Många av målen är hjärtefrågor för SYLF och områden som föreningen arb-etat hårt med i många år. I och med den antagna strategin förtydligas riktningen på föreningens arb-ete framåt. 

Mål 1 – Rimliga underläkarlöner

Underläkarlöner ökar snabbare än industrimärket.

Underläkare har haft löner som inte ökat i lika hög grad som de seniora kollegornas, vilket urholkar underläkarnas köpkraft. När en allt större underläkargrupp kommer in på arbetsmarknaden samtidigt som den seniora läkargruppen går i pension finns risken för att lönerna också kommer att normeras nedåt, med minskad livslön som följd. SYLF nationellt kan verka för att frågan prioriteras hos SLF, men också arbeta för att förtroendevalda runt om i landet får goda möjligheter att påverka lokal lönebildning, via utbildning, nätverk och kunskapsunderlag. 

Mål 2 – Kortast möjliga väg till specialist

Inga ofrivilliga/undvikbara väntetider till AT, BT och ST. 

Det råder specialistläkarbrist i Sverige, och våra medlemmar vill inget hellre än att bli specialister och därmed avhjälpa detta strukturella problem. Problemet handlar om en underdimensionering av antalet utbildningstjänster (AT/BT/ST) vilket skapar flaskhalsar för underläkares progression i läkaryrket. SYLF nationellt kan arbeta med detta genom att sammanfatta kunskapsunderlag kring läget för AT och BT, kommunicera risker med fördröjd progression, och påverka beslutsfattare.

Det råder specialistläkarbrist i Sverige, och våra medlemmar vill inget hellre än att bli specialister.

Mål 3 - Fler läkare som chefer och ledare

Ledarskaps-ST eller motsvarande utökad ledarskapsutbildning ska finnas i alla regioner och erbjudas minst 10 % av alla ST-läkare

Trots att läkare har en naturlig roll som chefer och ledare i vården, och att många unga läkare ser sig som framtida chefer, är det allt mindre vanligt att vården leds av läkare. Förklaringen är multifaktoriell, men avsaknaden av utbildnings- och stödinsatser för läkare i ledande position är en viktig stötesten. Ledarskaps-ST är en naturlig ingång för underläkare med chefs- och ledarambitioner och bör erbjudas i samtliga regioner och till en betydande del av underläkarkåren. SYLF besitter den nödvändiga kunskapen och inflytandet för att accelerera införandet av ledarskaps-ST i hela landet.

Mål 4 - Att utbilda och utveckla ska löna sig

Akademiska meriter och undervisningsuppdrag ska ge ett påslag på bruttolönen om minst 10 %. SYLF ska därutöver verka för att utbildningsintresserade läkare skall ersättas med mer schemalagd tid för kollegors professionellas utveckling.

Trots att läkaryrket är ett kunskapsintensivt lärlingsyrke, får sällan kollegor som engagerar sig för undervisning, handledning och forskning den konkreta kompensation som förtjänats. SYLF behöver driva frågan om särskild kompensation och uppskattning för underläkare som engagerar sig i andra kollegors professionella utveckling. Det ska synas på lönebeskedet och i anställningsvillkoren!

Mål 5 - En stark röst för underläkarkåren

SYLF samlar 82 % av underläkarkåren. 
SYLF:s möjlighet att påverka internt i SLF nationellt är avhängigt vår storlek och förankring i medlemsgruppen. Detta gäller såväl på SLF:s fullmäktige men också i andra kontakter internt i förbundet. Vår möjlighet att också få gehör för underläkarfrågorna lokalt ökar om vi är många. Idag har SYLF lägre anslutningsgrad än SLF (ca 80 %). För att nå en hög anslutningsgrad behöver SYLF synas mer, både lokalt och nationellt. Det ska vara friktionsfritt att vara förtroendevald och satsningar på att förenkla arbetet som SYLF:are kan också ingå i detta. Dessutom är anslutningsgraden också något som påverkar SYLF:s ekonomi: ju fler vi är, desto mer kan vi göra. •

Vill du hjälpa till att förverkliga våra mål? 
Är det ett av målen som du brinner extra mycket för? Du är varmt välkommen att kontakta din lokala SYLF-avdelning för att bli en del av det roliga och viktiga arbetet! Kontaktuppgifter till lokalavdelningarna hittar du på www.sylf.se. 

Mer från Moderna Läkare

Satsa på ledarskaps-ST!

Ledare Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …

Regionala samarbeten är framtiden

Lokalfackligt Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.

På väg mot konstgjorda organ

Tema Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng­den immundämpande behandling och komplikationer. De potentiella tillämpningarna för framtidens 3D-bio­skriv­ning är många, och möjligheterna svindlande.

Läkaretik på sociala medier (Gör inte bort dig på nätet)

Tema Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång av kluriga situationer på …

En framgångsmedicin

Lokalfackligt Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den …

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Lokalfackligt Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också …