Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter
Hur ska vi få ST-läkare i allmänmedicin att fortsätta i primärvården i Stockholm?

Hur ska vi få ST-läkare i allmänmedicin att fortsätta i primärvården i Stockholm?

Nyhet
Stockholm

I en enkät som DLF Stockholm skickat ut under vintern anger en dryg tredjedel av ST-läkarna i allmänmedicin i Stockholm att de inte är säkra på att de kommer stanna kvar i primärvården när de blir färdiga specialister, och drygt hälften av ST-läkarna är osäkra på om de kommer att stanna kvar på sin vårdcentral efter avslutad ST.  Schemalagd fortbildningstid, listningstak och inflytande över sin arbetsdag är sådant som de framtida specialisterna värderar högt och som måste finnas på plats om vi ska få läkare till primärvården.

Inledning

Kompetensförsörjning och utbildning av nya specialister i allmänmedicin i Region Stockholm är en viktig fråga för en god och välbemannad primärvård. ST-läkare, läkare som håller på att specialisera sig till distriktsläkare, är en viktig del i den framtida kompetensförsörjningen i primärvården och ST-läkare är en central del i regionens arbete för att förbättra läkarbemanningen på vårdcentralerna. 

I slutet av april publicerade SVT resultatet av en enkät till samtliga läkare som fick sitt specialistbevis i allmänmedicin utfärdat 2018 och som fortfarande bor i Sverige. Majorteten av de tillfrågade var missnöjda med sin arbetssituation och över hälften arbetade deltid för att orka med. 12 procent av dessa allmänläkare hade 4 år efter att de blivit specialister slutat i primärvården, nästan alla på grund av arbetsbelastningen. 

Hur ser det då ut i Stockholm? Det finns ingen statistik från regionen vad som händer med de nyfärdiga specialisterna efter avslutad ST. Tidigare studier har dock visat att intentionen att sluta korrelerar med hur många som faktiskt slutar. DLF Stockholm har därför under hösten 2021 arbetat med att ta fram ett underlag kring hur ST-läkarna i allmänmedicin tänker kring sin arbetssituation och framtida arbete som specialist i allmänmedicin i Region Stockholm. Kontakt togs med regionens samtliga ST läkare i allmänmedicin via gängse utbildningskanaler där ST-läkarna uppmanades att delta i en enkätundersökning.  Svarsalternativen presenteras i numerisk skala från 1-5, från inte viktigt till mycket viktigt. Ungefär tredjedel av regionens ST-läkare i Allmänmedicin svarade.

Resultat

En dryg tredjedel av de svarande ST-läkarna anger att de inte är säkra på att de kommer stanna kvar i primärvården överhuvudtaget och drygt hälften av ST läkarna är osäkra på om de kommer att stanna kvar på sin vårdcentral efter avslutad ST. Det framgår inte om detta är läkarens eget val, dvs om man aktivt söker sig bort, eller om det beror på att vårdcentralen inte har ekonomiskt utrymme att behålla läkaren. Båda alternativen är dock bekymmersamma. 

Det är alarmerande att framtida specialister i allmänmedicin redan under pågående specialiseringstjänstgöring hyser en dyster uppfattning kring en framtid i primärvården.

Distriktsläkarföreningens åtgärdsförslag:

  1. Garantera avgränsad lista i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om 1 specialist i allmänmedicin per 1100 invånare och en finansiering som möjliggör detta.
  2. Garantera fortbildning för specialister i allmänmedicin och precisera denna i samråd med professionen. 
  3. Sprid arbetssätt där läkarna själva styr över sitt arbete och sin tidbok. Lyft de goda exemplen!

Fler nyheter


KOMPETENSUTVECKLING FÖR SPECIALISTER I ALLMÄNMEDICIN

Ordinarie läkare i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin, det vill säga ha en anställning som distriktsläkare. Distriktsläkare utgör den högsta medicinska kompetensen på hälsocentralen och är en central profession…
Västerbotten

Ansök till Samfonden!

– vår hjälp till din personliga kompetensutveckling och ekonomi Samfonden är Svenska Distriktsläkarföreningens fond för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som…
Stockholm

Distriktsläkare tar fortbildningen i egna händer

Under senaste halvåret har många regioner infört ”fortbildningsstopp”, där de på olika sätt begränsat möjligheten för distriktsläkare att få fortbildning. Nu tar distriktsläkarna saken i egna händer. Provinsialläkarstiftelsen gör en satsning på fortbildningsstipendier – det sk Provinsialläkarlyftet.
Stockholm
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Hur ska vi få ST-läkare i allmänmedicin att fortsätta i primärvården i Stockholm?