Hoppa till innehåll

Samfonden

Vårt stöd till din personliga kompetensutveckling och ekonomi.

Ansökningsdatum är senast 1 januari, 1 maj och 1 september. 

Samfonden är Svenska Distriktsläkarföreningens fond för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som har hamnat på ekonomiskt obestånd. Fonden är en sammanslagning av ett tidigare flertal fonder som sträcker sig tillbaka till föreningens bildande 1885. Fonden riktar sig i första hand till färdiga specialister i allmänmedicin (i undantagsfall kan ST-läkare i allmänmedicin komma i fråga) som vill förkovra sig i sin professionella gärning.

I de fall arbetsgivaren inte vill bekosta en vidareutbildning kan man söka bidrag från fonden. Den aktivitet man söker bidrag till skall ha anknytning till den allmänmedicinska kliniska vardagen och man skall först ha sökt men fått avslag om medel från sin arbetsgivare.

Exempel på typiska aktiviteter som sökts och beviljats är deltagande i konferenser och kortare utbildningar.  Däremot har vi varit restriktiva med utbetalningar till mer omfattande utbildningar, mer nischade intressen som inte är särskilt representativa för allmänmedicinens område eller bidrag till utrustning eller material. Bidrag lämnas till resa och deltagar-/kursavgift men ej för inkomstbortfall eller boende/logi.

I ansökan skall därför ändamål med och motivering för sökta medel anges så noggrant som möjligt och det belopp man söker skall specificeras. Den som sökt och erhållit bidrag ur fonden förbinder sig att efter genomförd aktivitet inkomma med kvitton som styrker de utlägg för vilka bidrag beviljats samt att inkomma med en skriftlig rapport/berättelse som eventuellt kan komma att publiceras i tidningen Distriktsläkaren. Underlåtenhet till detta kan leda till krav på återbetalning.

Om det gäller ansökan för behövande medlemmar eller efterlevande måste du även lämna en redogörelse för din ekonomi och din familjesituation. Gränsen för behövande till Samfonden rekommenderas vara under 3 prisbasbelopp i årsinkomst och mindre än ca 1,5 prisbasbelopp i tillgångar . Till ansökan skall kopia av senaste självdeklaration bifogas.

Om ansökan blir godkänd av styrelsen så kommer den ansökande få ett brev som skall undertecknas digitalt. Blir ansökan avslagen så meddelas detta via brev.

Ansökningsdatum är senast 1 januari, 1 maj och 1 september. 

Ansökningsformulär

Kontaktperson

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare