Hoppa till innehåll

Förändrade arbetssätt i krissituationen orsakad av Covid-19

Vid en extraordinär situation bör vanliga rutiner kastas om och man får tänka nytt. Även de patienter som kommer till vårdcentralen på planerade besök kan ha förkylningssymtom. Nu när smittspridning i samhället är ett faktum, blir det mycket svårare att skydda sjukvårdspersonal, och då även läkare, inom primärvården. Tyvärr vittnar flera av våra medlemmar att det fortfarande är många vård/hälsocentraler som saknar tydliga krisrutiner, att inga riskbedömningar gällande smittspridning och ökad arbetsbelastning är gjorda och att man generellt har dålig beredskap.

Svenska Distriktsläkarföreningen anser utifrån Arbetsmiljölagen och riktlinjer från Arbetsmiljöverket,

På vård/hälsocentralen:

– att läkare under kommande veckor bör ta alla initiala bedömningar av luftvägsinfektioner framförallt via telefon eller via video.

– att vid behov av fysisk undersökning av patienter med förkylningssymtom ska det finnas separata undersökningsrum eller mottagningar med rätt skyddsutrustning

– att personal har fått information och vet när, hur och vilken skyddsutrustning de ska använda vid olika situationer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning

– att allt annat planerat arbete på olika primärvårdsmottagningar ses över, genomförs digitalt när det är lämpligt, eller flyttas fram till senare tillfälle

– att alla drop-in mottagningarna stängs

– att alla mottagningar inom primärvården (BVC, MVC, ungdomsmottagningar) är rustade med varnings/informationsskyltar i flera vanligt förekommande språk i upptagningsområdet samt att samma information finns på hemsidan (även information om att inte ta med friska barn till mottagningen när förälder söker vård, att bara en av föräldrarna följer med barnet till mottagningen)

– att arbetsgivaren hela tiden håller kommunikationsvägarna öppna och löpande informerar medarbetare och skyddsombud (även informera att man inte har något nytt att informera om)

För Regionen:

– att vårdgivare omgående ska komma med de tekniska lösningar som krävs för att snabbt få i gång möjlighet för videobedömning på ALLA vårdcentraler, mottagningar. T ex inköp av Ipad med vårdgivarens användar-ID i väntan på mer avancerade tekniska lösningar.

– att regionerna ser över ersättningen till vårdcentraler utifrån ändrat arbetssätt under krissituationen (t ex höjer ersättningen för video-, telefonkonsultation till samma nivå som fysisk konsultation eller går över helt till kapitering)

Ur fackligt perspektiv:

– att ansvarig verksamhetschef bör skapa tillfällig krisgrupp som ska bestå av chef, skyddsombud och facklig företrädare

– att krisgruppen ska göra riskbedömning gällande risken för smittspridning, ökad arbetsbelastning samt hot och våld och konsekvenserna av det på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverkets checklista för smittrisker och hygien

– att utifrån riskbedömning skapa handlingsplan för de specifika situationerna

Handlingsplanen bör innehålla:

  • en beskrivning av riskerna
  • åtgärder för att förebygga ohälsa och smittspridning
  • åtgärder för att förebygga hot och våld i krissituationer
  • vem som ansvarar för respektive åtgärd
  • datum för uppföljning av respektive åtgärd

DLF vill även betona vikten av att varje arbetsplats har ett skyddsombud.

Enligt AFA:s hemsida:

Det är för närvarande inte fastställt om Coronaviruset är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.

De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person. Dessutom ska smittan kvarstå i 180 dagar för att AFA Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning.

Däremot kan sjukdom som orsakas av smitta (även Coronaviruset) betraktas som arbetsskada om smittan uppkommit vid ett laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs.

Arbetstagare kan utsättas för det nya coronaviruset i många olika sammanhang, såväl privat som på jobbet. I vissa fall ska arbetsgivaren dokumentera om en arbetstagare har exponerats för ett smittämne i riskklass 3, den klass dit det nya viruset hör. Detta står i 11 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2018:4) om smittrisker.

Arbetsgivaren  är skyldig att dokumentera exponering för smitta som har konstaterats via provtagning och det står klart att exponeringen beror på ett tillbud eller olycka i samband med arbetstagarens arbetsuppgifter.

Arbetsgivare ska dokumentera exponering för det nya coronaviruset som har skett på grund av att något brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker. Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.

  • exponering för smitta (det nya coronaviruset) har konstaterats via provtagning och
  • exponeringen har skett på grund av att något har brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker.

Ni kan läsa föreskrifterna om smittrisker här:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter smittrisker

Arbetsgivaren ska även anmäla tillbud när arbetstagare exponerats för eller smittats av allmänfarliga sjukdomar, som covid-19, till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen. Det gäller för arbetstagare som har arbetsuppgifter där det typiskt sett finns risk för smitta.

Det som gäller i olika kollektivavtal för avstängning när man är smittad finns på läkarförbundets hemsida:

Kollektivavtal vid avstängning när man är smittad

Följ Läkarförbundets information om Covid-19 och vad som gäller för läkare. 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Förändrade arbetssätt i krissituationen orsakad av Covid-19