Hoppa till innehåll

Attraktiv arbetsplats

En förutsättning för en attraktiv arbetsplats är ett tydliggörande av primärvårdens uppdrag och anpassning utifrån aktuell bemanning.

Beskrivningen behöver innehålla hur uppdraget måste anpassas beroende på grad av bemanning. Uppdraget skulle kunna anpassas lokalt och detaljerat från ett allmänt hållet exempel kallat ”Moderna trappan” på sid 7 i tidskriften Distriktsläkaren nr 4 år 2016.

En prioriteringslista skulle kunna komplettera ”trappan” som ett sätt att ge en god arbetsmiljö. Det bör utformas en plan för hantering av ärenden som överskrider det aktuella uppdraget, t.ex. en ”backup- remittering” till annan vårdenhet.

 • Checkpunkt: En beskriven modell för anpassning av uppdraget beroende på grad av bemanning

Arbetsbelastningen på läkarna måste kunna fångas upp på ett systematiskt sätt. Det finns exempel på platser där det finns förelägganden från Arbetsmiljöverket och där det sker en månatlig halvtimmeslång avstämning med chefen enligt viss mall.
Finansiering av primärvård utgår ofta från en rambudget men inte utifrån något tydligt avgränsat uppdrag. Det måste finnas ett samband mellan den ekonomiska ersättningen och uppdraget.

Ett gott ledarskap med en närvarande chef är centralt för att skapa en attraktiv arbetsplats.

Det behöver finnas kollegiala möten på en arbetsplats för att läkargruppen ska kunna hantera mer komplicerade medicinska frågeställningar, problem och utvecklingsfrågor mm. Det är också ett lämpligt tillfälle för att dela med sig av nya rön och rutiner samt för att underhålla ett gott samarbete inom enheten.

 • Checkpunkt: Regelbundna kollegiala möten

En genomtänkt introduktion för läkare på alla nivåer är en stark faktor för såväl trivsel som hur väl den enskilde läkaren kan bidra till verksamheten.

 • Checkpunkt: Genomtänkt introduktion av nyanställda läkare

Studierektorer är centrala för läkare under utbildning. En distriktsläkares professionella karriär bygger på ett livslångt lärande och även färdiga specialister behöver fortlöpande fortbildning under sitt yrkesverksamma liv. Fortbildning är ett självklart sätt för arbetsgivaren att försäkra sig om medicinsk kvalitet från sina medarbetare.

 • Checkpunkt: Studierektor för AT- och ST-läkare
 • Checkpunkt: Fortbildningssamordnare för specialister i allmänmedicin

Kompetensutveckling för specialister behövs för att uppehålla den medicinska kvaliteten under hela läkargärningen.

 • Checkpunkt: Generell fortbildningsgaranti
 • Checkpunkt: Individuella utbildningsplaner

Handledningen till AT- och ST-läkare behöver stärkas.

 • Checkpunkt: Reglerad och avsatt tid samt bokade möten, utbildningsdagar och kurser för både AT- och ST-läkare

Läkare behöver delta i utvecklingsarbete och ledningsarbete, schemalagd tid för detta.

 • Checkpunkt: Överenskommelse på lokal eller ännu hellre nationell nivå om modell för att kunna frigöra läkare för deltagande i utvecklingsarbete
 • Checkpunkt: Schemalagd tid för utvecklingsarbete och ledningsarbete

En attraktiv arbetsplats har någon form av utvecklingsdagar (alternativt internat) för läkargruppen. Läkarförbundets enkät visar också att vårdcentraler med läkarchefer ger en bättre arbetsmiljö för läkare inkluderande kollegial förståelse, fortbildning etc. En attraktiv arbetsplats bör således tillsätta läkare som verksamhetschefer, ge chefsutbildning och ha en lönesättningsmodell som stimulerar läkare att ta det ansvaret. Läkare som har chefspotential/intresse bör aktivt erbjudas chefsutbildning. Förutsättningarna måste vara tillåtande för att behålla en viss andel kliniskt arbete.

 • Checkpunkt: En deklarerad fungerande lönemodell för att läkare ska kunna arbeta som chef

Arbetsgivaren kan öka arbetsplatsens attraktion genom att förtydliga karriärvägar, uppmuntra till ökat ansvar och tydliggöra officiellt delegerat ansvar. En så kallad ”trohetsbonus” för de som satsar lång tid av sin karriär på en viss enhet stärker kontinuiteten.

Uppdrag och förväntad produktion behöver vara tydliga och arbetstiden planeras och förläggas därefter. Det ska vara tydligt vad som inryms i administrativ tid så att det inte riskerar bli tid som stjäls till annat. Schemaplanering är en viktig funktion för att få övriga punkter att bli realistiska. En flexibilitet vid förändringar är också viktigt för att få såväl arbetsliv och privatliv att fungera.

Bra administrativt stöd (t.ex. it-system) behövs. Det kan öka produktionen, lika väl som dåligt stöd kan sänka både produktion och försämra arbetsmiljön.
Det behövs en tydlig ansvarsfördelning mellan primärvård och annan specialistvård.

 • Checkpunkt: Tydlig gränsdragning mellan primärvårdsåtagande respektive slutenvårdsuppdrag, inklusive vem som ordinerar/betalar för remisser i olika lägen osv

Medarbetarsamtal och avgångssamtal är viktiga för att samla information för vidare analys. Det bör också utarbetas en rutin för hantering när en läkare signalerar om en ohållbar arbetsmiljö. Ett möte med chefen bör prioriteras och en åtgärdsplan utformas som sedan följs upp. Rutinen kan sedan kopplas till en dokumentation och redovisning av dessa ”signalsamtal” och de övriga samtalen ovan.

 • Checkpunkt: Dokumenterad åtgärdsplan med anledning av signalsamtal
 • Checkpunkt: Dokumentation av erfarenheter från avgångssamtal

Forskning är både en kunskapsutveckling och rekryterande i sig. Möjlighet till allmänmedicinsk forskning på arbetstid bör därför vara en tillgång för landstinget på flera sätt. Forskningstjänster måste ha en akademisk förankring och de allmänmedicinska institutionerna behöver förstärkas.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare