Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Epiphysen

1. Ändamål och uppgifter
Epiphysen är en ideell delförening inom Svensk Ortopedisk Förening.
Epiphysens ändamål är:
• att främja och utveckla kontakter mellan yngre ortopeder i Sverige
• att främja och utveckla svensk ortopedi genom att anordna vetenskaplig kommunikation och kunskapsutbyte som särskilt riktar sig till yngre ortopeder
• att bistå Svensk Ortopedisk Förening i att formulera mål för specialistutbildningen i ortopedi
• att främja kvaliteten i specialistutbildning
• att tjäna som organ för internationellt samarbete med systerföreningar
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställts vid föreningens möten
För finansiering av föreningens verksamhet mottar föreningen bidrag och donationer samt kan vid behov uppbära medlemsavgift av sina medlemmar.

2. Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

3. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska tillställas revisorn minst fyra veckor före årsmötet. Revisorn ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

4. Medlemskap
Medlem i Epiphysen är den läkare som innehar medlemskap i Svensk Ortopedisk Förening och som inte har varit specialist i ortopedi mer än 2 år. Svensk Ortopedisk Förening för förteckning över de som även är medlemmar i Epiphysen. Utträde sker automatiskt då kriterierna för medlemskap enligt ovan inte uppfylls.

5. Föreningsmöte
Föreningen sammanträder till ordinarie föreningsmöte en gång årligen på tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen skall utsända kallelse till ordinarie föreningsmöte senast en månad före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för mötet samt vilka ärenden som skall behandlas.
Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma
• val av ordförande och sekreterare för mötet
• val av två personer som justerar mötesprotokollet
• styrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
• styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår, revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
• fastställande av eventuell medlemsavgift
• val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
• val av en revisor samt en revisorssuppleant
• val av två valberedningsledamöter
• ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet.
Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte 2/3 av de närvarande så beslutar. Vid omröstning på föreningsmöte har varje närvarande medlem en röst. Omröstning vid val sker öppet, om ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgöres genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av mötesordföranden.

6. Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner det lämpligt eller när revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna skriftligen så begär. Mötet skall då hållas inom sex veckor. Kallelse till extra föreningsmöte med föredragningslista skall utskickas senast en månad före mötet. Vid extra föreningsmöte behandlas endast ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

7. Styrelsen
Föreningens styrelse består av minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsens ledamöter väljes för en tid av ett år med möjlighet till omval. Föreningsmötet väljer ordförande och kassör samt övriga ledamöter. Styrelsen fördelar inom sig övriga styrelseuppdrag. Styrelsen har rätt att om så anses behövligt adjungera ytterligare personer till styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har utöver vad som i övrigt följer av denna stadga
• att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte och verkställa av möte fattade beslut,
• att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av föreningsmöte,
• att representera delföreningen i styrelsen för Svensk Ortopedisk Förening

8. Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden. På föreningens vägnar utfärdad handling eller skrivelse undertecknas av styrelsens ordinarie ordförande och sekreterare eller vid rutinmässiga ärenden av sekreteraren enbart. Styrelsens förvaltning granskas årligen av en revisor utsedd av föreningen.

9. Valberedning
För beredning av val vid föreningsmöten skall finnas en valberedning med två ledamöter. Valberedningen åligger att till ordinarie föreningsmöte i god tid framlägga förslag till de val som skall förrättas. Varje år vid ordinarie föreningsmöte väljs två ledamöter för ett år.

10. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören var för sig. Styrelsen utser en styrelseledamot att teckna firma i kassörens ställe, då denne är förhindrad. Vid behov kan styrelsen utfärda fullmakt att teckna föreningens firma i vissa ärenden

11. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte. Ändringsförslaget skall ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft omgående om inte annat datum anges i beslutet

12. Upplösning av föreningen
Föreningen kan endast upplösas sedan beslut härom fattats vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten. För beslut erfordras 2/3 majoritet av de närvarande vid mötet.
Föreningens eventuella kvarvarande tillgångar vid upplösning av föreningen tillfaller Svensk Ortopedisk Förening.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar