Hoppa till innehåll

Stadgar

Uppgift och organisation

§ 1

Sveriges läkarförbunds chefsförening är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en riksomfattande sammanslutning av förbundsmedlemmar, vilka är verksamhetschefer eller innehar därmed jämförbar eller högre chefsbefattning.

§ 2

Föreningens uppgift är;

 • att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen,
 • att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen och
 • att verka för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

§ 3

Föreningens verksamhet utövas av medlemmarna vid föreningsmöten samt av styrelsen och dess arbetsutskott. Föreningens medlemmar kan bilda lokala avdelningar, efter beslut av styrelsen.

Föreningens verksamhet utövas av medlemmarna vid föreningsmöten samt av styrelsen och dess arbetsutskott. Föreningens medlemmar kan bilda lokala avdelningar, efter beslut av styrelsen.

Lokal avdelning är en del av föreningen som är verksam inom ett visst geografiskt område. Det kan finnas fler än en lokal avdelning inom en given region. Om avdelningen omfattar flera områden kan avdelningen benämnas “regional”.

Om medlem eller grupp av medlemmar önskar bilda lokal avdelning föreslås detta för styrelsen, som fattar beslut om inrättande. I förslaget ska också framgå vem medlemmen eller medlemmarna önskar se som lokal representant för föreningen. Efter att sådan utsetts av styrelsen, alltid med mandatperioder som ej överskrider två år per beslut, ansvarar denne för sammankallande och ledande uppgifter i det lokala arbetet. Det är representanten som svarar för den kontinuerliga kontakten och samverkan med styrelsen, samt handhar alla ekonomiska frågor avseende eventuellt stöd från föreningen till lokal verksamhet. Mandatperioder kan förlängas per förslag från lokala medlemmar eller av styrelsen.

Vid behov förtydligar styrelsens ansvarsfördelning mellan lokala avdelningar. Lokal avdelning kan bara upplösas per beslut av styrelsen. Eventuella resurser som föreningen placerat lokalt återgår till föreningen.

§ 4

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5

Som delförening inom läkarförbundet åligger det föreningen att rätta sig efter beslut av förbundets fullmäktige och centralstyrelse.

Medlemskap

§ 6

Medlem i läkarförbundet ansluts till föreningen genom beslut av förbundet.

Annan än förbundsmedlem kan, med iakttagande av vad som sägs därom i förbundets stadgar, medges medlemskap i föreningen men erhåller därigenom inte rösträtt i frågor, som rör föreningen i dess egenskap av delförening i förbundet. Om sådant medlemskap beslutar styrelsen.

§ 7

Medlem är skyldig att till föreningen erlägga årsavgift som bestämts vid föreningsmöte. Skyldigheten upphör vid utgången av det kvartal då medlemmen uppnår sex­tiofem års ålder.

Pensionär erlägger halv årsavgift. Definition av pensionär är den samma som i Läkarförbundet; pensionärsmedlem. Medlemmen har fyllt 70 år eller har fyllt 61 år och skriftligen till förbundet anmält att yrkesverksamhet upphört.

Styrelsen kan, om det finns skäl därtill, helt eller delvis befria medlem från årsav­gift.

Föreningsmöte

§ 8

Medlemmarna samlade vid föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie möte hålles en gång årligen. Extra möte hålles när styrelsen eller revisorerna så anser erforderligt eller minst tio med­lemmar skriftligen begär det.

§ 9

Kallelse till föreningsmöte sker via e-post samt annons i Läkartidningen senast två månader före mötet och kallelse till extra föreningsmöte senast två veckor före mötet. I kallelse till extra föreningsmöte skall anges vilka ärenden som skall behandlas vid mötet.

Styrelsen skall senast två veckor före ordinarie föreningsmöte och senast en vecka före extra föreningsmöte tillställa medlemmarna föredragningslista för mötet och därtill hörande handlingar via e-post. Av medlem väckt förslag skall, för att upptagas i föredragningslistan, ha inkommit till styrelsen senaste en månad före mötet.

§ 10

Vid föreningsmöte äger varje personligen närvarande medlem en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, då omröstning sker med slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder utom vid val, då lotten skiljer.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisor.

§ 11

Vid varje föreningsmöte utses bland medlemmarna en mötesordförande och två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet.

Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden finnas upptagna i föredragningslistan:

Styrelsens och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Fastställande av årsavgift samt inkomst- och utgiftsstat för nästkommande år

 • Val av styrelse enligt § 12
 • Val av revisorer enligt § 17
 • Val av valberedning enligt § 18
 • Val av fullmäktige i läkarförbundet
 • Vid ordinarie föreningsmöte får ärende, som inte upptagits i föredragningslistan, avgöras endast om mötet så beslutar med stöd av minst tre fjärdedelar av det totala antalet vid mötet närvarande medlemmar.
 • Vid extra föreningsmöte kan beslut fattas endast i ärende som angetts i kallelsen till mötet.

Styrelsen

§ 12

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och ytterligare tre ledamöter.

Styrelsens ledamöter utses vid ordinarie föreningsmöte för tiden till och med ordinarie föreningsmöte två år senare. Ordförande, sekreterare och en övrig ledamot väljes jämna år och vice ordförande, kassaförvaltare och två övriga ledamöter väljes udda år.

Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång förrättas fyllnadsval för återstående mandattid vid nästkommande föreningsmöte.

Vid förfall för vice ordförande, sekreterare eller kassaförvaltare utser styrelsen er­sättare inom sig.

§13

Ersättning till styrelsen för sammanträde utgår med, för ordförande 6 procent av prisbasbeloppet och för ledamöter 3 procent.

§14

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter mellan föreningsmötena. På grund härav ankommer det bland annat på styrelsen

 • att förbereda föreningsmöten och verkställa vid mötena fattade beslut,
 • att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning och
 • att till ordinarie föreningsmöte lämna förvaltningsberättelse för senast förflutet räkenskapsår och skriftlig redogörelse för verksamheten under tiden efter närmast föregående ordinarie föreningsmöte.

§15

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför om minst fyra ledamöter är närvarande.

Omröstning i styrelsen är öppen. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika rös­tetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

§16

Styrelsens arbetsutskott utgöres av styrelsens ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Arbetsutskottet får besluta i ärenden, som inte innefattar frågor av stor principiell betydelse eller som behöver avgöras innan styrelsen kan sammanträda.

Revision

§ 17

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer. De väljes vid ordinarie föreningsmöte för tiden till och med påföljande ordinarie föreningsmöte. För revisorerna skall finnas två suppleanter, utsedda för samma tid.

Valberedning

§18

För beredning av vid föreningsmöten förekommande val skall finnas en valbered­ning med tre ledamöter. Den väljes vid ordinarie föreningsmöte för tiden till och med ordinarie föreningsmöte två år senare. Den utser ordförande inom sig.

Valberedningen skall i fråga om val av styrelseledamöter, revisorer och fullmäktige i läkarförbundet delge styrelsen sina förslag i sådan tid att de kan tillställas medlemmarna tillsammans med föredragningslistan för det föreningsmöte där valen skall ske.

Stadgeändring

§19

Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid föreningsmöte, i vars föredragningslista ärendet tagits upp. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av det totala antalet vid mötet närvarande medlemmar.

Beslutad ändring skall för att gälla vara godkänd av läkarförbundet.

antagna den 26 november 1992
ändrade den 21 april 1998
ändrade den 24 april 2015
ändrade den 8 april 2016
ändrade den 3 maj 2022

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare