Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Årsmöte 2024

DLF Västerbotten Kallelse till årsmöte 2024

Plats
Fysisk möteslokal i centrala Umeå samt videokonferens. Lokal bokas utifrån antal anmälda och meddelas till anmälda mötesdeltagare.
Möteslänk skickas till anmälda några dagar före mötet. Anmälan senast 17 Mars till carolina.emdin@regionvasterbotten.se

Tid
21 mars kl 17.30-20 17.30 Mingel och mat för anmälda deltagare

18.00 Föreläsning: Den gröna ön
Carolina Emdin berättar om att arbeta utomlands och om Irlands primärvård  

19.00 Distriktsläkarföreningens årsmöte.  

Dagordning för årsmötet
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av föredragningslista
7. Verksamhetsberättelse för 2023
8. Ekonomisk redovisning för 2023
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Inkomna handlingar och frågor väckta av medlemmar:  
11.1 Lokal arbetsordning för DLF, att ersätta stadgar 170323  
12. Verksamhetsplan och budget för 2024
13. Fastställande av årsavgift
14. Val av styrelse
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning inklusive sammankallande
17. Val av två delegater till Distriktsläkarföreningens fullmäktige, 3 maj Stockholm
18. Övriga frågor

Nominera gärna till styrelsen genom att kontakta valberedningen via:
jessica.ahlin@gmail.com

Eventuella motioner skickas till ordförande Carolina Emdin.

Handlingar till mötet finns att läsa nedan:

Stadgar
Inbjudan till årsmöte
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024
Lokal arbetsordning

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare