info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

(senast ändrade SFS årsmöte 140206)

Uppgift och organisation
§ 1
Föreningens namn är Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (eng. Swedish Foot and
Ankle Society). Föreningen är en delförening i Svensk Ortopedisk Förening.
§ 2
Föreningens ändamål är
• att främja och utveckla fotkirurgi genom att anordna en vetenskaplig
kommunikation och att underlätt kunskapsutbyte i alla dess former
• att främja samarbete och att utveckla fotkirurgisk forskning
• att bedriva utbildning i fotkirurgi på grundläggande och avancerad nivå.
§ 3
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Föreningen har ett plusgirokonto som skall användas för SFS ekonomiska verksamhet. Kontot disponeras av ordförande och kassören var för sig. Styrelsens förvaltning granskas av vid ordinarie föreningsmöte vald revisor. Styrelsen skall i god tid före ordinarie föreningsmöte lämna erforderliga handlingar till revisorn för granskning.

Medlemskap
§ 4
Som medlem kan antas läkare som är medlem i Svensk Ortopedisk Förening.
Medlemskap beviljas av styrelsen.

§5
Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte
kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften.
§ 6
Företag kan beviljas medlemskap men äger ej rösträtt.
§ 7
Medlem erlägger årligen till föreningen fastställd medlemsavgift. Medlem som
underlåtit att betala avgift innan verksamhetsårets ordinarie föreningsmöte anses
ha utträtt ur föreningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Styrelsen
§ 8
Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör, minst två övriga
ledamöter samt suppleanter. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutför om minst tre ledamöter är närvarande. Omröstning i
styrelsen sker öppet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens
protokoll justeras av ordföranden.
Ordföranden har till uppgift att besluta i ärenden som inte är av principiell eller
prejudicerande art eller där tidsnöd förhindrar sammankallande av styrelsen
samt att bereda ärenden som skall handläggas av styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och
vad i övrigt följer av dessa stadgar.
§ 9
Styrelsens ledamöter väljs vid föreningsmöte för en tid av två år. Ordförande,
kassör och en ledamot samt suppleant väljs udda år. Sekreterare och/eller en
ledamot samt suppleant väljs jämna år. Avgår styrelseledamot före mandattidens
utgång skall ersättningsval genomföras vid nästa ordinarie föreningsmöte. Om
styrelsen inte är beslutsför med kvarstående ledamöter sker val vid extra
föreningsmöte. Vi förfall för ordförande, sekreterare eller kassör utser styrelsen
inom sig en ersättare.

Valberedning
§ 10
Valberedningen skall bestå av tre medlemmar varav en är sammankallande. Det
åligger valberedningen att i god tid före ordinarie föreningsmöte framlägga
förslag till de val som skall förrättas.

Föreningsmöte
§ 11
Föreningen sammanträder till ordinarie föreningsmöte en gång årligen på tid
som styrelsen bestämmer.
Styrelsen skall utsända kallelse till ordinarie föreningsmöte senast fyra veckor
före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats
för mötet samt vilka ärenden som skall behandlas.
§ 12
Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma
• öppnande av mötet av föreningens ordförande
• val av ordförande och sekreterare för mötet
• val av två justeringsmän
• mötets stadgeenliga utlysande
• fastställande av dagordning
• styrelsens verksamhetsberättelse
• styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen
• revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
• fastställande av årsavgift för medlemmar
• val av styrelseledamöter enligt § 9
• val av en revisor och en revisorssuppleant
• val av valberedning
• ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen
senast fyra veckor före mötet.
Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte 2/3
av de närvarande så beslutar.
§ 13
Vid omröstning på föreningsmöte har varje närvarande medlem en röst, med de
begränsningar som anges i § 6. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal vid val
avgörs valet med lottning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av
mötesordföranden.
§ 14
Utöver ordinarie föreningsmöte kan extra föreningsmöte hållas när styrelsen
finner det lämpligt eller när revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna
skriftligen så begär. Mötet skall då hållas inom sex veckor.

Ändring av stadgar och upplösning
§ 15
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte.
Ändringsförslaget skall ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs
att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
Kopia av stadgar sändes till SOF för kännedom.
§ 16
För upplösning av föreningen krävs ¾ av de avgivna rösterna vid två på varandra följande årsmöten. Vid sista årsmötet fattas beslut om placeringen av föreningens medel.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem