fbpx
Hoppa till innehåll

Ledare: Vår AT – vems ansvar?

Ledare SYLF:s styrelse
SYLF styrelse 2021. Foto: Nadja Endler.
Ledare

Ledare Moderna Läkare no3 20201. Det råder stort underskott på specialistläkare i Sverige. Detta trots att det finns gott om nyexaminerade läkare, som bara väntar på att få börja sin resa mot färdig specialist. Ofrivilligt har de fastnat i sin progression, till följd av den utbredda AT-plats­bristen i landet. Söktrycket är högt på alla AT-orter och väntetiden är oförsvarligt lång.  

Som konsekvens av det stora gapet mellan behovet och antalet AT-platser, har en ny ofrivillig yrkesgrupp läkare vuxit fram, vikarierande underläkare. Denna grupp har en otrygg anställningsform, men med stort medicinskt ansvar och ofta bristande handledning.

Sedan flera år har staten gjort stora satsningar på läkarprogrammet med utökat antal platser. Men regionerna, som har ansvaret för nästa steg, det vill säga AT, BT och ST, har inte gjort motsvarande sats­ning. Vi står med en situation där flera parter
är involverade, men ingen har det övergripande ansvaret. Dessutom saknas en samlad nationell inventering och samordning av det totala antalet AT-platser. Sammantaget leder det till en skev dimen­sionering av kompetensförsörjningens olika steg. Under vänte­tiden överväger allt fler en annan karriär än i sjukvården. 
 
Sylf har bedrivit ett långvarigt och enträget arbete kring AT-platsbristen. Vi har återkommande påtalat problemet både till regeringen och SKR. Sylf lyfter även frågan till Nationella Vårdkompetensrådet i deras arbete kring kompetensförsörjning. Det finns också goda exempel på regioner som på olika sätt skapat fler AT-platser, till exempel genom att ställa om från 21 till 18 månaders AT. En viktig åtgärd, då 70 procent gör en längre AT än vad som krävs. Men det räcker tyvärr inte. Fram till 2028 behövs drygt 2000 AT-platser och därmed behöver regionerna skapa nära 100 platser per år.   
 
Svårigheten för regionerna att tillhandahålla hand­ledare och kliniska placeringar är redan en stor utmaning. Och det kommer inte att bli lättare efter införandet av BT den 1 juli när två parallella system ska konkurrera om resurserna. Oro finns att det kan leda till uppbromsning i arbetet kring AT-plats-­bristen.  
 
Därför välkomnar Sylf att Socialstyrelsen i höst ska se över hur reglerna för AT kan förtydligas. Detta efter att Läkarförbundet och SKR i en skriv­else till myndigheten önskat en översyn av regelverket, med ett förtydligande kring vilka verksamheter som är lämpliga för utbildning av AT-läkare. Förhoppningen är, att regionerna på så sätt kan få till fler AT-platser. Sylf ser också positivt på överenskommelsen mellan regering och SKR, som för första gången innehåller en särskild satsning på AT-tjänster, och som ger regionerna i uppdrag att presentera en plan för hur antalet AT-platser ska dimensioneras åren 2022–2024.  
 
AT-platsbristen är ett hot mot kompetensförsörjningen av läkare och får i slutändan konsekvenser för vilken vård vi kan ge patienterna. Låt nu all den handlingskraft som är satt i rörelse leda till konkreta resultat. AT ska vara den första anställningen som läkare! •

Ledare signerad SYLF:s styrelse genom Camilla Ringström Lindh

Läs mer om AT-rankingen 2021
AT-ranking 2021 – hela listan
Läs Livija Ginters djupare analys av resultaten
Intervju med AT-läkare från de två vinnarsjukhusen

Mer från Moderna Läkare

Satsa på ledarskaps-ST!

Ledare Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …

Regionala samarbeten är framtiden

Lokalfackligt Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

Fackligt SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att …

På väg mot konstgjorda organ

Tema Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng­den immundämpande behandling och komplikationer. De potentiella tillämpningarna för framtidens 3D-bio­skriv­ning är många, och möjligheterna svindlande.

Läkaretik på sociala medier (Gör inte bort dig på nätet)

Tema Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång av kluriga situationer på …

En framgångsmedicin

Lokalfackligt Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den …

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Lokalfackligt Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också …