Ledare Moderna Läkare no3 20201. Det råder stort underskott på specialistläkare i Sverige. Detta trots att det finns gott om nyexaminerade läkare, som bara väntar på att få börja sin resa mot färdig specialist. Ofrivilligt har de fastnat i sin progression, till följd av den utbredda AT-plats­bristen i landet. Söktrycket är högt på alla AT-orter och väntetiden är oförsvarligt lång.  

Som konsekvens av det stora gapet mellan behovet och antalet AT-platser, har en ny ofrivillig yrkesgrupp läkare vuxit fram, vikarierande underläkare. Denna grupp har en otrygg anställningsform, men med stort medicinskt ansvar och ofta bristande handledning.

Sedan flera år har staten gjort stora satsningar på läkarprogrammet med utökat antal platser. Men regionerna, som har ansvaret för nästa steg, det vill säga AT, BT och ST, har inte gjort motsvarande sats­ning. Vi står med en situation där flera parter
är involverade, men ingen har det övergripande ansvaret. Dessutom saknas en samlad nationell inventering och samordning av det totala antalet AT-platser. Sammantaget leder det till en skev dimen­sionering av kompetensförsörjningens olika steg. Under vänte­tiden överväger allt fler en annan karriär än i sjukvården. 
 
Sylf har bedrivit ett långvarigt och enträget arbete kring AT-platsbristen. Vi har återkommande påtalat problemet både till regeringen och SKR. Sylf lyfter även frågan till Nationella Vårdkompetensrådet i deras arbete kring kompetensförsörjning. Det finns också goda exempel på regioner som på olika sätt skapat fler AT-platser, till exempel genom att ställa om från 21 till 18 månaders AT. En viktig åtgärd, då 70 procent gör en längre AT än vad som krävs. Men det räcker tyvärr inte. Fram till 2028 behövs drygt 2000 AT-platser och därmed behöver regionerna skapa nära 100 platser per år.   
 
Svårigheten för regionerna att tillhandahålla hand­ledare och kliniska placeringar är redan en stor utmaning. Och det kommer inte att bli lättare efter införandet av BT den 1 juli när två parallella system ska konkurrera om resurserna. Oro finns att det kan leda till uppbromsning i arbetet kring AT-plats-­bristen.  
 
Därför välkomnar Sylf att Socialstyrelsen i höst ska se över hur reglerna för AT kan förtydligas. Detta efter att Läkarförbundet och SKR i en skriv­else till myndigheten önskat en översyn av regelverket, med ett förtydligande kring vilka verksamheter som är lämpliga för utbildning av AT-läkare. Förhoppningen är, att regionerna på så sätt kan få till fler AT-platser. Sylf ser också positivt på överenskommelsen mellan regering och SKR, som för första gången innehåller en särskild satsning på AT-tjänster, och som ger regionerna i uppdrag att presentera en plan för hur antalet AT-platser ska dimensioneras åren 2022–2024.  
 
AT-platsbristen är ett hot mot kompetensförsörjningen av läkare och får i slutändan konsekvenser för vilken vård vi kan ge patienterna. Låt nu all den handlingskraft som är satt i rörelse leda till konkreta resultat. AT ska vara den första anställningen som läkare! •

Ledare signerad SYLF:s styrelse genom Camilla Ringström Lindh

Läs mer om AT-rankingen 2021
AT-ranking 2021 – hela listan
Läs Livija Ginters djupare analys av resultaten
Intervju med AT-läkare från de två vinnarsjukhusen

Mer från Moderna Läkare