Hoppa till innehåll

Kunskapsstöd

Läroplan i palliativ medicin

Den första Svenska Läroplanen i Palliativ Medicin publicerades 2001 och byggde i huvudsak på den brittiska läroplanen, med något inflytande från de övriga (EAPCs och Kanadas), och anpassningar till svenska förhållanden har gjorts. En arbetsgrupp fick 2015 av SFPM uppdraget att revidera läroplanen för att harmonisera med Socialstyrelsens nya målbeskrivning SOSFS 2015:8 för tilläggsspecialiteten Palliativ medicin. Ett förslag från gruppen presenterades på vårmötet 2017. Efter värdefulla synpunkter på vårmötet har justeringar gjorts. Läroplanen beskriver vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är viktiga inom palliativ medicin och vilka mål som läkarstudenten eller den färdiga läkaren ska uppnå beroende på hur långt hen har kommit i sin utbildning. Läroplanen är alltså ett stöd för alla oss som utbildar och handleder kolleger liksom för studierektorer och kursansvariga på våra studieorter.

Arbetsgruppens deltagare:

Carolina Magnusson, Norrköping (sammankallande), Bertil Axelsson, Östersund, Anders Birr, Helsingborg, Maria Jakobsson, Norrköping, Maria Lopez, Göteborg, Staffan Lundström, Stockholm, Margret Skuladottir, Malmö. Bidragit med omfattande synpunkter: Marit Karlsson, Linköping, Anna Milberg, Linköping

Låt oss nu alla inspireras av läroplanen när vi planerar våra utbildningar och handleder våra blivande kolleger!

Läroplan i palliativ medicin, rev 2017

Utbildning i palliativ medicin-övergripande rekommendationer

 

Det Nationella Palliativa Vårdprogrammet

Vårdprogrammet publiceras på de Regionala Cancercentras hemsidor.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Bakgrunden till detta är att tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet.

Detta kunskapsstöd fokuserar på palliativ vård i livets slutskede. Kunskapsstödet innehåller vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer i ett gemensamt dokument och ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljningar och kvalitetssäkringar samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare