Hoppa till innehåll

B5-kurs i palliativ medicin

ST-kurser i palliativ medicin som uppfyller B5-målen enligt nya ST-föreskriften 2015:8.

Innehåll B5-kurs

Enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar för alla kliniska specialiteter finns krav på kunskap i palliativ medicin. Detta är ett så kallat B-mål. SFPM har tidigare haft en arbetsgrupp (2014-2015) där innehållet i B5-kurser har diskuterats. Deltagare i denna arbetsgrupp var: Tora Campbell-Chiru, Anders Birr, Henrik Ångström, Inger Fridegren, Elisabet Löfdahl.Arbetsmaterialet har också diskuterats under SFPMs vårmöte 2015.

För att kunna täcka in nedanstående moment rekommenderar SFPM en kurslängd på minst två, gärna tre, kursdagar.

Följande anser SFPM måste ingå i en B5- kurs:

DEN PALLIATIVA VÅRDENS MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.VÄRDEGRUND OCH VÅRDFILOSOFI. Etiska aspekter. Vad är lidande? För vem är det ett lidande? Tolkningsrätten? Finns lidande en måste ”stå ut ” med eller går allt att lindra?

DET NATIONELLA VÅRDPROGRAMMET, TERMBANK, DEFINITIONER, DEN PALLIATIVA VÅRDENS ORGANISATION och FÖRUTSÄTTNINGAR. Förstå skillnaden mellan allmän och specialiserad palliativ vård. Veta vad man bör kunna hantera själv och när man bör remittera till specialist.De tre avsnitten ovan kan ersättas med inläsning eller webbaserad kunskapsinhämtning

DEN PALLIATIVA PATIENTEN. Kunna identifiera när patienten är palliativ oavsett diagnos och vårdform. Förstå naturalförlopp, ha ett prognostiskt tänkande.

BRYTPUNKTSPROCESSEN. Läkarens och teamets uppgifter när syftet med vården ändras från livsförlängande till symtomlindrande.

SYMPTOMLINDRING. Farmakologisk och icke-farmakologiska behandlingsprinciper. Kunna initiera och tillämpa grundläggande principer för palliativ symptomlindring. Smärta/ångest/oro/depression/konfusion/ existentiellt lidande/andnöd/rosslighet/illamående/GI- symtom (ileus, ascites)

AKUTA TILLSTÅND INOM PALLIATIV MEDICIN
KOMMUNIKATION/SAMTALSMETODIK/BRYTPUNKTSSAMTAL
NÄRSTÅENDESTÖD
PALLIATIV MEDICIN VID ANDRA TILLSTÅND ÄN CANCER, t. ex. KOL, hjärtsvikt, neurologisk sjukdom.

ATT BEDRIVA PALLIATIV VÅRD PÅ SÄRSKILDA BOENDEN/OMSORGSBOENDEN
DE SISTA DYGNEN: Hur identifierar vi kort tid kvar i livet? Vad ska läkaren göra? Brytpunktssamtal sent i livet. Läkemedelsbehandling

Kommunikationskurser finns som separata kurser, och kursledaren kan välja att kommunikationsavsnittet ges separat. Brytpunktsprocessen ska dock ingå i kursen. De mest centrala avsnitten bedöms vara:

  • Den palliativa patienten
  • Brytpunktsprocessen
  • Symtomlindring
  • Akuta tillstånd inom palliativ medicin
  • Palliativ medicin vid andra diagnoser än cancer
  • De sista dygnen
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare