fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

§ 1

Svensk Förening för Palliativ Medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin.

§ 2

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin genom:

  • att verka för utbildning i palliativ medicin inom den medicinska professionen på alla nivåer.
  • att uppmuntra tilloch främja forskning, undervisning och utveckling inom området.
  • att sprida kunskaper om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.
  • att vara remissinstans i palliativ-medicinska frågor.
  • att befrämja kontakter med nordiska och internationella institutioner inom området.

Föreningens arbete bedrivs nationellt och regionalt.

§ 3

Föreningen och dess medlemmar vill värna människans inneboende värdighet i livets slutskede och tar avstånd från eutanasi, dvs att aktivt och avsiktligt avsluta patientens liv, och assisterad suicid.

§ 4

Medlem som är behörig därtill bör vara medlem i Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. Möjlighet finns även för korresponderande medlemskap utan rösträtt. Styrelsen äger besluta om medlemskap. Medlemskap i en regional förening innebär samtidigt medlemskap i SFPM.

§ 5

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande och sex ledamöter samt två suppleanter. Ordföranden väljes av årsmötet på ett år, omval kan ske två gånger under efter varandra följande år. Övriga ledamöter väljes för en tid av två år på sådant sätt att hälften, tre ledamöter och en suppleant, väljes vid varje årsmöte.

Styrelsens ledamotssammansättning bör återspegla medlemmarnas kön, ålder, specialiteter och geografiska spridning. Ledamöterna i styrelsen ska vara läkare. Styrelsen utser inom sig funktionärer, såsom vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

Styrelseledamot skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Övriga medlemmar av föreningen bör vara ledamöter i Sällskapet.

Förslag till nya ledamöter av styrelsen framlägges av valberedningen på årsmötet. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter som utses av årsmötet för en tid av två år, på sådant sätt att två ledamöter utses vid varje årsmöte.

§ 6

Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst två ledamöter finner det påkallat, dock minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften, dvs fyra ledamöter inklusive ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden om vilka ej annorlunda anges i dessa stadgar eller vid senaste årsmöte. Styrelsens förvaltning granskas årligen av en revisor med suppleant, utsedda vid årsmötet.

§ 8

Årsmöte hålles varje år före april månads utgång. Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderår. Kallelse utfärdas senast fyra veckor före mötet och tillställes föreningens samtliga medlemmar.

Vid årsmötet skall förekomma:

a) Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare.
b) Styrelsens årsberättelse samt skattmästarens redovisning.
c) Föredragande av revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
d) Val av ordförande, tre styrelseledamöter och en suppleant.
e) Revisor och revisorssuppleant utses.
f) Två ledamöter till valberedningen utses, en av dessa utses till sammankallande.
g) Fastställande av årsavgift.
h) Övriga ärenden.

§ 9

Föreningen sammanträder till allmänna möten då styrelsen så finner önskvärt eller då minst fem medlemmar – med samtidigt angiven motivering till framställan – hos styrelsen skriftligen anhåller därom.

§ 10

Stadgeändring kan endast beslutas på föreningens årsmöte om förslag biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Beslutad ändring i stadgarna träder i kraft sedan Svenska Läkarsällskapet och Sveriges läkarförbund godkänt densamma.

§ 11

Medlem erlägger årligen till föreningen av årsmötet fastställd årsavgift. Medlem som är medlem i såväl regional förening som SFPM erlägger årsavgift endast till SFPM. Medlem som ej erlagt årsavgift under två på varandra följande år utesluts ur föreningen.

§ 12

För att kunna delta i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund skall medlem i föreningen vara medlem i Svenska Läkaresällskapet respektive Sveriges läkarförbund.

Stadgarna är reviderade vid:

Årsmötet 24 januari 2003: beslut om tillägg av § 3
Årsmötet 10 mars 2005: beslut om ändring § 8, ändring till april månad
Årsmötet 16 mars 2016: beslut om ändring § 2, 4, 5, 10 och tillägg av § 12.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.