Hoppa till innehåll

S-SPLF:s styrelse och Servicebolaget

En beskrivning av hur Stockholms Privatläkarförenings styrelse arbetar

Styrelsens sammansättning och arbete

Detta är en beskrivning av hur styrelsen för Stockholms Privatläkarförening arbetar.

Styrelsen väljs varje år på årsmötet som ska hållas senast 31 januari. Den består för närvarande av 7 ledamöter men ska enligt stadgarna bestå av minst 6 och högst 8 personer. I styrelsen finns läkare som arbetar både inom LOL (taxan) och Vårdval. Styrelsen sammanträder då ordföranden kallar till möte. Det brukar vara 1-1½ månad emellan om inte extramöten behövs av någon särskild anledning.

Eftersom vi även har ett Servicebolag, arbetar samma personer i styrelsen och i servicebolaget.  Vi har i regel möten i båda verksamheterna varje gång vi träffas. Skälet till uppdelningen är att man ska kunna lägga upp avgiften till servicebolaget som en kostnad i sitt eget bolag. Servicebolagets medel bekostar stilleståndsersättningar till styrelseledamöterna som stänger sina mottagningar för att delta i sammanträden och andra möten med tjänstemännen och politikerna.

Under styrelsemötena går man igenom den i förväg utskickade dagordningen. Vissa punkter är stående, så som ekonomin, SPLF ( Svensk privatläkarförening),  Stockholms Läkarförening, Arbetsliv och juridik, Kvalprak, Hemsidan, RLPV (Representantskap mellan Landstinget och Privata Vårdgivare) samt övriga frågor. Alla möten protokollförs och sparas.

Övriga möten för styrelsens medlemmar

Utöver sedvanliga styrelsemöten deltar representanter för styrelsen på möten med SPLF, Stockholms Läkarförening, RLPV, Branschrådet, Handslaget, i referensgrupper för Vårdval samt vid olika möten m politiker och tjänstemän där vi ibland lyckas få tillträde genom att knyta kontakter- allt för att finna gehör för våra medlemmars krav och tillvarata våra medlemmars intressen, de små vårdgivarna.

RLPV

RLPV har genom åren varit en plattform för regelbundna träffar med Förvaltningen. Det är en mycket värdefull och unik direktkontakt för oss som representanter för de små privata vårdgivarna. Vid dessa möten för Förvaltningen minnesanteckningar- inga regelrätta protokoll.  Det är viktigt att poängtera att vi inte har något förhandlingsmandat och inte är beslutsfattande på något sätt. Vår roll är att försöka påverka.

Förvaltningen informerar om löpande förändringar i Regionens organisation, planerade Vårdval, bl. a. det aktuella ekonomiska läget, och vi informerar om vår vardag och verklighet samt tar upp problem som våra medlemmar kommunicerar till oss. Vi har dock ingen möjlighet att diskutera enskilda fall utan enbart problem av mer generell karaktär. En återkommande fråga har t.ex. varit rätt till vikarie för läkare enligt LOL. Vi har vidare kommit med kritik och synpunkter under en lång diskussionsprocess vid utformningen av ”regelboken” för hur ett patientbesök ska genomföras för att det ska ge rätt till ersättning.  Samma sak gäller definitionen av ”heltidskravet” som tillsammans med sjukskrivningsfrågan inom LOL fordrat långa ännu ej avslutade diskussioner.  Vi kan konstatera att vi ibland har haft framgång  när det gäller att påverka Förvaltningens beslut men ibland inte alls.  Vår styrka ligger i Läkarförbundets stöd och på våra RLPV-möten deltar även representant för Stockholms läkarförening, läkarförbundets jurist och representant från Läkarförbundets kansli vilket ger mötena en större tyngd.

Emellertid har Förvaltningen en längre tid signalerat att man vill upphöra med RLPV-möten och meddelat att det föreligger ett beslut i frågan från hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson. Man hänvisar till ett annat forum, nämligen Branschrådet, där vår styrelseordförande redan företräder oss.

I Branschrådet är alla vårdgivare representerade, såväl regionens egna sjukhus NKS, SÖS, DS, Norrtälje sjukhus Södertälje sjukhus, Stockholms sjukhem, Ersta sjukhus SLSO, samt Vårdföretagarna och alla stora privata riskkapitalbolagägda vårdgivare.

S-SPLF representerar de små läkarledda vårdföretagen. Vi i styrelsen befarar att det blir svårt att driva våra frågor i ett så stort forum som Branschrådet. Vi har kraftigt motsatt oss det olyckliga beslutet att S-SPLF hänvisas  dit för att representera den småskaliga professionsägda vården och ämnar via både Läkarförbundet, Stockholms Läkarförening och SPLF ta hjälp att finna en lösning och ett mötesrum som passar våra behov .

POLITIKER och HSF

Styrelsen försöker kontinuerligt hålla kontakten med regionpolitikerna. Vi kontaktar politiker både i opposition och i beslutsfattande ställning. Vi försöker få till möten och vi skickar information. Vi bevakar regelbundet  frågor som tas upp i Hälso-och sjukvårdsnämnden.

HEMSIDA och NYHETSBREV

Vi lägger fortlöpande ut text på hemsidan om allt som händer och skickar ut nyhetsbrev till alla medlemmar så snart det finns något viktigt att förmedla.

VÅRDVAL

Vi representerar även privata vårdgivare inom Vårdval. Det finns dessvärre inga regelbundna möten angående Vårdval.

Då ett Vårdval ska revideras (dvs villkor eller ersättningar ska förändras) sammankallas av HSF (Hälso-och Sjukvårdsförvaltningen) en referensgrupp där förvaltningen har starkt inflytande över hur många personer som får delta i gruppen samt vilka storlekar på mottagningar som ska representeras.

Referensgruppen får inget inflytande över ersättningsmodeller utan får endast bistå med synpunkter och argument ur medicinskt och organisatoriskt perspektiv som det sällan i slutförslaget ändå tas hänsyn till. Detta har våra representanter försökt påpeka och förändra då de fått möjlighet att vara med i en referensgrupp.

Sammanfattning

Sammantaget kan man säga att under ett skarpt ekonomiskt läge är Region Stockholm tyvärr inte längre intresserad av regelbunden kommunikation med oss. Våra synpunkter är besvärliga och obekväma att lyssna till. Vi har dessutom inte någon förhandlingsposition.

RS fattar beslut som vi i bästa fall är informerade om i förväg men ibland inte ens det. Ett flagrant exempel är det som just nu pågår där man plötsligt beslöt att ta fram ett tjänsteutlåtande ang LoL-avtalen som klubbades igenom på HSN möte 25/8 2020. Beslutet hade inte föregåtts av någon diskussion med oss i S-SPLF och vi fick mycket bristfällig information. Fortsättningen känner vi alla till med anmälningarna till Förvaltningsrätten osv.

Vi kommer fortsätta försöka påverka tjänstemännens och politikernas beslutsfattande genom de kontakter vi knyter och via de få forum som står oss till buds. Tyvärr råder tuffare tider idag och mycket har förändrats de sista åren, men vi har ändå nått en del resultat i vår strävan att  ta tillvara våra medlemmars intressen.

Kontaktperson

  1. Hannu Määttänen
    Ordförande Storstockholms Privatläkarförening
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare