Hoppa till innehåll

Taxan

Arbetet med nationella taxan bedrivs i samarbete med SPLF.

För bara några år sedan fanns det ca 400 läkarmottagningar som arbetade enligt LOL. Idag finns det bara 249 taxeläkare verksamma enligt LOL. Bara under 2019 avregistrerades 35 läkarmottagningar. En del av dessa har lagts ned med delegation(tjänstemännen) via ARV-enheten HSF. Vissa kollegor har gått till Förvaltningsrätten för att överklaga besluten och andra har inte drivit frågan vidare utan lagt ner sina verksamheter. Somliga har lagts ner efter revision.

Det huvudsakliga skälet till avregistrering, har från förvaltningens sida varit att verksamheten inte uppnått heltidskravet. Man har frångått tidigare praxis i denna fråga och tolkar helt enkelt heltidskravet ur en annan synvinkel. Kollegor har drabbats hårt av detta nya synsätt, ej kunnat fortsätta sina verksamheter, tvingats lägga ner och ej kunnat överlåta sina mottagningar och patienter till yngre kollega.

Heltidsfrågan:

Lagen som reglerar detta är:

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, 8§ En läkare anses som heltidsverksam om läkaren arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren.

4/7 av Tak I, praxis?

2010 definierade föreningens dåvarande ordförande Christer Sjödin heltidsarbete som 4/7 delar av TAK 1 på taxan. De övriga 3/7 delar skulle motsvara administrativt arbete, vidareutbildning och semester etc. Detta synsätt har varit kutym tills nu, när ARV enheten hävdar att detta inte gäller längre.

De första tillfällena detta nya synsätt uppmärksammades var när vi i styrelsen för ett par år sedan fick kännedom om att kollegor inte fick lägga ut sin etablering till försäljning med hänvisning till att heltidskravet inte uppnåtts. Flera olika överklaganden drivs sedan dess av vår jurist Mia Wallgren.

Vid sjukdom:

Begär läkarintyg från behandlande läkare och lämna in det till ARV enheten med det samma. Det förekommer att man har varit sjuk och trots att man har sjukintyg från behandlande läkaren och skickat detta till ARV enheten godkänns det inte och förvaltningen hotar med avregistrering av verksamheten. Se anvisningar på ARV-enhetens hemsida.

Inför pensionering:

Man har möjlighet att gå ner i arbetstid under två år, men detta måste anmälas till ARV enheten INNAN man går ned i arbetstid.

Vikarie:

Man har möjlighet att få ha vikarie på sin verksamhet men måste ansöka om detta hos ARV-enheten i förväg. Läs reglerna på ARV enhetens hemsida.

Överlåtelse av etablering:

För överlåtelse av etablering krävs att man har arbetat heltid. Om man har varit sjukskriven deltid måste man ha haft pågående verksamhet som omfattar den del som man inte är sjukskriven för. Finns det Vårdval inom det specialistområde som man har sin etablering inom, kan man inte överlåta sin etablering utan då måste den tilltänkta kollegan gå över till Vårdval. Det finns dock några undantag där kollegan har fått rätt i Förvaltningsdomstolen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare