Hoppa till innehåll

Nationella taxan (LoL)

Nationella taxan eller Lagen om Läkarvårdsersättning (LOL) har funnits sedan 1994.

Lagen om det som kallas nationella taxan stiftades av Riksdagen för att ersätta systemet som kallades ”ansluten till försäkringskassan”. LOL innebär att vårdgivaren har en etablering knuten till egen fysisk person även om själva verksamheten sedan bedrivs i bolagsform. Villkoren för vårdgivarens verksamhet regleras i den aktuella lagen (LOL) och den ekonomiska ersättningen fastställs i Förordningen om läkarvårdsersättning (FOL). Ersättningsnivåerna i taxan förhandlas mellan Sveriges Läkarförbund och Sveriges Kommuner och Landsting med vissa årliga intervall.

Ersättningsetablering på nationella taxan

Sedan 1995 har LOL i princip varit stängd för nyetablering. Däremot är det sedan 2009 tillåtet att ersättningsetablera, d.v.s. överlåta sin etablering till högstbjudande kollega. Det är dock inte tillåtet att ersättningsetablera om det finns vårdval inom landstinget i motsvarande specialiteter. Då vårdval är lagstiftat inom primärvården för hela landet sedan 2010 så har detta inneburit att allmänläkarna på ”taxan” till att börja med inte tillåtits att sälja sina etableringar. Trots detta har försäljning nu möjliggjorts i några landsting tack vare ett antal avgjorda mål i några förvaltningsdomstolar.

Överlåtelseprocessen vid ersättningsetablering hanteras av landstingen efter anmälan från den säljande parten. Enligt lagen så är det sluten budgivning och den som lagt högsta budet samt i övrigt uppfyller alla villkor vinner upphandlingen. Efter att upphandlingen är avslutad så ska köparen teckna ett samverkansavtal med landstinget där ytterligare villkor kan regleras. Villkoren får dock inte vara annorlunda än vad som gällt för den säljande parten. Ändras villkoren så måste säljaren ha godkänt detta.

Förutsättningar

För närvarande är ca 700 läkare anslutna till nationella taxan. De flesta arbetar antingen som egna småföretagare eller som anställda i Praktikertjänst AB. Det går att vara verksam enligt LOL i de flesta kliniska specialiteter. Den ekonomiska ersättningen är prestationsbaserad utifrån varje patientbesök med gruppering i enkla, normala och särskilda arvoden. Ersättningsnivåerna är specifika för varje specialitet. När den sammanlagda ersättningen under ett kalenderår når upp till en viss nivå så reduceras ersättningen i två steg, tak 1 respektive tak 2. Reduktionen över tak 1 är 50 % och över tak 2, 100 %. Nivåerna i taken är olika för varje specialitet.

Kraven för att vara verksam enligt LOL är att verksamheten bedrivs på heltid. Det går inte att samtidigt arbeta för landstinget eller inom vårdvalet.

Landstingen har laglig rätt att följa upp verksamheten genom att granska och kontrollera taxeläkarna samt i vissa fall även titta på deras patientjournaler.

Möjlighet till vikarie är tillåten vid sjukdom, forskning, vidareutbildning, fackliga eller politiska uppdrag samt inför förestående ålderspension.

Nationella taxan är så utformad att den sätter patienten i centrum, minimerar administration samt maximerar sjukvårdsproduktion. Nationella taxan passar också utmärkt för småskalig professionsstyrd vård med lika villkor för patienter och vårdgivare över hela landet.

Vid frågor kontakta thomas.anderson@slf.se.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare