Hoppa till innehåll

Stadgar

Stiftad den 3 april 1927. Antagna med senaste ändringar på ordinarie fullmäktigemöte den 25 april 2020.

Uppgift och organisation

§ 1.
Svenska Privatläkarföreningen är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, vilka är verksamma inom den privata vårdsektorn.

§ 2.
Föreningens uppgift är
att främja hälso- och sjukvårdens utveckling inom medlemmarnas
verksamhetsområde
att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen,
att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen
att bland medlemmarna upprätthålla en god och värdig anda,

§ 3.
Såsom delförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen att rätta sig efter beslut av förbundets fullmäktige och förbundsstyrelse.

§ 4.
Föreningens verksamhet utövas genom
1. fullmäktigemöte
2. föreningens styrelse sam
3. lokalavdelningar

§ 5.
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Antagande av föreningsmedlem
§ 6.
Läkare, som uppfyller i § 1 angivet krav, skall för att kunna bli medlem av föreningen tillhöra Sveriges läkarförbund. Ansökan om medlemskap görs hos Sveriges läkarförbund.

§ 7.
Förbundsmedlem, som inte uppfyller i § 1 angivet krav, men som ändå önskar delta i föreningens verksamhet, kan av styrelsen beviljas villkorat medlemskap. Sådant medlemskap förutsätter att medlemmen är ansluten till annan yrkesförening, vilken tillgodoräknas medlemmens röst i förbundet.
På styrelsens förslag kan fullmäktige till hedersledamot kalla den som för föreningens syften nedlagt särskilt förtjänstfullt arbete.

7a.
Förbundsmedlem som är medlem i annan yrkesförening kan beviljas medlemskap som associerad medlem, Sådan medlem äger inte rösträtt och kan heller inte delta i föreningens styrelse, arbetsutskott eller lokalavdelningarnas styrelse. På styrelsens förslag kan fullmäktige till hedersledamot kalla den som för föreningens syften nedlagt särskilt förtjänstfullt arbete.

7b)
Läkare som inte är förbundsmedlem kan, med iakttagande av vad som sägs i förbundets stadgar, medges medlemskap i föreningen men erhåller därigenom inte rösträtt och kan heller inte delta i föreningens styrelse, arbetsutskott eller lokalavdelningarnas styrelse. Om sådant medlemskap beslutar styrelsen.

 

Föreningsmedlems skyldigheter mot föreningen
§ 8.

Föreningsmedlem är skyldig att till föreningen erlägga årsavgift, vars storlek bestämmes vid ordinarie fullmäktigemöte.

För att ge företagare bästa möjliga service äger föreningen ett servicebolag. Styrelsen i SPLF utgör årsstämma i Svensk privatläkarservice AB. Bolagets uppgifter framgår av bolagsordningen.

Medlem i Svenska Privatläkarföreningen som är yrkesverksam och i någon form driver läkarbolag eller har ett direkt kostnadsansvar skall ansluta sitt läkarbolag/kostnadsställe till Svensk privatläkarservice AB. Anslutning sker genom att betala fastställd anslutningsavgift till Svensk privatläkarservice AB.

Läkarkollega som ej är medlem i Svenska Privatläkarföreningen och i någon form driver läkarbolag eller har ett direkt kostnadsansvar kan ansluta sitt läkarbolag/kostnadsställe till Svensk privatläkarservice AB. Anslutning sker genom att betala fastställd anslutningsavgift till Svensk privatläkarservice AB. Ansökan om anslutning av bolag som ägs av icke medlem i SPLF bedöms av styrelsen.

– Icke yrkesverksam medlem är sådan medlem som har fyllt 61 år och skriftligen anmält till föreningen att dennes yrkesverksamhet upphört.

– Icke yrkesverksam medlem erlägger från tertialet efter skriftlig anmälan sådan avgift för icke yrkesverksam medlem som fastställts av fullmäktige.
Medlemmen har därefter inte rätt till individuellt fackligt stöd för förhållanden som hänförs till yrkesverksamhet.

– Medlem kan, om skäl därtill föreligger, av styrelsen helt befrias från avgift. Av föreningen kallad hedersledamot är helt befriad från avgift.

Den medlem i SPLF som ej ansluter sitt läkarbolag till SPLS AB skall erlägga en förhöjd medlemsavgift i SPLF motsvarande anslutningsavgiften i SPLS AB förutom moms.

§ 9.
Föreningsmedlem är skyldig att rätta sig efter beslut av föreningen eller dess styrelse i sådana frågor, i vilka beslutanderätten jämlikt Sveriges läkarförbunds stadgar eller av läkarförbundet antagna riktlinjer eller på grund av vederbörande förbundsorgans beslut tillkommer föreningen.

Fullmäktige
§ 10.
Föreningens högsta beslutande organ är fullmäktige.
Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte en gång årligen under mars, april eller maj månad,
Kallelse till fullmäktigemöte utfärdas av styrelsen genom tillkännagivande i Läkartidningen minst tre månader före och genom personlig kallelse till fullmäktige minst en månad före mötet.
Kallelse, som skall upptaga vid mötet förekommande ärenden, tillställs dessutom samtliga föreningsmedlemmar.
Fullmäktige skall senast två veckor före ordinarie fullmäktigemöte tillställas styrelsens förvaltningsberättelse jämte balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt övriga handlingar rörande de ärenden, som upptagits på dagordningen.
Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckt förslag, som skall upptas på dagordningen, skall ha inkommit till styrelsen senast två månader före mötet och skall försett med styrelsens yttrande biläggas handlingarna.
Extra fullmäktigemöte hålles, när styrelsen så anser nödvändigt eller minst tio fullmäktige skriftligen begär det.
Kallelse till extra fullmäktigemöte utfärdas av styrelsen genom personlig kallelse till valda fullmäktige senast sju dagar före mötet och skall uppta de ärenden som skall behandlas på mötet.

§ 11.
Vid fullmäktigemöte skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden  skall justera mötesprotokollet.
Vid ordinarie fullmäktigemöte skall dessutom förekomma:
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningen för det  senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av årsavgift samt inkomst- och utgiftsstat för nästkommande  arbetsår.
10. Frågor, som styrelsen hänskjutit till fullmäktigemötet
11. Av lokalavdelning eller enskild föreningsmedlem väckta frågor
12. Val av styrelse enl § 14
13. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år
14. Val av fullmäktige till Sveriges läkarförbund jämte ersättare för en tid av ett år
15. Val av valberedning för en tid av ett år
16. Övriga ärenden

Ärenden, som inte upptagits på föredragningslistan, må endast upptagas till beslut därest minst ¾ av antalet fullmäktige så beslutar. Ärende, som avser ändring av dessa stadgar, kan upptas till beslut endast om det varit upptaget på dagordningen.

§ 12.
Fullmäktige utses av föreningens medlemmar vid lokalavdelningsmöte under tiden 1 oktober – 31 januari närmast före ordinarie fullmäktigemöte.
Antalet fullmäktige för varje lokalavdelning bestämmes efter avdelningens medlemstal den 1 oktober året före ordinarie fullmäktigemöte.
Lokalavdelning utser en fullmäktige för varje påbörjat tjugotal medlemmar upp till 100 och en för varje påbörjat femtiotal av avdelningens medlemsantal däröver. Val av fullmäktige avser tiden från och med nästkommande ordinarie fullmäktigemöte intill det närmast därpå följande. Avgår fullmäktige under mandattiden utses ersättare för återstoden av mandattiden av vederbörande lokalavdelning.
I vederbörlig ordning justerat protokoll från ovan nämnda lokalavdelningsmöte skall tillställas föreningens styrelse senast den 15 februari.
Ledamot av föreningens styrelse får inte vara fullmäktig i föreningen.

§ 13.
Vid fullmäktigemöte äger varje personligen närvarande fullmäktige en röst. Begäres omröstning vid mötet är denna öppen utom vid val. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då lotten skiljer.
Föreningsmedlem, som ej är fullmäktig, men är närvarande vid mötet, revisor i föreningen, ledamot av Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse och tjänsteman i Sveriges läkarförbund äger delta i fullmäktiges förhandlingar och få sin mening antecknad till protokollet.

Styrelse
§ 14.
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare samt ytterligare 2-4 ledamöter. Styrelsen utser internt inom sig sekreterare. Ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och övriga ledamöter väljs av fullmäktige fram till nästa ordinarie fullmäktige.
För att  styrelseledamot efter sammanlagt 6 år återigen skall vara valbar till styrelsen fordras vid varje valtillfälle fullmäktiges beslut.

§ 15.
Avgår såväl ordförande som vice ordförande eller övriga styrelseledamöter så att styrelsen inte är beslutsmässig före mandattidens utgång skall ersättningsval företas vid extra fullmäktigemöte

§ 16.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden,
På grund härav ankommer det på styrelsen bl a
att verkställa av fullmäktige fattade beslut
att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning
att till ordinarie fullmäktigemöte avge förvaltningsberättelse för senast förflutna räkenskapsår jämte skriftlig redogörelse för sin verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
att besluta om godkännande av lokalavdelningars stadgar samt ändringar av dessa,
att anställa föreningens personal och fastställa dess löner och övriga anställningsvillkor,
att kalla till fullmäktigemöte,
att omedelbart efter det fullmäktige och för förtroendemän utsetts till läkarförbundet insända uppgift om de valdas namn och adress samt
att för godkännande delge läkarförbundets förbundsstyrelse beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar.

Då så utan olägenhet kan ske, skall styrelsen höra styrelsen för lokalavdelning, vars intresse berörs av ärende, som är av principiell betydelse eller av större vikt.

§ 17.
Styrelsen sammanträder, när ordföranden så finner erforderligt eller minst två styrelseledamöter det begär.

§ 18.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, utom vid val, då lotten skiljer. Styrelsens protokoll justeras av ordförande jämte en för varje tillfälle utsedd ledamot. Det åligger ordföranden att besluta i ärenden, som inte är av principiell eller prejudicerande natur eller där tidsnöd förhindrar sammankallande av styrelsen samt att vid behov bereda ärenden, som skall handläggas av styrelsen.

§ 19.
Det åligger ordföranden
att besluta i ärenden, som inte är av principiell eller prejudicerande natur eller där tidsnöd förhindrar sammankallande av styrelsen samt att vid behov bereda ärenden, som skall handläggas av styrelsen.

Lokalavdelning

§ 20.
Sammanslutning av medlemmar, som har sin verksamhet huvudsakligen förlagd till samma geografiska område som läkarförbundets lokalföreningar, utgör lokalavdelning av föreningen. Delning av lokalavdelning eller sammanslagning av lokalavdelningar skall godkännas av föreningens styrelse.
Lokalavdelning må inte utan bemyndigande av föreningens styrelse fatta beslut i frågor av facklig eller eljest principiellt viktig natur och skall även hålla styrelsen underrättad om uppkommande spörsmål av intresse för föreningen. Lokalavdelningens stadgar och ändring av dessa skall underställas föreningens styrelse för godkännande.

Revisorer
§ 21.
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två på ordinarie fullmäktigemöte för ett år utsedda revisorer. För revisorerna skall utses två suppleanter.

Valberedning
§ 22.
För beredning av vid fullmäktigemöte förekommande val skall finnas en valberedning. Valberedningen består av tre ledamöter jämte två suppleanter. Valberedningen utser inom sig sammankallande. Valberedningen väljes vid ordinarie fullmäktigemöte för en tid av ett år. Längsta mandattid för ledamot är tre sammanhängande mandatperioder.. Valberedningen åligger att senast två veckor före mötet delge fullmäktige förslag till val.

Upphörande av medlemskap
§ 23.
Föreningsmedlem, som utträder ur Sveriges läkarförbund eller utesluts därur, upphör att vara medlem av föreningen.

Ändring av stadgarna
§ 24.
Ändring av dessa stadgar må beslutas endast vid ordinarie fullmäktigemöte.
Förslag om ändring må ej antagas med mindre frågan därom varit angiven i kallelsen till fullmäktigemötet och styrelsen därutöver angivit yttrande.
Beslutet är icke giltigt med mindre det biträtts av minst två tredjedelar av antalet fullmäktige.
Beslutad stadgeändring skall för att bli gällande godkännas av läkarförbundets förbundsstyrelse.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare