Hoppa till innehåll

Att sälja/köpa en ersättningsetablering

Vad ska man tänka på när man vill köpa eller sälja en etablering på nationella taxan(LOL), och hur går själva försäljningen till?

Säljer online
Hur går man till väga för att köpa eller sälja en etablering?

Av anbudsinbjudan ska det framgå:

 • Vems etablering som ska överlåtas.
 • Kontaktuppgifter till säljaren.
 • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet.
 • Specifika krav avseende utrustning, lokal m.m. hänvisas till den överlåtande vårdgivaren.
 • Hur ett anbud ska lämnas.
 • Vilken datum anbudet senast ska ha kommit in.

När ansökningstiden har gått ut görs en anbudsöppning och anbuden prövas utifrån gällande regelverk. Inkomna anbud är bindande samt omfattas av anbudssekretess. Regionen fattar beslut om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för etableringen och som uppfyller angivna krav. Regionen skickar sedan ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande. När informationen om tilldelningen gått ut finns möjlighet att överklaga beslutet inom en viss tidsfrist.

Att sälja en etablering

Vid försäljning av din ersättningsetablering måste du uppfylla heltidskravet. En läkare anses som heltidsverksam om denne arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Genomsnittssiffran är beräknad utifrån att läkaren arbetar 40 timmar per vecka, 45 veckor om året.

Eftersom det normalt sett inte finns någon möjlighet att mäta faktisk arbetstid bedöms heltidskravet endast utifrån uppburen ersättning. I taxan finns 2 tak för ersättning, som är specifikt för din specialitet. När du slår i tak 1 sänks din ersättning för varje åtgärd enligt förordningen om läkarvårdsersättning.

Om heltidskravet uppfyllts beräknas olika i de olika regionerna. I Stockholms region är enligt en överenskommelse 4/7 av tak 1 att betrakta som att läkaren har arbetat heltid. I Västra Götaland menar man att läkaren har arbetat heltid om han eller hon minst uppnått 85 procent av ersättningstak 1.

SPLF rekommenderar att du behåller din yrkesförsäkring samt ditt medlemskap i SPLF åtminstone ett år efter att du sålt eller lagt ner din verksamhet, eftersom att du kan komma att hållas ansvarig för vård du utfört under din tid som verksam.

Att köpa en etablering

De etableringar som är till salu för närvarande annonseras på respektive regions webbplats. Det finns alltså ingen webbplats som samlar alla försäljningar i landet, utan försäljningarna behandlas som andra upphandlingar inom regionen.

 • För att lägga anbud på en ersättningsetablering ska du ha relevant specialistkompetens för den annonserade etableringen.
 • Samverkansavtal får inte tecknas om du är verksam inom ramen för ett valfrihetssystem eller annat upphandlat avtal.
 • Du kan nekas att teckna samverkansavtal om du är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om du inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning vid anbudsutvärderingen.
 • Du kan också uteslutas om du är dömd för brott inom din yrkesutövning, eller om regionen kan visa att du gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen.

Om du vinner anbudet och vill teckna ett samverkansavtal måste du som läkare först säga upp din eventuella anställning i något landsting.

Vart hittar jag de etableringar som finns till salu?

I listan nedan har vi samlat regionernas egen information. Länkarna leder dig direkt till respektive regions webbplats, och där hittar du både vad som gäller i din region, samt vilka etableringar som finns till salu. Om din region inte finns i listan så har vi inte hittat någon specifik information om detta online, utan råder dig att kontakta regionen via telefon eller e-post för att ställa frågor direkt till förvaltningen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare