Hoppa till innehåll

Internationellt

Svensk Geriatrisk Förening samarbetar internationellt i flera organisationer.

EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society) som bl.a. arrangerar olika kongresser i gerontologi och geriatrik.

UEMS-GS vilket är den geriatriska sektionen av EU´s gemensamma specialistförening och som bl a arbetar med att harmonisera såväl pre- som postgraduate utbildningen i geriatrik i Europa och underlätta fri rörlighet för specialister.

NGF vilket den Nordiska Gerontologiska Föreningen

IAGG

The mission of the International Association of Gerontology and Geriatrics is to promote the highest levels of achievement in gerontological research and training worldwide, and to interact with other international, inter-governmental and non-governmental organizations in the promotion of gerontological interests globally and on behalf of its member associations. The Association pursues these activities with a view of enhancing the highest quality of life and well being of all people as they experience ageing at individual and societal levels.

Här finns länken till IAGG:s hemsida med geriatriska nyheter från hela världen.

NGF

The Nordic Gerontological Federation (NGF) was founded 1974 as an umbrella organization for the gerontological and geriatric organizations in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

Läs mer

EUGMS

Our mission is:

 • To develop geriatric medicine in the member states of the European Union as an independent specialty caring for all older people with age-related disease
 • To support that these services become available to all citizens of the European Union
 • To promote education and continuing professional development, and in particular a biennial scientific meeting
 • In conjunction with the Section of Geriatric Medicine of the EUMS, to promote geriatric medicine to the European Commission and Parliament
 • To promote evidence-based guidelines for the most efficacious preventive and treatment strategies for older people in the European Union

The mass ageing of our populations has been one of the crowning achievements of the end of the second millennium. This ageing has also brought challenges in terms of a new order of complexity in ensuring the health of the ageing populations. Geriatric medicine has developed to meet this challenge, and has been proven to be an efficient and cost-effective development.

A number of organisations have been supporting a European profile for geriatric medicine and momentum has been building up over the last decade. It was felt, however, that there was still a lack of a central focus for continuing professional development and academic matters in the European Union.

The first group met to discuss the EUGMS in Sept 1999 in Paris. After a number of meetings at different European cities, the European Union Geriatric Medicine Society was finally created, and was launched in Paris in August 2001, when its 1 st Congress took place.

Länk till EUGMS eller följ EUGMS blog

UEMS-GS

UEMS – Den europeiska specialistläkarorganisationen

Organisationen UEMS (UEMS = Union Européenne des Medicins Specialistes) grundades 1958 och består av de nationella läkarorganisationerna från EU:s medlemsländer och associerade länder, tillsammans 35 länder. Svensk medlem är Sveriges läkarförbund (inkl en representant för Svenska Läkaresällskapet). UEMS finansieras genom en årlig avgift från varje nationellt läkarförbund.

UEMS – Geriatric Medicine Section

Denna sektion startades 1997 och har sedan dess sammanträtt två gånger per år. Representation saknas från Portugal, Luxemburg, Grekland, Lettland och Slovenien som inte har geriatrik som medicinsk specialitet. Rumänien och Litauen har viss geriatrisk verksamhet men medverkar inte. Övriga EU-länder deltar i verksamheten tillsammans med Norge, Island, Schweiz.

Ordförande är Tahir Masoud

Svensk delegat för den geriatriska sektionen är Greger Slättman.

Information om sektionens möten, dokument mm finns på hemsidan www.uemsgeriatricmedicine.org

På UEMS hemsidan finns även s.k. Charters, dvs. policy dokument, som UEMS hittills har publicerat, vilket ger en uppfattning om de huvudfrågor som har behandlats:

 • Charter on Training of Medical Specialties (1993)
 • Charter on Continuing Medical Education (1994)
 • Charter on Quality Assurance (1996)
 • Charter on Visitation of Training Centers (1997)
 • Charter on Continuing Professional Development – Basel Declaration (2001)
 • Declaration on Promoting Good Medical Care (2004)
 • Declaration on Promoting Good Medical Care (2004)
 • Ensuring the Quality of Medical Care – Budapest Declaration (2006)

EUMS representerar för närvarande 37 olika medicinska specialiteter inklusive geriatrik under namnet UEMS – Geriatric Medicine Section.

Organisationen av UEMS

Board and Council är de högsta beslutande organen i UEMS. De har representanter från samtliga medlemsförbund och sammanträder två gånger per år. I Board sitter ”Head of delegation” och i Council hela delegationen. I samband med dessa möten sammanträder också de centrala arbetsgrupper som bereder frågor inom UEMS.

Council är referensgrupp till den Europeiska Kommissionen. Detta innebär att organisationen är rådgivande, kan ägna sig åt lobbyverksamhet och ställa förslag. Däremot har man ingen rösträtt, och alltså ingen beslutsrätt över europeisk lagstiftning inom sjukvårdsområdet.

European Sections

En stor del av det konkreta arbetet, som också ger underlag för slutliga policydokument, utförs inom de 37 specialistsektionerna. I dessa deltar representanter för de olika medlemsförbundens specialitetsgrupperingar, i vårt fall läkarförbundets specialitetsföreningar.

European Boards

Inom ramen för sektionerna verkar också European Boards av vilka många har sitt ursprung i vetenskapligt inriktade akademier för specialitetsområdet ifråga. Den svenska representationen från specialitetsföreningarna försöker spegla detta genom att en av de två representanterna gärna skall företräda den mer vetenskapligt inriktade verksamheten av specialitetsarbetet.

EACCME

EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education). Ett institut som etablerats via UEMS och vars verksamhet enklast kan liknas vid den ackrediteringsverksamhet som i Sverige utförs av IPULS, men i EACCMEs fall på det internationella planet.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare