Hoppa till innehåll

Årsberättelse 2017

Inledning

Det har varit ett intensivt år för styrelsen i SGF. Under våren lade vi en hel del tid och engagemang på ansökan att få ordna EUGMS i Stockholm år 2020 efter att vi anmodats att ansöka. Carina och Peter N var på plats i Nice för att presentera ansökan. Vi fick en hel del positiv feed-back på ansökan men tyvärr gick äran att få anordna kongressen till Grekland, Athen. Vi tror dock att vi ändå lyckades göra ett gott intryck och öka våra chanser att i framtiden få arrangera EUGMS om vi skulle välja att ansöka igen.

Carina var i Almedalen under politikerveckan och pratade fallolyckor hos äldre i SPFs regi. Jag deltog även vid flertalet seminarier på ämnet Effektiv vård och Anna Nergårds pågående utredning. Det är viktigt att i dessa sammanhang påminna om att även geriatrik, inte enbart primärvården, är viktig för att möta framtida utmaningar kring en åldrande befolkning.

SGF har sammankallat SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) SWESEM (Swedish Society for Emergency Medicine), SIM (Svensk Internmedicinsk Förening) samt SFPM (Svensk Förening för Palliativ Medicin) för diskussion och omarbetning av det policydokument kring vården av de mest sjuka äldre som togs fram av SGF och SFAM för flera år sedan. Vi har haft ett flertal möten under året. Målet är att enas om ett uppdaterat dokument som vi sedan ska sprida gemensamt i olika kanaler. Detta samarbete har även lett till planer på mer integrerade kurser och sammankomster för våra medlemmar. Det började i liten skala redan på årets SIM vecka då en eftermiddag handlade om Geriatrik (konfusion hos äldre samt läkemedel och äldre). Arne var med från styrelsen och representerade.

SGF har fått i uppdrag att utse en representant till priskommittén för Bengt Winblads stiftelse. Ett mycket ärofyllt uppdrag där arbete pågår med att hitta den bästa kandidaten. Bengt Winblads stiftelsens ändamål är att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar. Utdelning av priset sker i anslutning till Svenska Läkaresällskapets Årshögtid.

SGF har startat konto på Facebook och twitter om kommer framöver dela relevant information samt artiklar med mera i dessa kanaler.

Facebook: sök på SGF

Twitter: @SGFGeriatrik

SGF fortsätter att vara en hårt arbetande, aktiv och engagerad styrelse. Jag ser fram emot fortsatt arbete under valåret 2018 då det är viktigare än på länge att Geriatriken får vara med och tycka till i den omstrukturering som pågår runt vården av de mest sköra äldre.

/Carina Metzner, Ordförande

Medlemmar i styrelsen:

 • Carina Metzner (Stockholm, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset), ordförande
 • Arne Sjöberg (Kalmar), vice ordförande
 • Peter Nordström (Umeå), vetenskaplig sekreterare
 • Greger Slättman (Stockholm, Brommageriatriken), facklig sekreterare och representant i UEMS-GS
 • Lydia Holmdahl (Lund), kassör
 • Lena Holmqvist Henriksson (Göteborg, Sahlgrenska), utbildningsansvarig
 • Viktoria Bäck Jerlardtz (Stockholm, Jakobsbergsgeriatriken), utbildningsfrågor, Geriatriskt Forum
 • Dorota Religa (Stockholm, Huddinge), Styrelsens representant i Svenska Läkaresällskapet
 • Peter Johnson (Södertälje), Representerar SGF i EUGMS Full board
 • Gunilla Brissman (Västerås)
 • Carl Herlitz (Stockholm, Stockholmsgeriatriken)
 • Martin Dreilich (Uppsala), adjungerad och webbmaster

Adjungerad till styrelsen ca 2 ggr/år i frågor kring tidskriften svensk Geriatrik: Gunnar Akner (Örebro).

Tidningen ”Svensk Geriatrik”

Vår egen, mycket uppskattade tidskrift Svensk Geriatrik, kom ut med fyra temanummer under det gångna året. Ansvarig utgivare, Arne Sjöberg. Chefredaktör, Professor Gunnar Akner.

2017 års teman var:

Nr 1, mars; Nationella Kvalitetsregister

Nr 2, Juni; Skattningsskalor

Nr 3,oktober; Läkemedel

Nr 4, December; Forskning och Utveckling

VC dagarna 2017- Arne Sjöberg, Gunilla Brissman

Verksamhetschefsdagarna gick även i år av stapeln på vackra Lejondahls slott 30-31 mars 2017.

Även detta år var deltagarantalet glädjande stort!

Arne Sjöberg och Gunilla Brissman från styrelsen hälsade alla välkomna.

Läkemedelsindustrins utställare fick möjlighet att presentera sina produkter.

Torsdagens program inleddes med att Martin Annetorp, NKS, pratade om Geriatrikens framtid och Värdebaserad vård.

Därefter diskuterades i både grupper och alla kring Verksamhetsuppföljning; ”Hur har andra det, likheter och olikheter” tillsammans med Gunilla och Arne.

Fredagen inleddes med God morgon och kort återblick från torsdagen

Därefter följde ett längre, mycket uppskattat, pass om Palliativ ABC (webbaserad utbildning i palliativ vård) som leddes av Johan Sundelöf, ansvarig läkare Bethaniastiftelsen. Givande diskussioner följde på det.

I samma anda pratade sedan Martin Dreilich, om Etiska riktlinjer och frågor gällande palliativ vård. Johan och Martin hade intressanta diskussioner i ämnet med deltagarna.

Utvärderingen från deltagarna visade även detta år mycket bra resulta

Remisser

SGF har under året fått ovanligt få remisser att ta ställning till via olika statliga myndigheter och departement. De flesta av de remisser som kommit har inte varit av något intresse ur ett Geriatriskt perspektiv.

Utbildningsplattform

Under året har SGF jobbat med att få till en utbildningsplattform i Geriatrik. Den har nu börjat ta form på SGFs hemsida. Syftet är att det här skall finnas aktuellt undervisningsmaterial från olika lärosäten inom ämnet geriatrik i Sverige. Detta innefattar katedrala föreläsningar såväl som case och annat undervisningsmaterial, liksom länkar till webutbildningar och kurser. Syftet är att sprida och dela aktuella kunskaper inom ämnet geriatrik i Sverige. Allt material kommer att alltså att fritt att använda och dela. Under 2018 hoppas vi kunna jobba vidare med att få in material som kan läggas upp på hemsidan. Material som man vill dela på denna sida kan skickas till Peter Nordstrom eller Martin Dreilich. Lämpliga format innefattar powerpoint och PDF, men kan ju även vara andra format när gäller t.ex. filmer. Det som bidragit till denna sida presenteras kort med foto på sidan och kontaktuppgifter

Geriatrisk Forum

Geriatriskt Forum 2017 fokuserade på geriatrikern och på vilka olika sätt man kan arbeta som sådan. Vi fick höra många goda exempel runt om från Sverige, och även England, om hur geriatriker arbetar inom olika verksamheter, såsom akutmottagning, öppenvård, mobila team, sjukhusvård och palliativ vård för att på olika sätt bidra till en bättre vård för sköra och äldre patienter. Vi fick även en fördjupning inom konfusion, information från bl a Socialstyrelsen och Läkarförbundet samt highlights från de stora internationella geriatriska kongresserna. Forumet var mycket välbesökt.

Geriatrik i Europa

Representerat SGF vid EUGMS Full Board då Grekland valdes att hålla EUGMS kongress 2020

Agerat moderator under EUGMS kongress i Nice

Deltagit i arbete inom Special Intrest Group (SIG) ”Long Term Care” på Europanivå

Skrivit artikel i Svensk Geriatrik ”Highlights från Nice”

Svenska Läkaresällskapet

Jag har tagit hand av bokningar av Svenska Läkaresällskapet (SLS) lokaler. Vi bokar SLS lokalerna för Styrelsemötena (utan avgift), för Studierektordagen (reducerad avgift) samt för Geriatriskt Forum (avgift/reducerat avgift)

Jag har samlat de kommentarer och vi har skrivit till Nationella Riktlinjer om demenssjukdomar.

Dorota har deltagit i Tisdagsmötet med sektionerna den 23 januari 2018 om SLS (Svenska Läkaresällskapet) medlemskapsfrågan.

Trafikmedicin – deltagit i prisutdelning av sektionen januari 2018 samt planering och insatser i form av vara föreläsare under Trafikmedicinsk kurs (som kommer maj 2018)

Dorota och några andra från styrelsen deltagit i EUGMS i Nice September 2017.

Utbildning

I början av hösten ordnade styrelsen numera traditionsenligt en sammankomst för landets studierektorer i geriatrik. Syftet med sammankomsten var att gynna samverkan mellan studierektorer för ST-läkare i geriatrik från olika delar av Sverige. Deltog gjorde studierektorer/utbildningsansvariga (olika titlar på olika ställen), en verksamhetschef samt representanter från SGF:s styrelse. Bland deltagarna fanns en stor geografisk spridning. På mötet diskuterades en mängd olika saker gällande ST-utbildning, bland annat presenterades ett arbete från Stockholm kring utvärdering av ST-läkare, hur de särskilda rekommendationerna har landat ute i landet och hur det fungerar med den gemensamma kunskapsbasen på olika ställen. Vi hade också ett givande besök från socialstyrelsen.

Ekonomi

Föreningens ekonomi har förbättrats avsevärt under det gångna året. Till en del beror detta på en ökad medlemsavgift, men även på ökning av antalet medlemmar. Dock beror den övervägande delen av föreningens inkomstökning på ett mycket stort deltagarantal vid Geriatriskt forum samt FoU-forum; något som naturligtvis är mycket glädjande.

Föreningens tillgångar vid årsskiftet 2016-2017 var drygt 465 000 kronor och vid årsskiftet 2017-2018 drygt 667 000 kronor. Detta garanterar att SGF även under 2018 skall kunna erbjuda medlemmarna ett attraktivt aktivitetsutbud, men lämnar även möjligheten öppen att utveckla nya aktiviteter i syfte att bidra till utvecklingen av geriatriken i Sverige. Diskussion avseende detta har inletts i föreningens styrelse.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare