Hoppa till innehåll

Utbildning

SGF arbetar aktivt på flera olika fronter med frågor kring utbildning. Arbete pågår inom grundutbildning, ST-utbildning och fortbildning.

Det är flera stora förändringar i den nya målbeskrivningen för ST-utbildning, SOSFS 2015:8. Man delar in delmålen i:

  • A-mål, med bland annat ledarskap, etik och patientsäkerhet som alla specialiteter skall uppnå,
  • B-mål som de flesta kliniska specialiteter skall uppnå och som berör till exempel patientfokuserad kommunikation, läkemedelsbehandling och palliativ vård.
  • C-mål, där de första delmålen är gemensamma för alla inom den internmedicinska kunskapsbasen, och de följande målen är specialitetsspecifika. En del av våra medicinska mål täcks in av den gemensamma kunskapsbasen, andra specifika för geriatrik finns i våra egna mål.

Arbetet med de särskilda rekommendationerna till C-målen, både de som hör till den gemensamma kunskapsbasen och de som är våra egna specialitetsspecifika, är nu färdigt. De särskilda rekommendationerna för den gemensamma kunskapsbasen, det vill säga ”Kompetensbeskrivningen för läkares specialiseringstjänstgöring inom den gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska basspecialiteterna”, har utarbetats i en arbetsgrupp med representanter från de flesta specialiteter som ingår i den gemensamma kunskapsbasen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare