Hoppa till innehåll

Årsberättelse 2018

Årsberättelse Svensk Geriatrisk Förening 2018

Under året har Nationella programområden (NPO) och utvecklingen av Nära vård varit högaktuella. Båda innebär omstruktureringar i vårdens organisation och styrning vilket kan få långtgående konsekvenser för Geriatriken i Sverige. Vid årets början fanns inget NPO för Geriatrik men efter Verksamhetschefsdagarna och annan lobbyverksamhet inrättades NPO Äldres Hälsa, vilket vi i styrelsen ser som en framgång. Styrelsen har varit engagerad i frågan på många olika sätt under året och kommer under 2019 fortsätta bevaka dessa frågor. 

En annan fråga har varit omstruktureringen av Svenska Läkaresällskapets medlemskap där vi har deltagit i debatten vid flera olika tillfällen. Det finns nu ett förslag som tas upp för omröstning vid SLS fullmäktige i Maj. 

Samarbetet med övriga specialitetsföreningar SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) SWESEM (Swedish Society for Emergency Medicine), SIM (Svensk Internmedicinsk Förening) samt SFPM (Svensk Förening för Palliativ Medicin) har återupptagits i slutet av året med fokus på gemensamma utbildningsinsatser både för ST läkare och specialistläkare.

Många i styrelsen har haft ett intensivt år med mycket utvecklingsarbete på hemmaklinikerna. Det sker mycket utveckling av geriatriken på många olika håll i landet, även om vi ser ett fortsatt stort behov av att stärka geriatrikens roll och uppdrag på många andra ställen i landet. 

SGF har sedan förra året konton på Facebook och twitter. Här delas information om föreningens aktiviteter. Målet är att även medlemmar ska sprida och dela information med varandra via dessa kanaler framöver. Något vi kommer arbeta vidare med under nästa år. 

Facebook: sök på SGF

Twitter: @SGFGeriatrik

SGF fortsätter att vara en hårt arbetande, aktiv och engagerad styrelse. Jag ser fram emot fortsatt arbete under 2019 då det är viktigare än på länge att Geriatriken är med och påverkar gällande den omstrukturering som pågår runt vården av de mest sköra äldre. 

/Carina Metzner, Ordförande 

Medlemmar i styrelsen:

Carina Metzner (Stockholm, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset), ordförande

Arne Sjöberg (Kalmar), vice ordförande 

Peter Nordström (Umeå), vetenskaplig sekreterare

Greger Slättman (Stockholm, Stockholm Sjukhem Geriatrik)), facklig sekreterare och representant i UEMS-GS 

Lydia Holmdahl (Lund), kassör

Lena Holmqvist Henriksson (Göteborg, Sahlgrenska), utbildningsansvarig 

Viktoria Bäck Jerlardtz (Stockholm, Jakobsbergsgeriatriken), utbildningsfrågor, Geriatriskt Forum

Dorota Religa (Stockholm, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset), Styrelsens representant i Svenska Läkaresällskapet

Peter Johnson (Södertälje), Representerar SGF i EUGMS Full board

Gunilla Brissman (Västerås)

Carl Herlitz (Stockholm, Stockholmsgeriatriken) 

Martin Dreilich (Uppsala), adjungerad och webbmaster

Adjungerad till styrelsen ca 2 ggr/år i frågor kring tidskriften svensk Geriatrik: Gunnar Akner (Örebro).

Facklig sekreterare – Greger Slättman  

SGF´s kontaktperson med Läkarförbundet. Deltar i årliga möten mellan specialitetsföreningarna och Läkarförbundet. Bevakar geriatriska intressen på Läkarförbundets fullmäktigemöte. Besvarar en del remisser från Läkarförbundet. Fortbildning för specialister i framtiden är en av de aktuella frågorna samt även specialitetsföreningarnas roll i regioners gemensamma system för kunskapsstyrning tillsammans med SKL:s samordnare.

SPUR – Samordnare Greger Slättman. Nytt system på LIPUS har tillkommit för att underlätta samordning av SPUR-inspektioner.  Inspektioner är planerade utifrån inkomna förfrågningar till LIPUS.  Ett rekryteringsbehov av nya inspektörer finns vilket är ett pågående arbete.

UEMS – Union Européenne des Médecins Spécialistes   

Representanter för SGF är Peter Nordström och Greger Slättman. Två möten årligen. Samverkar bl a kring utbildningsfrågor och en gemensam definition av geriatriken i Europa. Föreningen har en stöttande funktion för utvecklingen av geriatriken i Europa.  Senaste mötet var i Berlin hösten -18 där båda representanterna deltog. Protokoll och mer info. finns att hitta på uemsgeriatricmedicine.org

VC dagarna 2018

Same procedure as last year – verksamhetschefsdagarna hölls även detta år på Lejondahls slott i Bro 13-14 april 2018.

Läkemedelsindustrins utställare fick möjlighet att presentera sina produkter.

Som vanligt högt antal deltagare med stor närvaro och engagemang. 

Ett hett ämnet som avhandlades var Nationellt kunskapsstöd för vården där Mats Bojestig från SKL diskuterade behovet av ett nytt Nationellt programområde NPO – Äldres Hälsa. Glädjande nog inrättades NPO Äldres Hälsa senare under året!

Socialstyrelsen deltog i diskussioner om Riktlinjer, Nationella vårdprogram mm passar för gruppen de mest sköra äldre. En livlig debatt med deltagarna följde.

Författaren Christina Stielli höll en mycket uppskattad inspirationsföreläsning.

Utvärderingen från deltagarna visade glädjande även detta år mycket bra resultat med tilläggskommentarer såsom ”Fantastiskt inspirerande dagar, nu går vi hem och arbetar vidare med det vi hört. Nätverkandet är mycket värdefullt och högaktuella ämnen för min vardag. Inspirationsföreläsningen var superbra”

Geriatriskt Forum 2018

För första gången i Geriatriskt Forums historia tjuvstartade vi redan dagen innan med en kurs i gerontologi, sarkopeni och rehabilitering för ST-läkare. Syftet med kursen var att ge tillfälle att lära sig mer om detta samt att få kursmålen uppfyllda, då det anordnas sparsamt med kurser inom nämnda områden

Temat för årets Geriatriska Forum var psykisk ohälsa, beroende och juridik och det var två fullspäckade dagar i Läkaresällskapets nyrenoverade lokaler. Vi serverades föreläsningar om bl a tablettberoende, alkoholvanor, depression, suicid, psykotiska symtom, juridik, trafikmedicin m m, allt med fokus på den geriatriske patienten. VI blev också uppdaterade kring vad som hände inom geriatriken internationellt, samt fick tillfälle att diskutera framtida utmaningar, lösningar och problem inom vården med tankesmedjan Leading Health Care samt med Heidi Stensmyren, ordf i Läkarförbundet. 

Priset för bästa ST-uppsats delades ut till Tove Ristner för henens arbete om Pneumoni på Danderydsgeriatriken. Tyvärr fick hon sent förhinder och kunde därför inte närvara och presentera sitt arbete. 

Studierektorsdagen 

För tredje (eller fjärde?) gången anordnade vi en dag för landets studierektorer i geriatrik. Ett tillfälle att få träffas, utbyta erfarenheter och tips med varandra. Vi uppehöll oss mycket kring hur den nya ST-utbildningen fungerar och vi i styrelsen fick värdefulla inputs inför arbetet med att revidera de Särskilda rekommendationerna som kompletterar målbeskrivningen för ST.

Studierektorerna i Stockholm presenterade också sin utomordentligt bra hemsida, www.st-geriatrik.se, som de utformat som hjälp för ST-läkarna.

Tidningen ”Svensk Geriatrik” -Arne Sjöberg

Vår egen, mycket uppskattade tidskrift Svensk Geriatrik, kom ut med fyra temanummer under det gångna året. 

Ansvarig utgivare, Arne Sjöberg. Chefredaktör, Professor Gunnar Akner.

2018 års teman var:

Nr 1 Ledbesvär

Nr 2 Nutrition + osteoporos

Nr 3 Dermatologi

Nr 4 Psykisk ohälsa

Remisser – Peter Nordström

SGF har under året fått ovanligt få remisser att ta ställning till via olika statliga myndigheter och departement. De flesta av de remisser som kommit har inte varit av något intresse ur ett Geriatriskt perspektiv. Detta tycks inte vara specifikt för SGF, många andra specialitetsföreningar uttrycker samma sak. Diskussioner har förts med Läkarförbundet kring remisshantering. 

Ekonomi -Lydia Holmdahl

Föreningens ekonomi är i balans

IT- Martin Dreilich

Vi har under året gått över till att använda Läkarförbundets hemsida som plattform för SGFs hemsida. Detta har ej blivit bra och vi letar nu efter andra alternativ.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare