Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska skolläkarföreningen

Faktablad om att e-cigarettanvändning hos unga ökar risken för bruk av alkohol och cannabis.

Folkhälsomyndigheten har publicerat ett faktablad, baserat på en systematisk litteraturöversikt från 2023, som visar att e-cigarettanvändning hos unga ökar risken för bruk av alkohol och cannabis. Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/u/unga-som-anvander-e-cigaretter-har-okad-risk-for-alkohol-och-cannabisanvandning/

Sprida denna kunskap till personal inom elevhälsovården runtom i Sverige!

Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverket gemensamma årsrapport om barnvaccinationsprogrammet!

Folkhälsomyndigheten föreslår att vattkoppsvaccin införs i barnvaccinationsprogrammet

Folkhälsomyndigheten förmedlar nyheten i länken nedan om utredningen kring vaccination mot vattkoppor och bältros.

Sammanfattningsvis konstaterar Folkhälsomyndigheten att vattkoppor uppfyller kriterierna för nationellt vaccinationsprogram, och ett förslag går nu ut på remiss till berörda instanser. Myndigheten har även tagit fram en vägledning om vaccination mot bältros som riktar sig till regionerna.

Folkhälsomyndigheten föreslår utifrån utredningen att vattkoppsvaccin införs i barnvaccinationsprogrammet, och rekommenderar vid ett införande att ikappvaccination genomförs bland äldre barn upp till 18 år, som inte haft vattkoppor.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2024/maj/remissforslag-respektive-vagledning-for-vaccination-mot-vattkoppor-och-baltros/

Dela med dig av dina erfarenheter och tankar!

Du kan nu dela med dig av erfarenheter och tankar kring:

Nationellt Hälsoprogrammet för barn och unga 0-20 år

samt

En förbättrad Elevhälsa

Mejla till: vetenskapligsekreterare1@skollakarforeningen.com.

Skolläkardagarna 2024 - Early bilrd tom den 15/6!

Kalender

11
sep

Skolläkardagar 2024 i Jönköping

Nu kan ni anmäla er! Skolläkardagarna kommer att inledas med en spännande föreläsning om betygssystemet. Temat övergår därefter till att handla om våld och kriminalitet samt folkhälsoarbete i skolan ur olika perspektiv. Hur mår våra skolbarn? Hur kan vi bättre förstå och tolka psykologutredningar? På kvällen samlas vi i Werkets prisbelönta lokaler i centrala Jönköping för middag och underhållning. Under dagarna finns möjlighet att presentera ST-arbeten, ett uppskattat inslag på förra årets skolläkardagar. Vi hoppas på två inspirerande och utvecklande dagar och välkomnar även i år Elevhälsans och skolans alla professioner.

Läs mer

6
nov

Fokus FAS - 3

Det är dags för den tredje nationella konferensen om alkoholrelaterade fosterskador FAS/FASD, som arrangeras den 6-7 november i Malmö. Första dagen sänds även digitalt. Konferensen är kostnadsfri.

Läs mer

Statistik från Skolverket om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2023/24

6,2 procent av eleverna i grundskolan omfattas av ett åtgärdsprogram. Det är en liten ökning jämfört med föregående läsår.

Fler elever får stöd i årskurs 9

Allt för många elever lämnar grundskolan utan godkända betyg. Det är stora skillnader mellan årskurserna. Andelen med åtgärdsprogram ökar per årskurs under låg- och mellanstadiet och i årskurs 6 har 8,2 procent av eleverna åtgärdsprogram. I årskurs 7 minskar antalet åtgärdsprogram till 5,0 procent för att öka till 9,9 procent i årskurs 9. Mönstret har sett ungefär likadant ut de senaste åren.

Fem typer av stödinsatser

I Skolverkets statistik finns uppgifter om fem typer av stödinsatser som kan användas som särskilt stöd; enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång samt distansundervisning och annan undervisning.

Särskilt stöd i grundskolan – läsåret 2023/24

Fler pojkar än flickor har ett åtgärdsprogram

Hittills alltid varit en större andel av pojkar än flickor som omfattats av åtgärdsprogram. Nu har könsskillnaden minskat något. Läsåret 2023/24 är det 4,8 procent av alla flickor i grundskolan som omfattas av ett åtgärdsprogram och 7,6 procent av alla pojkar. Största skillnaden mellan flickor och pojkar gäller andelen som får särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp.

 

Webinar 19 april 2024 - PP - Psykologens bedömning

Idag genomförde, vi tack vare duktiga och kompetenta föreläsare, ännu ett välbesökt webinar, 291 deltagare. Fortbildning i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Kraftsamling för psykisk hälsa om psykologens bedömning och om när beslut om mottagande i anpassad skola överklagas.

Här nedan hittar ni psykolog Ida Lindblads presentation. Pga filens storlek, i 4 delar.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Extra bilder av psykolog Ingrid Adolfsson

Vaccination vid allergiska sjukdomar

Uppdaterade riktlinjer från Barnläkarföreningen. 2024. Läggs under ”länkar”.

Förändring jämfört med tidigare rekommendationer: Äggallergiska individer kan vaccineras med MPR- eller TBE-vaccin oavsett äggallergins svårighetsgrad enligt gängse rutiner på BVC, inom elevhälsan och på vaccinationsmottagning. Ingen extra observationstid krävs vid vaccination.

Uppdaterade riktlinjer adhd och autism, SoS

Socialstyrelsen har nu publicerat uppdaterade nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med adhd och autism. Liksom tidigare ligger fokus på tidiga insatser och individanpassad diagnostik, i stället för ensidiga snabbutredningar utan uppföljande insatser. Dessutom lyfts vikten av att personer med komplexa behov och utmanande beteenden prioriteras i vården.

WHO planerar att utveckla en implementeringsvägledning för skolhälsovården, SHS. Du kan bidra!

Gabriele Ellsaesser, ordförande i EUSUHM, skriver:
Kära medlemmar,

På uppdrag av Valentina Baltag, WHO, inbjuder vi dig att delta i följande undersökning. Se nedan informationen från WHO och hur du deltar i undersökningen.
Som EUSUHM:s ordförande stöder jag detta initiativ för att bygga upp en vägledning för skolhälsovården.

Vi är glada att meddela att onlinekonsultationen för att informera om utvecklingen av vägledningen nu är öppen.
Deadline för kommentarer: 27 mars 2024

Hur kan du hjälpa?
För att utveckla en vägledning i olika regioner och länder, söker WHO användarnas perspektiv på nyckelbehov, utmaningar och underlättande faktorer vid implementering av SHS i sina respektive länder. Vi behöver din expertis för att fånga viktiga implementeringsaspekter som vägledningen behöver täcka. Fyll i undersökningen själv, om det är relevant, och dela med partners.

Målgrupp för undersökningen
Undersökningen riktar sig till yrkesverksamma inom SHS, inklusive skolsköterskor, läkare, psykologer, kuratorer, tandvårdspersonal och beslutsfattare inom hälso- och utbildningssektorn med ansvar för skolhälsoprogram och/eller skolhälsovård.

Språkversioner
Enkätwebbsidorna och onlineundersökningarna finns på arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska. Vänligen välj språk.

Gå direkt till undersökningen
arabiska
kinesiska
engelsk
franska
ryska
spanska

 

Besök undersökningens webbsida

 

Om du behöver ytterligare information, vänligen kontakta WHO på: aa-ha@who.int

Ge din feedback och sprid brett inom dina nätverk!

Vi uppskattar din tid och input

SKOLLÄKARE - SNART HÄNDER DET SAKER!

Mynak har nyligen redovisat regeringsuppdraget om hur företagshälsovårdens kompetensförsörjning av läkare inom arbetsmedicin kan förbättras, skriver Sveriges läkarförbund på sin hemsida. Sist skriver man:

I likhet med företagshälsovården erbjuds läkare inom skolhälsovården sällan möjlighet till specialiseringstjänstgöring. Ett liknande förslag, med en tydlig huvudman som ansvarar för finansieringen, samordningen och kvalitetssäkringen inom skolhälsovård behöver därför tas fram, säger Sofia Rydgren Stale.

Ett resultat av att vår motion röstades igenom på FUM – vi ska ingå i SLFs Kompetensförsörjningpolicy. 

 • Läkarförbundet anser att staten ska ta över ansvaret för att samordna och dimensionera ST-tjänster.
 • ”I det statliga ansvaret bör det ingå att staten även verkar för att skolorna utbildar specialistläkare i skolhälsovård i den utsträckning som krävs.”

Läs artikeln i sin helhet. 

SBU - åter positiva resultat för skolprogram för socioemotionellt lärande (SEL)

Senast SBU skrev i ämnet var 2022. Nu skriver man att forskning visar att program för socioemotionellt lärande (SEL) stärker de förmågor hos barn och ungdomar som främjar psykiskt välbefinnande. Detta gäller oavsett ålder, kön, socioekonomisk status och grad av psykiskt välbefinnande innan insatsen påbörjades.  Läs hela SBU:s rapport.

Rapportens resultat

Forskning visar att program för socioemotionellt lärande (SEL) som ges universellt till barn och ungdomar stärker sådana förmågor som främjar det psykiska välbefinnandet. Efter att ha granskat den vetenskapliga litteraturen (69 inkluderade studier, nästan 100 000 deltagare) har SBU dragit slutsatserna att SEL-program har positiva effekter på förmågor som stödjer psykiskt välbefinnande, såsom självkontroll, social medvetenhet, relationskompetens, resiliens och copingstrategier. Dessa resultat gäller oavsett ålder, kön och socioekonomisk status. Barn med lägre grad av psykiskt välbefinnande tycks gynnas mer av SEL-program än andra barn, men det vetenskapliga underlaget är begränsat. För barn och ungdomar i åldern 12 till 18 år kan programmen även ha positiva effekter på det psykiska välbefinnandet. För yngre barn går det inte att bedöma SEL-programmens effekter på det psykiska välbefinnandet, eftersom det finns för lite forskning.

Ny broschyr: ”Ungdomar och suicidkommunikation: Vad pågår på de digitala plattformarna?”

Mediemyndigheten har producerat en ny broschyr: ”Ungdomar och suicidkommunikation: Vad pågår på de digitala plattformarna?” som vänder sig till personal inom primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, suicidprevention och skolhälsovård. Den ger fakta och tips om vad man kan tänka på i möte med tonåringar och unga vuxna.

Internet är den centrala arenan för all suicidkommunikation. På nätet finns stöd och hjälp men också destruktiva och självmordsförhärligande sajter. Unga människor kan bära på självmordsplaner som de enbart kommunicerar på nätet, med människor de inte känner.

Mediemyndighetens broschyr bygger huvudsakligen på forskningsöversikten ”Suicidkommunikation på digitala plattformar”, författad av Michael Westerlund från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, KI.

Länk till broschyren

Länk till artikeln

 

"A non smoking generation" - om det vita snuset

Sedan 1992 har försäljning av konventionellt snus varit förbjuden inom EU, med undantag från Sverige. EU-kommissionen förbereder en granskning av tobaksregleringar inom unionen och överväga ett eventuellt förbud mot vitt snus. Anledningen till utredningen är den kraftiga ökningen av denna nya nikotinprodukt (som framställs av tobak) sedan den lanserades av tobaksindustrin år 2016. Ett förbud skulle skydda ovärderligt många unga från att börja använda tobak/nikotin eftersom 96 procent av alla tobaksanvändare börjar i tonåren eller ännu tidigare.

TV4 Nyheternas Efter Fem: EU överväger att förbjuda vitt snus

Vi satsar på fortbildning! Se kalendern.

Vid senaste skolläkardagarna fick ni som var med skriftligt ha önskemål om fortbildning.  Och listan var lååång! Klicka på länken och se en kortversion.

Vi försöker hela tiden uppfylla era önskemål genom att anordna webinar och välja intressanta föreläsare på våra skolläkardagar. Men som förening klarar vi inte att uppfylla alla era önskemål. Därför använder vi hemsidan även till att rekommendera annan utbildning via vår kalender samt att tipsa om vad myndigheter och andra har för information att ta del av.

Just nu har vi lagt till fortbildning för skolläkare kring bl a psykologutredningen vid utredning av lindrig intellektuell funktionsnedsättning, se kalender.

STUDIE: Stor hälsoundersökning - skolan behöver en arbetsmiljöinspektion!

Skolan behöver en arbetsmiljöinspektion. Det menar läkare vid Skaraborgs Sjukhus, efter att ha genomfört den mest kompletta hälsoundersökningen av skolbarn på över 30 år. Studien visar att barns studieresultat tydligt påverkas av hälsan.

-Hälsobesvär, medicinska tillstånd och neuropsykiatriska problem är mycket vanliga hos elvaåriga barn och pekar på behov av tillräckligt bemannad, kompetent skolhälsovård, säger Valdemar Landgren, psykiatriläkare vid Skaraborgs Sjukhus.

Läs om studien

Ett stort kliv är taget! LT: "Skolläkarna kommer med i SLF:s kompetensförsörjningspolicy"

Vår motion gick igenom! Vad innebär det? 

 • Att Läkarförbundet reviderar: ”Kompetensförsörjningspolicy – förutsättningar för en kompetensförsörjning i balans”, https://slf.se/app/uploads/2021/03/kompetenforsorjningspolicy-2021-1.pdf och inkluderar läkare som arbetar utanför den regionala hälso- och sjukvården.
 • Att Läkarförbundet aktivt verkar för att skolornas huvudmän avsätter resurser för att ge skolläkare möjlighet att bli specialister i skolhälsovård.
 • Att Läkarförbundet verkar för att lyfta vikten av att specialistkompetens i skolhälsovård rekommenderas vid arbete som skolläkare.

Läs vad läkartidningen skriver.

Ingår du i något lokalt /regionalt nätverk för skolläkare?

Vi planerar att sammanställa vilka regionala/lokala skolläkarnätverk som finns i vårt avlånga land och lägga ut den informationen på vår hemsida. Detta som ett led i styrelsens arbete att öka kommunikationen med sina medlemmar och skolläkare, till exempel för att kunna inhämta bredare underlag när vi besvarar remisser. Vi hoppas att en kartläggning även kan möjliggöra ökat samarbete mellan olika nätverken.

Maila uppgifter om ert nätverk samt vem som är samordnare till styrelsesuppleant Jenny Nystedt Read: suppleant3@skollakarforeningen.com

Nyhetsbrev EUSUHM - med information om kongressen

Innehåller mer information om kommande kongressen 3 – 5 October 2024.

Nyhetsbrev

Folkhälsomyndigheten rekommendationer - barn och vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 till de barn som bedöms ha en ökad risk för att bli svårt sjuka i covid-19. Det är alltid en läkare som gör en sådan bedömning.

Det finns vaccin mot covid-19 som är godkänt för användning för barn från 6 månaders ålder.

Direktlänk till frågor och svar

Barnläkarföreningens allmänna rekommendationer om små barn och skärmanvändning

BLF har nyligen lagt ut sina rekommendationer. Klicka på länken och läs. 

 

Barn- och ungdomshälsovårdsprogram - VAD HAR HÄNT?

Prematurfödda barn i skolan

Thérese Saksö, nationell skolöverläkare för AcadeMedias, har skrivit en senaste artikel i Skolhälsan, Riksföreningens tidning. I artikeln finns ett förslag på rutin för prematurfödda barn i skolan. OBS! Vänta en stund för att hela artikeln ska kunna laddas upp. 

Skolläkardagarna 2023 - Länkar till föreläsarnas presentationer - nu sju presentationer

Vi jobbar vidare för att få in fler länkar. Klicka här så kommer du direkt till ”Dokument” / ”Skolläkardagar”.

Gå med i Facebook - EUSUHM

Dear colleagues,
You are gladly invited to the EUSUHM’s Expert Forum.
The forum is an online platform to promote discussions, and contextualized contributions on a member-to-member basis. The exchange of knowledge and ”best practices” are aimed to foster member’s teamwork, and networking.
The forum is placed on Facebook as a private group, and you can join us by:
     1) Typing ”EUSUHM Expert Forum” in your Facebook in-app or desktop search bar.
     2) Clicking on the ”Join” button besides the group icon.
     3) Answering the questionnaire.
You can also easily join us by scanning the attached QR code with your smartphone. This will automatically redirect you to the group.

QR code

 

Barnedometrios.se - Ny kunskapsplattform

Barnedometrios.se är en kunskapsplattform med webbutbildning som syftar till att öka insikten om att även barn och tonåringar kan insjukna i endometrios. Målet är tidig upptäckt och tidiga vårdinsatser.

Enligt studier har var 10:e tonårsflicka misstänkt endometrios. 70% av patienter med diagnosen endometrios anger symtom före 20 års ålder och 38% före 15 års ålder. Endometrios kan redan i tidig ålder innebära stort lidande och återkommande frånvaro från skolan. Prevalensen för endometrios är 65% vid terapiresistent (adekvat smärtlindring) menstruationssmärta. Om fortsatt smärta trots kontinuerlig hormonbehandling är prevalensen betydligt högre.  

Läs vidare. 

 

"Ny webbplats framtagen: könsstympning.se

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck varit med och tagit fram webbplatsen. 
Syftet är att förebygga brottet könsstympning och få fler utsatta flickor och kvinnor att söka vård.
– Könsstympning av flickor och kvinnor medför stort lidande och är en allvarlig kränkning av individens mänskliga rättigheter. Genom samlad och tillgänglig information på webben hoppas vi bidra till ökad kunskap i det gemensamma arbetet med att förebygga och bekämpa könsstympning, säger Sandra Petersson, chef för Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.”

Debattartikel SvD 5/9-23 - ”Alla elever kan inte nå skolans kunskapskrav” - Gillberg, Fernell, Lindblad, Westerlund

Alla har inte samma förutsättningar att klara kunskaps­kraven/betygs­kriterierna i den grundskola som i dag utformats. Läroplanen behöver anpassas, skriver flera debattörer.

Läroplanen måste anpassas till elevers olika kognitiva förutsättningar och det måste bli möjligt att komma in på ett yrkes­inriktat gymnasie­program utan att uppfylla motsvarande teoretiska krav i matematik, svenska och engelska som till ett teoretiskt gymnasie­program. Läs hela artikeln.

Särskolan har bytt namn till Anpassas grund- och gymnasieskola. Träningsskola tas bort.

Dokument - Utredning av lindrig intellektuell funktionsnedsättning

Nytt dokument:

”När barn och ungdomar uppmärksammas i skolan för svårigheter som kan tala för
lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Handläggning inom Elevhälsan ur ett barnrättsperspektiv – Stöd för skolläkare och skolpsykologer”.

Dokument är utarbetat av en arbetsgrupp av läkare och psykologer på initiativ av Svenska Skolläkarföreningen, 2023. Ett incitament till dokuments är att lindrig intellektuell funktionsnedsättning innebär så mycket mer än frågan om skolform!

Under ”dokument” hittar du även bilagorna: Skolläkarens ansvar och uppgiftAnamnes och statusFörslag på text intygFlödesschema

Här kan du läsa mer om adaptiva förmågor

Ja! Skolläkarspecialist kan uppmärksamma alla barn med neurologiska utvecklingsavvikelser i åk 1.

Läs här: Rapport från en FÖRSTUDIE i form av kvalitetsuppföljning i egen kommun. ”Skolläkarspecialistens möjlighet att tidigt identifiera elever med neurologiska utvecklingsavvikelser”. Författare: Anna-Karin Söderström, specialist i skolhälsovård. Förstudien var finansierad av ESF, Europeiska Socialfonden.

 

 

Webbinariet ESSENCE - över 1000 deltagare! Länkar nedan till föreläsningarna.

Webbinarium 9 februari 2023 var eftertraktat och efterlängtat får man tro. Visst måste vi komma med en uppföljning på teamet!

Mer än 1 000 personer deltog. I listan hittar man förutom skolläkare och skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, psykologer, rektorer, barnhälsovårdspersonal, förskolepedagoger, logopeder, verksamhetschefer för elevhälsan, SYV mm. Vilken bredd! 

Här hittar ni länkarna till föreläsarnas presentationer:

Learn to move, Ulrika Myhr – Barnfysioterapeut

ESSENCE hos barn i skolåldern -en översikt, Elisabeth Fernell,MD, PhD  Gillbergcentrum, Göteborgs universitet

Språkstörning hos barn i skolåldern, Annelie Westlund, specialpedagog

LÄS! Studieresa till Finland oktober 2022

Finland har en högklassig skolhälsovård som regleras i både lag och förordning. Skolläkaren ansvarar för de mer omfattande hälsobesöken som sker  i årskurs 1, 5 och 8, samt i gymnasiet, i samarbete med hälsovårdaren (ssk). Hälsovårdaren träffar dessutom alla elever med vårdnadshavare i övriga årskurser.

De har:

 • Kvalitetsrekommendation för skolhälsovården, inkl elevantal/heltid
 • Nationella riktlinjer
 • Gemensamt journalsystem med vården

och de ansvarar även för uppföljning inkl läkemedelsförskrivning till elever med ADHD diagnos.

Klicka på länken!         Studieresa Finland

Ny rapport från SBU om att flera skolprogram gynnar psykiskt välbefinnande! okt -22

Läs mer ur rapporten: Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar

Flera skolprogram gynnar psykiskt välbefinnande

Program i socioemotionellt lärande (SEL) och mindfulness har positiva effekter på barns och ungdomars förmåga att möta svårigheter, ha goda relationer och hantera känslor. Både elever och lärare upplever att programmen gör skillnad.

SBU:s utvärdering visar att det finns tillförlitliga resultat för att

 • SEL-program har positiv effekt på barn och ungdomars sociala och emotionella kompetens samt resiliens
 • mindfulness-program förbättrar livskvalitet och resiliens, särskilt för flickor
 • barn och ungdomar upplevde att programmen ger ökat psykiskt välbefinnande och förmåga att hantera känslor och relationer

Har du frågor om rapporten? Kontakta projektledare Lotta Ryk på: lotta.ryk@sbu.se eller tel 08-412 32 35

Vi är åter medlemmar i EUSUHM! - European Union för School and University Health and Medicine

EUSUHM:s hemsida

INTERNATIONELL SAMVERKAN
1960-90-tal och nu igen!
L´Union Europeenne d´Hygiene et de Medicine Scolaires et Universitaires

Under 60-90-talet var SSLF mycket engagerade inom UEHMSU. I samband med kongressenen 1973 i Moskva valdes SSLF:s ordf Sven-Ivar Rollof till ordförande i UEHMSU och Per Sennerfeldt, vår dåvarande sekreterare blev vald till generalsekreterare.

 

Senaste WHO:s riktlinjer om skolhälsa, Tjänster (SHS) – (2021)

WHO rekommenderar starkt omfattande SHS med adekvata resurser.

Om skolhälsovården implementeras väl kommer det få varaktiga positiva effekter.

https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/app/uploads/2022/09/WHO-Rapport.pdf

Äntligen något om ENKÄTEN!

”Hitta alla kommunalt anställda skolläkare”

Som ni nog blev varse sökte vi under läsåret 20/21 med ljus och lykta efter alla skolläkare verksamma i kommunala skolor. Totalt hittades 330 skolläkare med den reservationen att en skolläkare kan arbeta i flera kommuner och registreras då flera gånger. Enkätsvar lämnades för varje kommun man arbeta inom.

Sverige är indelat i 21 regioner och 290 kommuner. 87% av kommunerna (252 av 290) svarade att de hade minst en skolläkare. 10 kommuner svarade att de saknar skolläkare – kommunerna låg jämt spritt över landet. 28 kommuner svarade inte alls – ofta mindre kommuner 4 000 elever eller mindre och kommuner i nordligaste Sverige var överrepresenterade. Resultat enkäten.

Även SKR skickade ut en enkät under 2021 och de fick till svar att 89% av kommunerna hade skolläkare.

Bra att veta – Alla kommuner har egna grundskolor. Den minsta kommunen har 1 grundskola och den största 277 grundskolor. Sverige är förhållandevis stort till ytan och relativt glesbefolkat – vi har en skolstruktur med i huvudsak små eller mycket små skolenheter. Drygt hälften av landets grundskolor har färre än 200 elever.

Från SKR:s enkät (som riktade sig till ansvarig för grundskolans elevhälsa på förvaltningsnivå) fick vi bl a veta att mest nöjda med elevhälsans organisation är storstäder och storstadsnära kommuner och minst nöjda är mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner. Allra mest positiva, 91%, är kommunerna i sin skattning av rektors tillgång till elevhälsans kompetenser, 91 %. 83 % av kommunerna är ganska eller mycket positiva i sin bedömning när det gäller lärarnas tillgång till elevhälsans kompetenser. Länk till SKR:s hela enkät.

 

Lyssna på eleverna! - ny rapport

Enligt eleverna är det mer inflytande, starkare elevhälsa och utbildade lärare med höjda löner som är de viktigaste förslagen för att förbättra skolan. Rapporten tar även upp behovet av att hantera den utbredda psykiska ohälsan bland unga och förslag på att ändra betygssystemet som skapar stress och oro.

Lyssna på  eleverna!

Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa.

Utifrån publicerade samband mellan psykiska symptom och livsstil eller livsomständigheter föreslår Svenska Läkarsällskapets arbetsgrupp fem konkreta interventioner där vi ser skolan som en viktig arena då man når alla unga i skolåldern

 1. Regelbunden strukturerad fysisk aktivitet – gärna i anslutning till skoltid.
 2. Hjälpa unga att nå en balans mellan tid ägnad åt digitala medier och hälsofrämjande aktiviteter.
 3. “Livskunskapsprogram” som hjälp till ungdomar att stärka självkänslan, hantera stress och skapa positiva förändringar.
 4. Främja psykisk hälsa i skolmiljön genom att anpassa kunskaps- och betygskrav till ungas utveckling och förutsättningar.
 5. Satsa på program för tidig upptäckt och stöd till unga med ökad risk för sämre psykisk hälsa.

Läs aktuell information om Kraftsamlingen på Läkarsällskapets hemsida.

Ladda ned ”Sammanfattning & slutsatser” som pdf

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare