Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska skolläkarföreningen

Kalender

9
okt

RISK-barn

SAVE THE DATE 9-10 oktober 2023, Linköping Studierektorerna i Östergötland inom neonatologi, skolhälsovård samt barn-och ungdomspsykiatri anordnar två kursdagar för ST-läkare, …

Läs mer

Ingår du i något lokalt /regionalt nätverk för skolläkare?

Vi planerar att sammanställa vilka regionala/lokala skolläkarnätverk som finns i vårt avlånga land och lägga ut den informationen på vår hemsida. Detta som ett led i styrelsens arbete att öka kommunikationen med sina medlemmar och skolläkare, till exempel för att kunna inhämta bredare underlag när vi besvarar remisser. Vi hoppas att en kartläggning även kan möjliggöra ökat samarbete mellan olika nätverken.

Maila uppgifter om ert nätverk samt vem som är samordnare till styrelsesuppleant Jenny Nystedt Read: suppleant3@skollakarforeningen.com

Ja! Skolläkarspecialist kan uppmärksamma alla barn med neurologiska utvecklingsavvikelser i åk 1.

Läs här: Rapport från en FÖRSTUDIE i form av kvalitetsuppföljning i egen kommun. ”Skolläkarspecialistens möjlighet att tidigt identifiera elever med neurologiska utvecklingsavvikelser”. Författare: Anna-Karin Söderström, specialist i skolhälsovård. Förstudien var finansierad av ESF, Europeiska Socialfonden.

 

 

GIH söker doktorand!

GIH söker en doktorand inom projektet:

”En skolbaserad intervention för att förbättra psykisk hälsa, kognitiva funktioner och skolprestation hos ungdomar”.

Läs mer 

Webbinariet ESSENCE - över 1000 deltagare! Länkar nedan till föreläsningarna.

Webbinarium 9 februari 2023 var eftertraktat och efterlängtat får man tro. Visst måste vi komma med en uppföljning på teamet!

Mer än 1 000 personer deltog. I listan hittar man förutom skolläkare och skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, psykologer, rektorer, barnhälsovårdspersonal, förskolepedagoger, logopeder, verksamhetschefer för elevhälsan, SYV mm. Vilken bredd! 

Här hittar ni länkarna till föreläsarnas presentationer:

Learn to move, Ulrika Myhr – Barnfysioterapeut

ESSENCE hos barn i skolåldern -en översikt, Elisabeth Fernell,MD, PhD  Gillbergcentrum, Göteborgs universitet

Språkstörning hos barn i skolåldern, Annelie Westlund, specialpedagog

Nytt om EUSUHM!

EUSUHM välkomnar The Austrian Association of Medical School Health Doctors, som nya medlemmar! https://eusuhm.org/about-us/members/

EUSUHM har även ingått samarbete med The Pan-European Mental Health Coalition (WHO). https://eusuhm.org/network/cooperating-institutions/

LÄS! Studieresa till Finland oktober 2022

Finland har en högklassig skolhälsovård som regleras i både lag och förordning. Skolläkaren ansvarar för de mer omfattande hälsobesöken som sker  i årskurs 1, 5 och 8, samt i gymnasiet, i samarbete med hälsovårdaren (ssk). Hälsovårdaren träffar dessutom alla elever med vårdnadshavare i övriga årskurser.

De har:

 • Kvalitetsrekommendation för skolhälsovården, inkl elevantal/heltid
 • Nationella riktlinjer
 • Gemensamt journalsystem med vården

och de ansvarar även för uppföljning inkl läkemedelsförskrivning till elever med ADHD diagnos.

Klicka på länken!         Studieresa Finland

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Tack till er alla, för er medverkan vid vårt 100-års jubileum!

Vilka föreläsare! Vilka deltagare! Vilken fest! Nog blev det ett värdigt 100-års firande!

 • Just nu håller vi på att samla in de föreläsarpresentationerna som vi får ta del av. Dessa kommer läggas ut på en lösenordskyddad sida. Så fort det arbetet är klart, kommer ett mejl om hur ni kommer åt materialet.
 • En kortare enkät kommer också skickas till er som var med, så ni kan tycka till och påverka kommande Skolläkardagar.

 

Ny rapport från SBU om att flera skolprogram gynnar psykiskt välbefinnande! okt -22

Läs mer ur rapporten: Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar

Flera skolprogram gynnar psykiskt välbefinnande

Program i socioemotionellt lärande (SEL) och mindfulness har positiva effekter på barns och ungdomars förmåga att möta svårigheter, ha goda relationer och hantera känslor. Både elever och lärare upplever att programmen gör skillnad.

SBU:s utvärdering visar att det finns tillförlitliga resultat för att

 • SEL-program har positiv effekt på barn och ungdomars sociala och emotionella kompetens samt resiliens
 • mindfulness-program förbättrar livskvalitet och resiliens, särskilt för flickor
 • barn och ungdomar upplevde att programmen ger ökat psykiskt välbefinnande och förmåga att hantera känslor och relationer

Har du frågor om rapporten? Kontakta projektledare Lotta Ryk på: lotta.ryk@sbu.se eller tel 08-412 32 35

Vi är åter medlemmar i EUSUHM! - European Union för School and University Health and Medicine

EUSUHM:s hemsida

INTERNATIONELL SAMVERKAN
1960-90-tal och nu igen!
L´Union Europeenne d´Hygiene et de Medicine Scolaires et Universitaires

Under 60-90-talet var SSLF mycket engagerade inom UEHMSU. I samband med kongressenen 1973 i Moskva valdes SSLF:s ordf Sven-Ivar Rollof till ordförande i UEHMSU och Per Sennerfeldt, vår dåvarande sekreterare blev vald till generalsekreterare.

 

Senaste WHO:s riktlinjer om skolhälsa, Tjänster (SHS) – (2021)

WHO rekommenderar starkt omfattande SHS med adekvata resurser.

Om skolhälsovården implementeras väl kommer det få varaktiga positiva effekter.

https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/app/uploads/2022/09/WHO-Rapport.pdf

Tema Neonatala Överlevare

I senaste numret av Barnläkaren nr 3 / 2022 kan du läsa om denna ökande elevgrupp och om hur du som skolläkare kan följa upp för tidigt födda barn under skoltiden. Klicka på länken.

I samma nummer hittar du ”Partiledarna: Så ska barns hälsa och välbefinnande förbättras.”

Äntligen något om ENKÄTEN!

”Hitta alla kommunalt anställda skolläkare”

Som ni nog blev varse sökte vi under läsåret 20/21 med ljus och lykta efter alla skolläkare verksamma i kommunala skolor. Totalt hittades 330 skolläkare med den reservationen att en skolläkare kan arbeta i flera kommuner och registreras då flera gånger. Enkätsvar lämnades för varje kommun man arbeta inom.

Sverige är indelat i 21 regioner och 290 kommuner. 87% av kommunerna (252 av 290) svarade att de hade minst en skolläkare. 10 kommuner svarade att de saknar skolläkare – kommunerna låg jämt spritt över landet. 28 kommuner svarade inte alls – ofta mindre kommuner 4 000 elever eller mindre och kommuner i nordligaste Sverige var överrepresenterade. Resultat enkäten.

Även SKR skickade ut en enkät under 2021 och de fick till svar att 89% av kommunerna hade skolläkare.

Bra att veta – Alla kommuner har egna grundskolor. Den minsta kommunen har 1 grundskola och den största 277 grundskolor. Sverige är förhållandevis stort till ytan och relativt glesbefolkat – vi har en skolstruktur med i huvudsak små eller mycket små skolenheter. Drygt hälften av landets grundskolor har färre än 200 elever.

Från SKR:s enkät (som riktade sig till ansvarig för grundskolans elevhälsa på förvaltningsnivå) fick vi bl a veta att mest nöjda med elevhälsans organisation är storstäder och storstadsnära kommuner och minst nöjda är mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner. Allra mest positiva, 91%, är kommunerna i sin skattning av rektors tillgång till elevhälsans kompetenser, 91 %. 83 % av kommunerna är ganska eller mycket positiva i sin bedömning när det gäller lärarnas tillgång till elevhälsans kompetenser. Länk till SKR:s hela enkät.

 

Lyssna på eleverna! - ny rapport

Enligt eleverna är det mer inflytande, starkare elevhälsa och utbildade lärare med höjda löner som är de viktigaste förslagen för att förbättra skolan. Rapporten tar även upp behovet av att hantera den utbredda psykiska ohälsan bland unga och förslag på att ändra betygssystemet som skapar stress och oro.

Lyssna på  eleverna!

Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa.

Utifrån publicerade samband mellan psykiska symptom och livsstil eller livsomständigheter föreslår Svenska Läkarsällskapets arbetsgrupp fem konkreta interventioner där vi ser skolan som en viktig arena då man når alla unga i skolåldern

 1. Regelbunden strukturerad fysisk aktivitet – gärna i anslutning till skoltid.
 2. Hjälpa unga att nå en balans mellan tid ägnad åt digitala medier och hälsofrämjande aktiviteter.
 3. “Livskunskapsprogram” som hjälp till ungdomar att stärka självkänslan, hantera stress och skapa positiva förändringar.
 4. Främja psykisk hälsa i skolmiljön genom att anpassa kunskaps- och betygskrav till ungas utveckling och förutsättningar.
 5. Satsa på program för tidig upptäckt och stöd till unga med ökad risk för sämre psykisk hälsa.

Läs aktuell information om Kraftsamlingen på Läkarsällskapets hemsida.

Ladda ned ”Sammanfattning & slutsatser” som pdf

 

Presentationer från Barnhälsodagen den 28 januari 2022.

Webbinariet arrangerades av Svenska Skolläkarföreningen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet. Här hittar du presentationerna, klicka på respektive länk.

Barn och ungdomar med Covid 19, Hertting

Vaccination 12-16 år, FHM

SBU Skolbaserade program

IBIS – Inkluderande Beteendestöd i Skolan – Martin Karlberg

Sammanfattning - Årsmöte 2022

Covid -19 - Här hittar du all information vi lagt ut på hemsidan under pandemin

 • Svenska Skolläkarföreningen tar ställning för allmän vaccination mot Covid-19 av barn från 12 års ålder. Vi stödjer Svenska Barnläkarföreningen.  Läs vårt brev till Folkhälsomyndigheten.
 • Enkät – Skolhälsovården (EMI) under Covid-19 pandemin   Redovisning av enkät• Trots tidvis stor elevfrånvaro och inställd undervisning har elevhälsan klarat att genomföra vaccinationer och hälsokontroller i nästan normal omfattning. • Upp emot 30 % av landets skolläkare kan ha varit sjuka i Covid-19, däremot är antalet bekräftade Covid fall bland elever få. • Mindre än hälften av landets elevhälsa använder skyddsutrustning vid patientnära arbete. • Många skolläkare saknar fler konkreta råd från myndigheter för att hindra smittspridning i skolmiljöer.
 • Hur har pandemin drabbat eleverna? SKR  Hur-har-pandemin-drabbat-unga-och-vad-kan-vi-göra? 
 • Seriös forskning får inte tystas ner! Vi ser oerhört allvarligt på att seriösa forskare som professor Jonas Ludvigsson utsätts för hot och hat. Restriktioner har drabbat barn och ungdomar hårt, inte bara vad gäller skolresultat utan också gällande deras möjligheter att utveckla sociala relationer och sin identitet, för att nämna några exempel. Covid-19 är en ny sjukdom och det är av största vikt att vi lär oss vilka åtgärder som ger effektiv smittbegränsning och också vilka åtgärder som inte gör det. Forskning får därför inte tystas ner och i framtiden önskar vi ett mycket mer nyanserat samtalsklimat.

Elever per heltid skolläkare - 4000! Inte som utredningen föreslår 7000.

Utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen”, SOU 2021:11, fick som tilläggsdirektiv bl a att:

 • analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och föreslå en ändring så att det förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå.

Styrelsens kommentar till förslaget i Läkartidningen

Nedan hittar ni den powerpoint presentation som SSLF sammanställt i arbete kring dimensionering av Elevhälsan. Vi har haft kontakt med utredarna och söker nu kontakt på högre nivå för fortsatta diskussioner.

Pga stora filer är materialet uppdelat i 4 delar:  

PP1

PP2

PP3

PP4

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare