Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Hedersmedlemmar

SFMRs hedersmedlemmar har genomgående gjort stora insatser för föreningen och för svensk radiologi

Här kommer en lista med SFMRs  hedersmedlemmar - som enligt våra stadgar är utsedda på ett föreningsmöte/årsmöte på styrelsens förslag.  En hedersmedlem i SFMR är en svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. Vill du uppmärksamma styrelsen på någon som borde komma i beaktande av hedersmedlemskap? Alla medlemmar är välkomna att skicka in en nominering till föreningens sekreterare som handhar dessa diskret tills dess att styrelsen utser sitt förslag varje vår.  Nomineringarna är alltså inte offentliga, men det går bra att nominera flera personer och flera gånger.  Nyvalda hedersmedlemmar brukar uppmärksammas på Röntgenveckan varje år. 

2023: Henrik Agrell & Hampus Eklöf

Hampus Eklöf och Henrik Agrell är värdiga ett hedersomnämnande för sitt banbrytande projekt ”Nattuggla”, som utvecklades till Sydneyjouren. År 2007 lyckades de genomföra den geniala iden att låta svenska radiologer sitta tillsammans dagtid på ett kontor i Sydney och på distans sköta primärjouren för flera röntgenkliniker i Sverige nattetid. Detta blev starten för distansgranskning av akutradiologi, något som nu är rutin för de flesta av landets sjukhus nattetid. ”Nattugglan” gav både en kvalitetshöjning och effektivisering av röntgenjouren – samt är den viktigaste insatsen någonsin för svenska radiologers kollektiva nattsömn!”

Hampus Eklöf är född och uppvuxen i Lund, men har senare bott utomlands i 8 år ( USA-Kuwait-Spanien-Australien). Han tog läkarexamen i Umeå och disputerade i Uppsala 2005, ”On renal artery stenosis” vilket resulterade i att Acta Radiologica tilldelade Hampus ”Xenia Forsselliana” priset 2006 för bästa artikel från ett nordiskt land. Hampus arbetade under 24 år med buk-, interventionell- och akutradiologi på Akademiska sjukhuset. Startade projekt ”Nattuggla” 2003 med målet att sköta nattjourerna för svenska sjukhus från Hawaii dagtid vilket till slut resulterade i ”Sydneyjouren”. Sedan 2014 jobbar han inom privat radiologi (Evidia/Unilabs) som medicinsk chef med fokus på kvalitet och patientsäkerhet.

Henrik Agrell är från Stockholm och gick halva sin läkarutbilding i Göteborg och tog läkarexamen från Karolinska. Henrik har en passion för ehälsa och telemedicin sedan han läste termin 7 på UCD i Kalifornien där han blev involverad i ett projekt för hemtelemedicin. Idén till vad som sedan blev Telemedicine Clinic (TMC) väcktes då för universitetssjukhuset i Sacramento supportade mindre sjukhus med teleradiologisk granskning. Efter examen var Henrik med och startade NetDoktor.se som blev en av de första websidorna för medicinska tjänster. 2002 grundades TMC tillsammans med David Bäckström och Dr Hans Billing. 20 år senare är Henrik fortfarande kvar inom bolaget, nu som VD, även om TMC sedan 2017 är en del av Unilabs. Henrik brinner fortfarande för att utveckla framtidens radiologilösningar och AI-projekt.

2022: Håkan Ahlström, Uppsala

Håkan Ahlström växte upp i Härnösand. Efter medicinstudier i Uppsala och AT-tjänstgöring i Västerås började han 1981 på röntgenkliniken i Uppsala. På röntgen i Uppsala har Håkan haft en central klinisk och vetenskaplig roll inom många olika delar som uroradiologi, intervention, PET, MR och onkologisk verksamhet. Efter en period på PET-centrum, var han från 1995 i omgångar chef för MR-verksamheten för att till slut kombinera dessa tekniker genom att initiera och driva en nationell satsning som resulterade i Sveriges första installation av en PET-MR. Håkan har under hela sin verksamma tid som professor på ett aktivt och viktigt sätt deltagit i Röntgencentrums och BFCs ledningsgrupp.

Parallellt med den kliniska gärningen har forskning och utbildning alltid varit centrala för Håkan, vilket resulterat i mer 360 publikationer i vetenskapliga tidskrifter och han har hittills varit huvudhandledare till 19 doktorander. Han blev professor i radiologi 2002 och var prefekt på institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap 2004-2014. Under tiden som ämnesföreträdare disputerade mer än 50 doktorander inom radiologi. Håkan har varit anlitad som opponent 11 gånger och han var tillsammans med Anders Hemmingsson engagerad i redaktörskapet i ACTA Radiologica 1993-2000.

Ett urval andra engagemang genom åren är Etiska Prövningsnämnden i Uppsala, ESR:s forskningskommitté, European Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR), EMEA:s vetenskapliga råd, Swedish BioImaging och Cancerfonden. Ett stort intresse för MR-kontrastmedel har lett till tidiga läkemedelsstudier, utvecklingen av MR-angiografi och helkropps-MR samt ett långvarigt engagemang i SFMR:s kontrastmedelsgrupp. Genom åren har han varit aktiv både som kursgivare och föreläsare på många kurser. Hans insatser har tidigare belönats med Tage Sjögrens pris från Svenska Läkarsällskapet 2002 och med Region Uppsalas forskningspris 2019.

Håkan är en närvarande och inspirerande kollega. Han talar med alla, är intresserad av sina medarbetare, har nära till skratt och ger sina medarbetare möjlighet att växa och samarbeta. Detta tillsammans med hans innovativa förmåga har lett både till flera patent och nyföretagande.

2021: Jan Göthlin, Göteborg

Född 19 maj 1933, har Jan Göthlin genomgått läkarutbildning, radiologutbildning och blivit docent vid Lunds universitet. Jan Göthlin var tidigt involverad i utveckling av angiografi och är en av pionjärerna inom detta område. Han har haft ett stort intresse för djurexperimentell forskning och har arbetat med det i Lund (1952-1960), Nagoya i Japan (1970-71), Bern i Schweiz (1972-1973), Rochester i New York (1974-1975), Bergen i Norge (1974-1990) och i Göteborg (1990-2017). Under karriären varit mycket forskningsaktiv med ett stort antal vetenskapliga publikationer (193 stycken i PubMed), och ett flertal disputerade doktorander.

Jan Göthlin har varit chefredaktör och redaktör i ett flertal vetenskapliga tidskrifter. Han har genom åren haft ett starkt intresse för interventionell radiologi och varit en av grundarna till College of Angiography, CIRSE (Distinguished Fellow 1997 och Gold medalist 2002) och till Seldingersällskapet där han varit ordförande från starten 1992 t.o.m. 2003.

2021: Anne Haglund Olmarker, Göteborg

Anne Haglund Olmarker är ett föredöme med sin förmåga att lyfta blicken och se patientens bästa och samtidigt ha ett helhetsperspektiv för sjukvården, där hon nu i sin vardag är uppskattad chefläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under många år har Anne Haglund Olmarker också engagerat sig i SFMRs styrelsearbete, och som företrädare för Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset har hon också hållit ihop arbetet kring Röntgenveckan två gånger. Anne är överläkare i radiologi och har tidigare varit verksamhetschef i 11 år för Radiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt dessförinnan sektionschef och kliniskt aktiv vid Buk-kärlsektionen på samma sjukhus. Anne har alltid visat ett stort engagemang för återväxten inom radiologin, och exempelvis varit aktiv i att arbeta fram den populära ”Göteborgskursen” i ultraljud. Under sin tid som verksamhetschef såg hon till att maximera genomflödet av ST-läkare, och skapade då också en av Sveriges första renodlade ST-sektioner inom radiologi. Under hennes tid som verksamhetschef planerades bild- och interventionscentrum, en ny byggnad med unika möjligheter för MR-utrustning och hybridsalar för intervention. Byggnaden har rönt mycket uppmärksamhet och har haft många studiebesök både från Sverige och internationellt.

Anne Haglund Olmarker är värdig ett hedersomnämnande för sitt mångåriga engagemang för radiologin i Sverige, för att hon visar på den bredd som radiologin ger för att bidra till hela sjukvårdsuppdraget och för att hon på med sitt ledarskap visat på dess betydelse för att inspirera yngre kollegor att ta steget och utvecklas inom radiologi.

2020: Sophia Zackrisson, Malmö

Professor Sophia Zackrisson kombinerar kunskaper inom epidemiologi och radiologi och genomför stora, populationsbaserade studier för att bland annat förbättra bröstcancerscreening med brösttomosyntes (3D mammografi). Dessa studier har publicerats i högimpact-tidskrifter och har fått stort genomslag internationellt, och de fortsätter modernisera traditionen i Sverige som föregångsland inom mammografiscreening.

Senaste åren fokuserar Zackrissons forskargrupp mycket på användandet av AI samt mer experimentella studier gällande tryckfördelning samt optiska metoder vid bröstdiagnostik. Forskargruppen som har växt fram under Zackrissons ledning (just nu 18 personer) är multidisciplinär och förenar radiologer, fysiker, ingenjörer, röntgensjuksköterskor, statistiker med flera, vilket ger en bredd i forskningsfrågorna som kan handla om allt från hur individer/patienter uppfattar en undersökning till mycket tekniska detaljer. Utöver bröstcancer bedriver Zackrisson även projekt om prostatacancer samt colorektal cancer.

Sophia Zackrisson utsågs av Cancerfonden till Årets Cancerforskare 2020.

2020: Torbjörn Kronander, Linköping

Torbjörn Kronander har ägnat hela sitt yrkesliv till utveckling av RIS/PACS. Han har gjort stora insatser för digital bildhantering inom det medicinska området inom såväl radiologi som patologi. Han är civilingenjör i Teknisk fysik och elektronik och teknisk doktor i informationsteori (Linköpings universitet 1989). Hans avhandling handlade om bildkompression och steget till utveckling av teknik för överföring av radiologiska bilder låg sedan nära.

Med ett helikopterperspektiv på den medicinska utvecklingen inom inte bara bild utan även inom –omics  och artificiell intelligens är han en pionjär som tillsammans med sina medarbetare på Sectra drivit utvecklingen av den digitala radiologin nationellt och internationellt. Han har många strängar på sin lyra men i detta sammanhang kan nämnas att han också är en av initiativtagarna och grundarna till CMIV vid Linköpings universitet och är fortfarande en mycket aktiv styrelsemedlem.

2019: Ola Björgell, Malmö

Ola Björgell hedras för att han är en tydlig förebild, en glädjespridande och livsglad inspiratör, en naturlig ledare och en stark representant för vår specialitet i alla sammanhang han ingår i runtom i landet, både inom och utanför radiologins värld. Hans ledord är att ”alla ska vara absolut välkomna till vår hälso – och sjukvård”.

2018: Lott Bergstrand

Lott Bergstrand hedras för sitt föredömliga sätt att utöva chef- och ledarskap inom svensk radiologi. Hon har alltid uppmuntrat unga kolleger om hur roligt det är att ta på sig ledar- och chefs-uppdrag för att vara med och styra utvecklingen. Hon talar ofta om glädjen i att ha valt radiologi som specialitet och den roliga utmaningen i att vara chef.

2018: Mikael Hellström, Göteborg

Efter läkarexamen vid Lunds Universitet 1975, flyttade Mikael till Linköping för AllmänTjänstgöring och han påbörjade där sin radiologiska bana, vilken han senare fullföljde i Göteborg. Den vetenskapliga banan startade med avhandlingen ”Radiological aspects on the effect of infection and reflux on the upper urinary tract in children”, under ledning av nestorn vid avdelningen för pediatrisk radiologi, Bo Jakobsson, med disputation 1986. Mikaels vetenskapliga område har sedan successivt breddats och omfattar idag många aspekter inom gastro-och uroradiologin, med ett drygt hundratal publicerade vetenskapliga artiklar samt flera böcker och bokkapitel. Han har även gjort utstickare till andra delar av radiologin, bland annat beträffande olika medicinska aspekter av röntgenkontrastmedel och har i den egenskapen varit medlem i ”Swedish Society of Radiology Expert Group on Contrast Media” alltsedan starten. Genom sin vetenskapliga bredd har Mikael engagerats inom ett flertal nationella och internationella organisationer. Mikaels vetenskapliga gärning kröntes 2014 med Tage Sjögrens pris, en ”Lifetime Award”.

Mikael har också ett djupt engagemang inom utbildning och är en synnerligen uppskattad lärare. Han tilldelades 2001 Pedalen, ett pris som studenterna vid medicinska fakulteten i Göteborg ger till den lärare som under det gångna året visat störst engagemang och intresse för deras utbildning. För yngre radiologkollegor grundade han den mycket uppskattade regionala utbildningen ST-väst 1992. Han har också ständigt uppmuntrat och varit ett stort stöd i kollegors akademiska strävan under vägen mot disputation och docentur.

Ett aktivt fritidsliv har alltid varit ett signum för Mikael. Han ingick i det svenska squashlandslaget 1973-83, blev svensk mästare i squash individuellt och i lag, samt europamästare i lag 1980. Karriären har senare fortsatt inom veterantennis där han representerat Sverige i flera Veteran-VM, och erövrat ett tiotal svenska mästerskap i dubbel och mixed, senast 2018.

Mikael gick i pension i december 2017, men fortsätter sitt uppskattade arbete inom forskning, undervisning och klinisk verksamhet som senior professor. Det är med stor glädje vi välkomnar honom som hedersmedlem i Svensk förening för Medicinsk Radiologi.

2017: Anders Persson, Linköping

Energi – positiv energi – dubbelenergi. Den som har träffat Anders Persson vet vilket energiknippe han är. Anders är en entusiast som har ett brinnande intresse för det han gör. Trots att han ofta är överhopad av arbete tar han sig tid för en pratstund, och med ett diplomatiskt sinne och välvillig inställning kan han finna lösningar på nästan omöjliga uppgifter.

Anders är ursprungligen från Bogården norr om Arbrå i Hälsingland. Efter gymnasiet i Bollnäs och en period som biträde på röntgen i Bollnäs flyttade Anders till Stockholm där han först utbildade sig till röntgensjuksköterska och sedan till läkare på Karolinska. Läkarutbildningen följdes av AT i Hudiksvall med efterföljande ST på röntgen i Hudiksvall. Som färdig specialist provade Anders på både thoraxradiologi och neuroradiologi på KS samt barnradiologi på Sankt Göran innan han återvände till röntgen i Hudiksvall, där han snart blev verksamhetschef.

Teknikutveckling har alltid legat i fokus för Anders och under åren i Hudiksvall var Anders djupt engagerad i digitaliseringen och även utvecklande av datortomografi-tekniken, bl a med arrangemang av nationella DT-kurser. Detta gjorde att Anders i början av 2000-talet blev rekryterad till Linköping för att vara med och bygga upp CMIV, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering.

Anders disputerade 2005 med avhandlingen ’’Volume Imaging of the Abdomen Three-Dimensional Visualization of Tubular Structures in the body with CT and MRI’’, och är nu professor i radiologi vid Linköpings Universitet. Förutom handledning och undervisning lokalt har Anders varit/är engagerad i såväl nationella som internationella kurser, och är en uppskattad föreläsare över hela världen. Han var 2009 visiting professor vid Mayo Clinic’s USA och har förutom ett hundratal vetenskapliga artiklar även författat ett flertal bokkapitel. Anders forskning inom medicinsk bildvetenskap har också förlänat honom ett flertal priser, bl a Lennart Nilsson Award och Athenapriset, dessutom en kunglig medalj för betydande insatser inom medicinsk bildvetenskap.

Anders har också under åren varit engagerad i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, både som styrelsemedlem i thoraxradiologiska delföreningen och i valberedningen för SFMR. Han har också varit engagerad i vår europeiska förening, ESR, som styrelsemedlem för thoraxradiologi och i forsknings- och utbildningskommittén.

Anders är alltid först med alla nyheter, oavsett vad det gäller nästan. Han kan ha varit en av de första i Sverige som hade en iphone? Har koll på alla möjliga Bäst-i-test, vet vad som är bra – allt från teknik till madrasser…. En kanske mindre känd talang Anders har, är en fallenhet att spinna på ord och ordvitsar – han har vunnit både resor och telefoner genom att skriva små slogans i tävlingar.

På sin fritid – ja tydligen lyckas han klämma in även det – så springer han gärna en runda. Vin och vinprovning hör också till intressena, liksom fotografering – vilket kanske inte är överraskande om man är professor inom medicinsk bildvetenskap.

Det är oss härmed en ära att få uppmärksamma Anders Persson och hans gärning och kalla honom som hedersmedlem i Svensk förening för medicinsk radiologi 2017.

2017: Ulf Nyman, Malmö

Ulf Nyman har varit en mycket aktiv radiolog och har fortsatt vara mycket aktiv även som pensionär. De flesta av oss känner Ulf genom hans utomordentliga arbeten med kontrastmedelsfrågor och då speciellt med inriktning på säkerhet.

Ulf kommer ursprungligen från Jämtland och Östersund, men gick sin läkarutbildning i Skåne. Efter utbildningen så blev Ulf 1979 specialist på röntgenavdelningen, Malmö Allmänna Sjukhus där kontrastmedelsforkning stod högt på dagordningen med Torsten Almén som primus motor. 1982 doktorerade Ulf med en avhandling ”Reduction of vascular effects and pain in aortofemoral angiography. An experimental and clinical study of second generation of ratio 3.0 contrast media.” Kontrastmedlet som Ulf använde i sin avhandling och dess princip är idag etablerat inom radiologin världen över. Forskningen fortsatte och Ulf är Docent vid Lunds Universitet. Till dags dato består CV bland annat av mer än 100 artiklar, 9 bokkapitel, utmärkelser i form av ECR Best Scientific Paper Awards 2006, Tage Sjögrens pris och Kristoffer Hellsing priset 2014.

Ulfs kliniska intresse har framförallt varit inom thorax och buk och hur man bäst anpassar datortomografiundersökningar efter såväl kontrastmedel och stråldos inom dessa organområden. Ulf har dessutom varit en framstående interventionell radiolog. Dessa kliniska kunskaper han Ulf förmedlat i stor frekvens med föredrag på Svensk förenings många arrangemang icke minst på röntgenveckorna.

Arbetslivet har haft flera utflykter, Bagdad, Qatar, Stanford i Kalifornien och Göteborg, men Ulf har alltid återvänt till Skåne och Malmö. Slutligen valde Ulf att avsluta sin förvärvskarriär med att förgylla röntgenavdelningen i Trelleborg och byggde upp en mycket bra verksamhet. Under åren har Ulf innehaft flera chefsskap, allt från sektionschef till verksamhetschef.

Ulf har också många privata intressen och ibland då Ulf tillfrågas om engagemang så avböjer han för motrocykelåkande i Europa och stundtals på andra kontinenter, men han vill även koppla av på familjens sommarställe och vara stolt morfar och passa barnbarn.

Nu vill Svensk Förening för Medicinsk Radiologi kalla en av våra stora radiologer till att bli hedersmedlem, men önskar fortsatt att Ulf fortsätter att vara aktiv inom den svenska kontrastmedelsgruppen och sprider alltid lika aktuella budkskap till oss radiologer genom gedigna riktlinjer på vår hemsida.

2016: Anders Magnusson, Uppsala

Anders fick läkarexamen vid Göteborgs universitet 1974, och därefter drog flyttlasset till Mora för allmäntjänstgöring. Där gjorde Anders sin specialistutbildning under Ivar Seldingers ledning. Ett år av specialistutbildningen förlades till röntgenavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där var arbetet på dagarna roligt och stimulerande, men kvällarna ensamma och ganska tråkiga. Därför kom det väl till pass att bli involverad i ett forkningsprojekt att fylla ut kvällarna med och som så småningom, 1984, resulterade i en avhandling med Prof. Anders Hemmingsson som handledare. Sedan dess har Anders varit verksam inom bl a barnradiologi och angioverksamhet, men framför allt har han i många år bedrivit engagerat inovativt utvecklingsarbete inom såväl diagnostisk som interventionell uroradiologi. Interventionella ingrepp har förenklats och gjorts säkrare med hjälp av Anders´ många innovationer. Han har minst 110 publikationer, har haft ett flertal doktorander och handlett många läkarstudenter i deras 30-poängsarbeten. Vidare har han i Uppsala ett flertal gånger tillsammans med prof. Anders Hemmingsson arrangerat Nordisk CT- och MR-kurs, samt ett flertal kurser i uroradiologi för blivande radiologer. Anders har också varit huvudansvarig för att i Uppsala arrangera en ESUR-kongress och två ”Röntgenveckan”. Många människor har Anders genom åren inspirerat genom sin gedigna kompetens, sin värme och sin stora entusiasm.

2015: Lluis Donoso Bach, Barcelona, Spain

Lluis Donoso-Bach is the president of ESR and the Director of the Diagnostic imaging department Hopital Clinic of Barcelona at University of Barcelona. He is also the executive director at UDIAT centre diagnostic at Sabadell in Spain.
He got his medical training and earned a PhD degree in Barcelona 1992. He has served as professor in radiology since more than 10 years. In the beginning of his research career abdominal imaging, with focus on the liver, got most of his attention. Over the years his interest changed to digital imaging and computer applications and he is the father of iGuide, the European clinical decision support that will help the clinical physician when referring to radiological examinations.

Professor Donoso has achieved numerous honours for his contribution to radiology and he is already honorary member of several national societies. We would like to thank you for being part of the Nordic Röntgenveckan and we are proud to call you as an honorary member of the Swedish society of radiology.

2015: Catarina Andersson Forsman, Stockholm

Catarina Andersson Forsman läste sin läkarutbildning vid Karolinska Institutet, där hon också avlade sin doktorsexamen 1985 med en avhandling; Ultrastructural studies on membranes in sympathetic ganglia, enteric ganglia and smooth muscle cells.

Efter en kort karriär inom barnradiologin och några verksamhetsuppdrag lämnade hon radiologin i början av decenniet och fortsatte med ledaruppdrag inom de flesta organisationer inom hälso- och sjukvården som t ex ordförande för IPULS, VD för läkarförbundet, hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting och sedan 2014 generaldirektör för läkemedelsverket.

Under sin tid som radiolog var Catarina engagerad i styrelsen för Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och var under en period dess sekreterare. Vi vet att det radiologiska hjärtat fortfarande klappar hos Catarina och att hon följer vårt arbete och det är en ära att få hälsa Dig som hedersmedlem till vår förening.

2014: Thomas Fork, Malmö

Motivering: ”För stora insatser inom utbildning och entusiasm i ämnet radiologi för en generation radiologer i Sverige, internationella gastrokollegor och studenter på Läkarlinjen i Malmö”

Redan på -80 talet var Thomas Fork drivande i den årliga SK-kursen i gastrointestinal radiologi i Malmö. Den stora entusiasm som Thomas utstrålar gör att alla minns honom även efter många år. Då i stort sett alla radiologer från denna tid till idag har valt att gå kurs i ”gastro” så betyder det att alla ”känner” Thomas Fork.

Kanske mindre känt i vår förening är att Thomas lade minst lika stor kraft på att undervisa kandidaterna på Läkarlinjen i Malmö. Även detta med mycket stor framgång och 2013 belönades Thomas med ett uppskattat studentpris och en stor prissumma. Priset delades ut under professorsinstallationen samma år och möjligen var dette ett aber då Thomas fick avbryta en efterlängtad semester som han tog i samband med sin pensionering. Detta pris var inte heller första gången Thomas uppmärksammades av studenterna. Redan 1991 fick han en utmärkelse och blev också 1992 inspektor i Medicinska Föreningen i Lund.

Thomas undervisar med stor inlevelse och väljer sällan att rakt upp och ned hålla en katedral föreläsning, tvärtom så engagerar han auditoriet med frågor och är på detta sätt en modern pedagog utan ha blivit utbildad i den pedagogik som idag har blivit skola vid ex-vis Läkarlinjen vid Lunds Universitet. Thomas engagerar med glimten i ögat och blir på detta sätt aldrig påträngande då han vill ha gensvar av sin publik.

På det internationella planet står Thomas heller inte efter då han var med och grundade den europeiska gastroföreningen ESGAR och har där blivit upptagen som honorary member tillsammans med andra internationella framstående kollegor.

I sin radiologiska karriär har Thomas framför allt arbetat med diagnostisk av colon. Senare bidrog Thomas starkt till att endoskopin utvecklades i Sverige och denna sektionen var en del av röntgenavdelningen i Malmö fram till mitten av av första decenniet på 2000-talet. Thomas inviterade flera japanska kollegor för arbete i Malmö och delade sedan med sig av sin kunskap till en mängd radiologer, medicinare och kirurger. Samtidigt har Thomas arbetat med allmän radiologi och tagit till sig moderna metoder inom gastroradiologin och är fortfarande den man kan vända sig till vid svåra fall. Vi har många haft glädje av Thomas glada och positiva hållning. Inget är för svårt för Thomas att lösa, en lösning som ofta kommer snabbt.

Thomas är också engagerad i Malmö Läkarförening där han har varit vice ordförande under flera år och nu är styrelseledamot.

Likaväl som Thomas väl har kunnat tackla sitt yrkesliv tacklar han nu föredömligt sin pensionstid. Thomas njuter av att vara pensionär och kan nu tillbringa mer tid vid sommarstället på sydkusten, till resor och i segelbåtar med sina engelska gastrovänner. Har har föstås för den skull inte övergett oss utan kommer en vecka då och då, solbränd, utvilad och glad, beredd att hugga in i de alltid långa listor med fall vi har att granska. På kafferasten är stämningen hög då Thomas är närvarande.

Vi kallar ödmjukt docent Thomas Fork till hedersledamot i Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin

2013: John R. Haaga, Cleveland, USA

John R. Haaga är professor i radiologi vid Case Western University i Cleveland, USA. Professor Haaga är pionjär inom ett flertal områden inom radiologin. Han var först med att använda datortomografi för att vägleda punktioner, både för provtagning och dränage. Redan 1975 beskrev han tekniken för CT-vägledda biopsier och året därpå hur man kan använda samma teknik för dränage. Professor Haaga beskrev 1979 ”scoutview” och samma år en teknik för dosanpassning beroende på kroppsstorlek.
Några år senare var han först med att använda CT-vägledning vid nervblockader. Genom åren har han fortsatt med forskning och utveckling, framför allt inom CT-intervention. Så sent som 2011 publicerade han ett arbete där han beskrev lokal injektion av blodprodukter för att förhindra blödning vid CT-vägledda punktioner hos patienter med koagulopati. Att professor Haaga är innehavare av 25 patent vittnar om stor nyfikenhet och påhittighet.
John Haaga har publicerat mer än 200 vetenskapliga arbeten och skrivit mer än 50 bokkapitel och antalet föredrag och föreläsningar är oräkneliga.
Professor Haaga är en sann Sverigevän. Han har deltagit som föreläsare vid CT- och MR-kurser i Uppsala och för mer än 20 år sedan inrättade han en gästprofessur vid sitt universitet som fick namnet ”Seldingerprofessuren”.

2012: Olle Ekberg, Malmö

Motivering: ”En mycket framgångsrik kollega som är aktiv i våra olika föreningar för att alltid sprida ljus över vår ”strålande” specialitet. Detta gäller även kursverksamhet och de flesta radiologer i landet har passerat Malmö och någon av de kurser där Olle Ekberg har varit arrangör eller medarrangör. Olle Ekberg har en arbetskapacitet som beundras av hans omgivning och är dessutom en mycket duktig och omtyckt kollega och klinisk radiolog och alltid beredd att hugga i när det gäller arbete och då även rutinarbete.”

Professor Olle Ekberg är en nestor i Svensk Radiologi och är därtill en mycket omtyckt klinisk radiolog på sjukhuset i Malmö såväl som god kollega. Den vetenskapliga produktionen imponerar med mer än 300 refereegranskade artiklar och 45 bokkapitel. Dessutom är Olle Ekberg editor för 2 böcker i dysfagi. Just inom dysfagi har han satt Malmö på kartan mer än sina företrädare. Han har arbetat med detta under en lång rad år i Sverige såväl som i USA då han var Visiting Professor, Dept of Radiology, Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA1988-1990. Olle har också starkt bidragit till att Malmö är huvudman för omfattande nationell kursverksamhet inom radiologi.

Olle har ständigt bidragit till att hjälpa professionen framåt på alla tänkbara sätt:
Olle är:

 • styrelsemedlem i Dysphagia Research Society (USA) och European Society for Swallowing Disorders (Europa)
 • hedersmedlem i Nordiska radiologföreningen
 • sekreterare i Sjukhusläkarsällskapet i Malmö.
 • vetenskapligt råd hos Socialstyrelsen inom medicinsk radiologi.
 • primus Motor till de Skandinaviska kurserna ”Geriatrisk Radiologi” och ”Gastrointestinal Radiologi”
 • högst ansvarig i styrgruppen för kongressen ”Senior i Centrum 2013” (Nordens största äldrekongress) för ämnet Radiologi.
 • fd President i Nordiska radiologföreningen
 • har suttit i styrelsen för SFMR. Varit i valberedningen. Varit revisor
 • har varit ansvarig för det vetenskapliga programmet, ensam eller tillsammans med andra, för Röntgenveckor och Nordiskt röntgenmöte
 • har varit ansvarig för Gastrointestinal och abdominell radiologi vid ECR under två år i början på seklet
 • har hållit hedersföreläsning vid ESGAR i Budapest

Professor Ekberg erhöll Tage Sjögrens pris 2006 (prissumma 75 000 kr). Priset delas endast ut vart fjärde år av Svenska Läkarsällskapets nämnd. Det går till den svenska radiolog som under de senaste fyra åren gjort den främsta insatsen för att främja radiologiskt vetenskapligt arbete i Sverige

Karriären påbörjades sommaren 1965 då professor Ekberg efter avslutad studentexamen tjänstgjorde på gamla röntgen, MAS i remissarkivet. Noteras skall då att en sommarvikarie, hur duktig och ambitiös han än var, enbart fick ta ut remisser, aldrig sätta tillbaka dem. Detta avskräckte inte Olle att ge sig in i vår fantastiska specialitet efter sina medicinstudier.

Nu välkomnar vi Olle Ekberg som hedersledamot i Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin.

2012: Göran Karner, Motala / Vadstena

Motivering: ”För sin förmåga att, före de flesta andra, inse potentialen i och framgångsrikt marknadsföra nya radiologiska tekniker och även för sin förmåga att övertyga politiker och företag att delta i denna process såväl med pengar som engagemang.”
Göran Karner är född i Stockholm 1930 men blev redan under skoltiden östgöte och efter medicinstudier i Lund har han varit Östergötland och radiologin trogen. Hans karriär som radiolog började med vikariat på röntgen i Linköping och han blev senare fast anställd där. Slutligen valde han Motala lasarett som sin bas och var under många år, fram till sin pension, klinikchef där. Göran har genom åren visat att ljuset inte alltid kommer från Lund, och inte ens från universitetssjukhusen.
Han började sin bana som införare av ny teknik i slutet av 1970-talet då han hade en ung engelsk radiolog, Keith Dewbury från Southhampton, som sommarvikarie på kliniken. När denne berättade om ultraljud inom radiologin blev Göran, som vanligt, entusiastisk. Efter en kort tid inköptes en ultraljudsapparat till Motala och klinikens läkare utbildades internt. Göran bad Keith att kontakta sina kollegor i Storbritannien och återkomma som föreläsare på en kurs och som Göran lovade arrangera. Han kontaktade Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, och ordföranden Curt Lagergren, som lovade stå som garant och officiell arrangör. Denna kurs hölls så 1978 på det gamla klostret i Vadstena och blev den första i raden av den klassiska svenska avancerade ultraljudskursen som gick under namnet ”Medevikursen” och senare ”Kolmårdenkursen”. På tio år hade över ettusen svenska radiologer gått kursen och ultraljudsdiagnostik bedrevs på i stort sett varje svensk röntgenavdelning och med generellt mycket hög kvalitet.
Strax därefter började Göran se behovet av datoriserad information och fick pengar att utveckla ett röntgeninformationssystem på kliniken på Motala lasarett, och införde Sveriges första RIS. Samtidigt hade han snappat upp ett nytt sätt att dokumentera angiografier digitalt, digital subtraktionsangiografi – DSA och införde det snabbt på Motala lasarett och spred också budskapet över Sverige. Hela tiden lyckades han få lokala politiker, sjukhusdirektörer och inte minst medicintekniska företag att ställa upp med resurser så att inte lilla Motala drabbades negativt utan blomstrade.
Under sina sista år som aktiv radiolog drev han oförtröttligt digitaliseringen av radiologin, oftast i motvind och med många etablerade höjdarradiologers skratt bakom ryggen. Han lyckades få medel att digitalisera den lilla röntgenavdelningen i Mjölby och kopplade där ihop RIS, PACS och modaliteter till Sveriges första heldigitaliserade röntgenavdelning. Och skrattar bäst som skrattar sist – tio år senare var hela Sverige digitaliserat.

2011: Anders Rydh, Umeå

Anders Rydh utsågs till hedersmedlem vid Röntgenveckan i Umeå.

2009: Ingvar Andersson, Malmö

Motivering: ”För sitt arbete att ändå upp i hög ålder, bortom pensionens gränser, och med hög vetenskaplig svansföring arbeta för och med radiologisk bröstdiagnostik, ett arbete som uppenbarligen fortsätter med oförminskad styrka.”

Docent i Diagnostisk Radiologi. Född 1938. Ingvar som är född hallänning vikarierade första gången på MAS redan 1964 då röntgenavdelningen leddes av den legendariske hallänningen Sölve Welin. Därefter bar det av till Karlskrona under några år. 1972 återvände Ingvar till Malmö som han sedan har varit trogen hela sin karriär.

Mammografin skulle startas upp i Malmö och man hade en nyinköpt mammografiapparat i malpåse i källaren men dittills ingen hugad spekulant. Ingvar övertalades av sin äldre kollega Lars Andrén att viga sitt liv åt kvinnobrösten.

Efter några års arbete med klinisk mammografi och en utflykt i interventionell radiologi startade Ingvar på initiativ av inte minst professorn i internmedicin Bertil Hood den randomiserade studie av effekten av hälsoundersökning med mammografi som kom att bli internationellt känd som Malmöstudien. Den har ansetts metod- ologiskt föredömlig med adekvat kontrollgrupp och framför allt en säker ”end point” dvs död i bröstcancer. Denna bedömdes av ett ”blint” triumvirat bestående av kirurg, onkolog och patolog.

1980 lade Ingvar fram sin doktorsavhandling ”Mammographic screening for breast carcinoma” och blev året därpå docent vid Lunds Universitet.

Ingvar var Visiting Professor på University of Michigan, Ann Arbor, under åren 1983 – 1985 och på Stanford, Kalifornien 1991.

Under åren 1989 till 2001 var Ingvar verksamhetschef för kliniken i Malmö. Ingvar har varit styrelseledamot i såväl Svenska Läkarsällskapet som vår förening SFMR och vetenskapligt råd i Socialstyrelsen.

Ingvar kan karakteriseras av att alltid ha en skarp analys i beredskap blandat med en god portion humor. Detta gäller såväl mammografin, där han intagit en balanserad hållning, som andra delar av radiologin. Ingvars förmåga att ha en helhetsbild av radiologin och övriga sjukvården beundras av Ingvars omgivning. Ofta finns det ett inslag av affärsmässighet i diskussionerna inte sällan med en ”touch” av USA.

Privat är Ingvar dock helt Europeisk med sinne för engelska och italienska bilar och sommarsemester i Grekland och Blekinge.

Som pensionär trodde kanske någon att Ingvar skulle lägga mammografin på hyllan. Inget kan vara mer fel. Ingvar är aktivare än någonsin och är på sin höjd pensionär 2 dagar i veckan. Resten av tiden ägnas åt den privatiserade mammografin i Skåne. Frågan som nu skall upp på bordet är om mammografin kan lyftas till ännu oanade höjder med hjälp av tomografi, dvs brösttomosyntes.

Kanske är det för tidigt att ge hedersmedlemskap till en person som är mitt uppe sin karriär?

2009: Peter Aspelin, Stockholm

Motivering: ”För ett livslångt engagemang för radiologin i Sverige både inom forskning, utbildning och kliniskt arbete. Samt för sin förmåga att placera svensk radiologi på den internationella kartan och inte minst för sin otroliga förmåga att alltid synas och höras på ett för radiologin så oerhört positivt sätt.”

Professor i Diagnostisk Radiologi, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska, Huddinge. Peter Aspelin föddes i Uppsala 1944, flyttade som liten med familjen till Skåne där han snabbt lärde sig den för honom så karaktäristiska malmöitiskan.

Han blev Skåne trogen till mogen ålder. Sina läkarstudier bedrev han i Lund, med legitimation 1972, och därefter disputation till medicine doktor 1976, med en avhandling med titeln ”Effect of ionic and non-ionic contrast media on red blood cell morphology and rheology : a study initiated by pulmonary arterial pressure changes following angiocardiography”. Året efter antogs han som docent. Peter Aspelin arbetade därefter som överläkare i Radiologi vid Malmö Allmänna Sjukhus till dess att han 1989 installerades som professor vid Karolinska Institutet (KI), Huddinge Sjukhus. Han har också varit prorektor och prodekanus vid KI, ordförande i SBUs vetenskapliga råd, ordförande i Karolinska Universitetssjukhusets FoUU-kommitté.

I SFMR har Peter varit styrelseledamot under många år, och dess ordförande under åren 2004-2005. Under åren 2008- 2009 var han ordförande i Svenska Läkaresällskapet och innan dess dess vice ordförande under en två-årsperiod. Under ordförandeperioden i Läkaresällskapet inföll sällskapets 200-årsjubileum. Peter har under sin karriär arbetat både lokalt inom radiologin men också på den europeiska och internationella arenan. Förutom den vetenskapliga produktionen har han också varit redaktör för läroböcker och för en statlig utredning; ”Hur kan dagens forskning påverka framtidens sjukvård?”.

Aspelins forskningsprofil innefattar huvudsakligen forskning om kontrastmedel och dess effekt, eller snarare bieffekt på njurarna. Den vetenskapliga produktionen uppgår till drygt 170 vetenskapliga arbeten. Han har också handlett ett stort antal doktorander till disputation.

Sedan 2006 har Peter haft ett starkt engagemang i utvecklingen av den nya speicaliteten bild- och funktionsmedicin och vad gäller utbildningsfrågor har han också en central roll i röntgensköterskeutbildningen vid KI.

Peter har alltid haft många strängar på sin lyra och är engagerad på många håll såväl inom som utanför professionen. Förutom ett välutvecklat idrottsintresse kan man hos honom närmast se en passion i att vara uppdaterad på så många som möjligt pågående tv-serier. Till sin natur är Peter en riktig tävlingsmänniska så det är bara att utmana så blir det aktivitet. Peter Aspelin är nu fyllda 65 år, dags för pension – tror inte det.

Till sist vill vi bara säga att Peter också är en mycket social skåning som fryser när han arbetar och svettas när han äter, ständigt underhållande och en fantastisk talare och föredragshållare. Vi uppskattar att få ha just Dig som hedersmedlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.

2008: Hedvig Hricak, New York

Efter specialistutbildning i St Joseph´s Mercy Hospital, och fellowship vid Henry Ford Hospital i Detroit kom hon i kontakt med svensk radiologi och disputerade vid Karolinska Institutet i Stockholm 1992.

Hon har i många år varit professor i radiologi vid University of California, San Francisco- med huvudinriktning mot onkologisk radiologi. För närvarande är hon professor i radiologi vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York.

Professor Hricak har producerat en betydande mängd vetenskapliga artiklar, och räknas som en av världens främsta auktoriteter inom MR av prostata.Efter specialistutbildning i St Joseph´s Mercy Hospital, och fellowship vid Henry Ford Hospital i Detroit kom hon i kontakt med svensk radiologi och disputerade vid Karolinska Institutet i Stockholm 1992.

Hon har i många år varit professor i radiologi vid University of California, San Francisco- med huvudinriktning mot onkologisk radiologi. För närvarande är hon professor i radiologi vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York.

Professor Hricak har producerat en betydande mängd vetenskapliga artiklar, och räknas som en av världens främsta auktoriteter inom MR av prostata.

2008: PG Lindgren, Uppsala

Specialist i radiologi 1977, docent 1980, professor i radiologi 1996. Verksam vid röntgenavdelningen Akademiska sjukhuset, Uppsala, där han ledde radiologiska kliniken under åren 1996-2002.

PG Lindgren var huvudsakligen kliniskt verksam inom ultraljudsdiagnostiken och ultraljudsvägledda interventioner. Han utförde och rapporterade avancerade interventioner bl.a. på foster.

PG Lindgren utvecklade den första automatiska biopsipistolen, vars efterföljare idag används över hela världen. Detta instrument förbättrade väsentligen möjligheterna att fastställa histopatologiska diagnoser. Han har ett stort antal publikationer i vetenskapliga tidskrifter, var uppskattad som föreläsare, lärare och är en välkänd expert inom ultraljudsdiagnostik och intervention.

2008: Klas Måre, Stockholm

Specialist i radiologi 1985 (USA), professor i radiologi 1998. Klas Måre har huvudsakligen varit verksam inom nuklearmedicin, där särskilt hans arbeten inom lungembolidiagnostiken varit epokgörande. Han har på ett engagerat sätt arbetat för nuklearmedicinens ställning inom medicinsk radiologi, såväl i Sverige som i Europa.

Han har ett stort antal publikationer i vetenskapliga tidskrifter, och rönt stor uppskattning som föreläsare och lärare.

2007 Nicholas Gourtsoyiannis, Heraklion, Kreta, Grekland

Nicholas Gourtsoyiannis är professor i radiologi i Heraklion, Kreta och har producerat ett mycket stort antal publikationer om framför allt tunntarmens radiologi. Han har innehaft ordförandeskapet i såväl European Congress of Radiology som European Society of Radiology. Han har bidragit till utvecklingen av tunntarmens radiologi i Sverige.

Han har utnämnts till hedersledamot också i Nordisk Föreningen för Medicinsk Radiologi.

2007: Elna-Marie Larsson, Uppsala

Elna Marie har stor vetenskaplig produktion inom neuroradiologi. Hon har under 2006 tillträtt en professur i radiologi på Aalborg sjukhus/Århus universitet, Danmark.

2007: Leif Ekelund, Malmö

Leif Ekelund har innehaft flera professurer i radiologi, och har producerat ett stort antal vetenskapliga publikationer.

2006: Kjell Jonsson, Lund

Kjell Jonsson fick sin grundutbildning i Lund, disputerade 1973 och blev docent 1976. Han har huvudsakligen tjänstgjort i Malmö-Lund regionen och blev 1983 överläkare vid Malmö Allmänna sjukhus och 1990 vid Lasarettet i Lund där han är adjungerad professor sedan 1996.

Kjell Jonsson har också varit Visiting Professor vid MD Anderson Hospital and Tumor Institute i Texas, 1976-77 och i Ann Arbor, Michigan, 1988-89.

Hans vetenskapliga aktivitet är betydande, den har varit fokuserad på radiologi av lymfkärl, angiografi, interventionell radiologi och skelett. Han har publicerat 200 vetenskapliga artiklar och ett flertal kapitel i olika läroböcker.

Kjell Jonsson har regelbundet tjänstgjort som referee för flera internationella radiologiska tidskrifter och är för närvarande Editor i Acta Radiologica.

Kjell Jonsson har genom sina insatser betytt mycket för svensk radiologi genom att verka såväl nationellt som internationellt och med anledning av hans betydande insatser vill där Svensk Förening för Medicinsk Radiologi utse Kjell Jonsson till hedersledamot i vår förening.

2006: Donald Resnick, UCSD, USA

Professor of radiology at the University of California, San Diego and chief of osteoradiology at the VA Medical Center, San Diego, a world authority in the field of musculoskeletal radiology.

Professor Resnick has been investigating the musculoskeletal system since his first research projects in the 1970s, increasing the understanding of bone and soft-tissue anatomy, by matching radiologic, primarily MRI, findings with dissection specimens and pathology.

The result is more than 800 scientific articles in more than 120 journals, and many textbooks detailing anatomic architecture ranging from the tendon sheaths of the hand and wrist to the intermetatarsal spaces and the abductor mechanism and bursae of the hip. He has been illuminating the unique imaging characteristics of the musculoskeletal system.

Professor Resnick has contributed much in musculoskeletal radiology also in Sweden and it is therefore a great honour to appoint Donald Resnick to an honorary member of our society.

2006: Peter J. Ell, London, Great Britain

Peter J. Ell, University of London, Professor of Nuclear Medicine at University College London, since almost 20 years is a world authority in the field of nuclear medicine, including PET imaging. Professor Ell has been working in nuclear medicine for more than 30 years, has contributed to science substantially with more than 600 scientific papers, and 12 text books.

Peter has been a source of inspiration for many Swedish radiologists with his enormous knowledge in nuclear medicine and during the recent years especially in PET and PET/CT which he generously shares with other. Furthermore it is not the first, but the second time he visits röntgenveckan to give lecture in the nuclear medicine section.

Professor Ell has several commissions of trust worldwide and has for example been secretary as well as president of the European Association of Nuclear Medicine.

It is a great pleasure to appoint Professor Peter J Ell to an honorary member of our society, the Swedish Society of Medical Radiology.


Övriga hedersmedlemmar i alfabetisk ordning

Sudarshan K Aggarwal, New Delhi, Indien
David J Allison, London, England
Torsten Almén, Falsterbo
Håkan Arvidsson, S:t Maximin, Frankrike
Albert L Baert, Leuven, Belgien
Lars Björk, Göteborg
Erik Boijsen, Lund
Asmundur Brekkan, Reykjavik, Island
Eric Carlsson, San Francisco, California, USA
Jian-Ping Dai, Beijing, Kina
Adrian Dixon, Cambridge, England
Tor Drevvatne, Oslo, Norge
Uno Erikson, Uppsala
Lillemor Forsberg, Lund
Klas Golman, Malmö
Philippe Grenier, Paris, Frankrike
Torgny Greitz, Stockholm
Rolf Günther, Aachen, Tyskland
Anders Hemmingsson, Uppsala
Sven-Ola Hietala, Umeå
Ian Isherwood, Cheshire, England
Håkan Jorulf, UppsalaEva Jönsson, Lund
Alf Kolbenstvedt, Oslo, Norge
Faye Laing, Boston, MA, USA
Lars-Gunnar Larsson, Umeå
Nils Lindvall, Stockholm
Holger Pettersson, Lund
Francois Pinet, Lyon, Frankrike
James E Potchen; Michigan State University, USA
Hans Ringertz, Danderyd
Alois Rüttiman, Zurich, Schweiz
Arnulf Skjennald, Oslo, Norge
Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstam, Helsingfors, Finland
Gustaf Sterner, Ystad
Pål Svendsen, Göteborg
Lenny Tan, Singapore
Lars Zachrisson, Bromma
Sidney Wallace, Houston, Texas, USA


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare