Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Stadgar

Stadgar fastställda vid årsmöte 2020-10-08

Uppgift och organisation 

§ 1 Svensk Förening för Medicinsk Radiologi är en sammanslutning av professionella yrkesutövare med särskilt intresse för bild- och funktionsmedicin. Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för bild- och funktionsmedicin. 

§ 2 Föreningens uppgift är  

 • att främja utvecklingen av bild- och funktionsmedicin genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner samt att möjliggöra redovisning av forskningsresultat inom de områden av medicin där bild- och funktionsmedicin används. 
 • att verka för utbildning i bild- och funktionsmedicin. 
 • att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor. 
 • att verka för att förbättra det diagnostiska och terapeutiska området av bild- och funktionsmedicin inom medicinens samtliga specialiteter. 
 • att som specialitetsförening tillvarata yrkesmässiga och ekonomiska intressen för de medlemmar som är anslutna till Sveriges Läkarförbund 
 • formulera mål för specialistutbildning i bild- och funktionsmedicin. 

§ 3 Som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet ombesörjer föreningen föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande 

arbetsordningen. Som medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som sällskapet hänskjuter till föreningen. 

Som specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. 

§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av medlemmarna vid föreningsmöte, styrelsen, revisorerna och valberedningen. 

§ 5 Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderår. 

Medlemskap 

§ 6 Som medlem kan antas den som är professionell yrkesutövare inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. Medlemskap beviljas av styrelsen. Medlem är enligt § 3 Svenska Läkaresällskapets stadgar föreningsanknuten medlem i  Svenska Läkaresällskapet. Läkare bör vara medlem i Sveriges läkarförbund. 

Medlem bör vara läkare för att delta i beslut i frågor som avses i § 3, första stycket, och skall vara ansluten till Sveriges läkarförbund för att delta i beslut i frågor som avses i § 3, andra stycket. 

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

§ 7 Föreningsmöte kan på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. 

§ 8 Ordinarie medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift som bestäms vid föreningsmöte. Ålderspensionärer och hedersmedlemmar betalar ingen avgift. Medlem som trots påminnelse inte erlagt avgift under två år anses ha utträtt ur föreningen. 

Medlemsregister 

§ 8a Föreningens medlemsregister innehåller namn, adress, e-post och uppgift om medlemmen är läkare, pensionär, examinerad men ej legitimerad, tillhör flera medlemsföreningar i Svenska Läkaresällskapet.  

Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 20) och för att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år. 

Föreningsmöte 

§ 9 Föreningsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsmöte hålles en gång årligen vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner det lämpligt eller revisorerna eller minst tio medlemmar skriftligen begär det. Styrelsen aviserar medlemmarna om föreningsmöte senast tre månader före mötet. Motion kan väckas av medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast två månader innan mötet. Kallelsen och föredragningslistan inför mötet utsänds senast femton dagar innan mötet. Kallelsen skall vara skriftlig eller finnas tillgänglig på föreningens hemsida och innehålla uppgift om tid och plats för mötet och vilka ärenden som skall behandlas. 

§ 10 Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två 

mötesdeltagare att jämte ordförande justera mötesprotokollet. Vid omröstning har, med de begränsningar som följer av § 6, andra stycket, varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder utom i val, där avgörandet sker genom lottning. 

Nämndledamöter av Svenska Läkaresällskapet och medlemmar i Sveriges läkarförbund, som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till föreningsmötena med rätt att delta i förhandlingarna men inte i besluten. 

§ 11 Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från närmast föregående ordinarie föreningsmöte 
 • Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår,  
 • revisorernas berättelse 
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 • Fastställande av medlemsavgift, budget och verksamhetsplan 
 • Val av styrelseledamöter i enlighet med § 14 
 • Val av två revisorer och en suppleant för dem 
 • Val av en ledamot av valberedningen i enlighet med § 16 
 • Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling i enlighet med sällskapets stadgar. 
 • Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält som motion till styrelsen senast två månader före mötet. 

Ärenden som inte avgivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom. 

§ 12 Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet. 

§ 13 Ärenden som föreningen skall väcka vid fullmäktigemöte i Svenska Läkaresällskapet bör behandlas vid föreningsmöte och sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte. 

Styrelsen 

§ 14 Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör och ytterligare minst tre ledamöter. 

Styrelseledamöter  som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet bör vara läkare. Läkare skall även vara medlemmar i Sveriges Läkarförbund. Den fackliga sekreteraren skall vara medlem i Sveriges Läkarförbund. Vid styrelsebeslut beaktas vad som är reglerat i § 6 tredje stycket. Ordförande, sekreterare, vetenskaplig sekreterare och facklig sekreterare väljs av årsmötet för kommande tre kalenderår. Avgående ordförande kvarstår ett kalenderår som styrelseledamot. Övriga ledamöter väljs för tre kommande kalenderår och minst en ny väljs varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör. Vetenskaplig sekreterare och facklig sekreterare får inte vara samma person. 

§ 15 Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar 

- att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte och verkställa av mötet 

fattade beslut 

- att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av föreningsmöte 

- att samråda med andra medlemsföreningar och sektioner inom Svenska Läkaresällskapet vid handläggning av ärenden som berör dem 

- att utse ett regionombud per sjukvårdsregion 

- att underrätta Svenska Läkaresällskapets nämnd om beslut som berör för sällskapet gemensamma angelägenheter genom utdrag ur protokoll.  

- att underrätta Sveriges Läkarförbund om inträden och utträden av medlemmar vad avser läkare 

- att underrätta Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund om vilka 

förtroendemän som utsetts inom föreningen 

- att för fastställelse delge Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund beslut om ändringar i dessa stadgar. 

§ 16 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om detta beslutssätt. Styrelsens protokoll justeras av ordförande. 

Valberedningen 

§ 17 För beredning av val vid föreningsmöten skall finnas en valberedning med tre ledamöter. 

Varje år vid ordinarie föreningsmöte väljs en ledamot för tiden till och med ordinarie 

föreningsmöte tre år senare. Sammankallande skall utses av årsmötet. 

Stadgeändring 

§ 18 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte. 

Ändringsförslaget skall ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. 

Beslutad ändring träder i kraft sedan den fastställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.  

Personuppgifter i förhållande till medlemmar 

§ 19 Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 8a) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar). 

Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål.   

Inbördes arrangemang mellan medlemsföreningen och Svenska Läkaresällskapet  

§ 20 Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande föreningens medlemmar.  

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här: 

Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.  

Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 19).  

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål; 

 • beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 8a andra stycket), 
 • beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se § 8a andra stycket), 
 • när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt 
 • när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa.  

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska Läkaresällskapet fullgjorts.   

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsidan för kontaktuppgifter). 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare