Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Tage Sjögrens pris

Nominera pristagare till Tage Sjögrens pris

Läkaresällskapet förvaltar Tage Sjögrens pris (röntgenfond) som ska delas ut vart fjärde år. Priset belönar arbeten rörande medicinska radiologiska vetenskapens utveckling och tillämpning. 

Tage Sjögren var, tillsammans med Thor Stenbeck, en av de verkligt tidiga röntgenpionjärerna i Sverige.  Han öppnade ett privat röntgeninstitut 1899 på Hamngatan i Stockholm, bara tre år efter Stenbecks laboratorium som öppnades 1896. Tage Sjögren bedrev både diagnostik och terapi på sitt institut. Som första Stockholmssjukhus fick Sabbatsberg röntgen år 1900 och Tage Sjögren tillsattes som föreståndare med skyldighet att utföra undersökningar 2-3 gånger per vecka med en ersättning om 10 kr per röntgentillfälle. 

Några år senare blev han erbjuden chefskapet för Serafimerlasarettets röntgenavdelning, men tackade nej och tjänsten gick till Gösta Forsell.

Reglemente för Tage Sjögrens Röntgenfond
  • § 1 Fonden utgörande från början 25 000 kronor, skall hava till ändamål att genom utdelande av pris till forskare av svensk nationalitet främja den medicinska radiologiska vetenskapens utveckling och tillämpning.
  • § 2 Fonden förvaltas av Svenska Läkaresällskapet.
  • § 3 Sedan årligen högst 20% av avkastningen avsatts till kapitalet används återstoden till utdelning vart fjärde år eller oftare om Sällskapet så finner lämpligt, räknat från 1938, av ett pris för förtjänstfulla arbeten inom den medicinska radiologiska vetenskapen.
  • § 4 I januari månad det år priset skall utdelas väljer Nämnden tre sakkunniga för avgivande av utlåtande angående prisets utdelning.
  • § 5 Priset skall utan ansökan tilldelas forskare, vilken enligt de sakkunnigas mening under de fyra prisutdelningsåret föregående kalenderåren genom ett eller flera utgivna arbeten mest främjat den medicinska radiologiska vetenskapen - härvid må dock ej ifrågakomma förut av Svenska Läkaresällskapet med pris eller på annat sätt belönade arbeten.
  • § 6 På högtidsdagen i oktober tillkännager ordföranden Sällskapets beslut och överlämnar priset till den person, som hedrats med utmärkelsen, om han är närvarande; åt frånvarande sändes priset med det snaraste genom sekreterarens försorg.
  • § 7 Ändring av detta reglemente kan göras av Sällskapets nämnd under förutsättning att de med fonden avsedda syftena ej ändras. Förslag till ändring skall i förekommande fall överlämnas till berörd sektion/berörda sektioner för yttrande.

Tidigare mottagare av Tage Sjögrens pris

1938
Erik Lysholm, Stockholm
för i vissa arbeten framlagd teknik angående utforskning av hjärnans hålrum i normalt och patologiskt tillstånd och därvid vunna resultat.

1942
James Heyman
för arbetet "The Radiumhemmet experience with radiotherapy in cancer of the corpus of the uteru".

1946
Magnus Strandqvist
för Studien über die kumulative Wirkung der Röntgenstrahlen bei Fraktionierung etc.

1950
Olle Olsson, Lund
för hans arbeten inom den röntgenologiska njurdiagnostiken

1954
Gunnar Jönsson, Stockholm
för de arbeten, som under hans ledning utförts med kontrastundersökningar av hjärtat.

1958
Sven Roland Kjellberg, Göteborg
för tvenne stora, tillsammans med medarbete i bokform utgivna arbeten, nämligen: Kjellberg-Mannheimer-Rudhe-Jonsson: Diagnosis of Congenital Heart Diseases, Chicago 1955, och Kjellberg-Ericsson-Ruhde: The Lower Urinary Tract in Childhood, Sthlm 1957.

1962
Björn Nordenström, Stockholm
för hans arbeten om cardiografi av mitralis och aortavalvlerna, tillsl. med Kjellberg, Rudhe, Björk och Malmström samt hans arbete rörande Kontrastundersökning av det cardiovasculära systemet vid ökat intrabronchiellt tryck.

1966
Jerzy Einhorn, Stockholm
för hans undersökningar över thyroideas fysiologi med hjälp av radioaktivt jod och för hans undersökningar över radio-jodbehandling

1970
Torgny Greitz, Stockholm
för framstående neuroradiologiska insatser.

1974
Torsten Almén, Malmö
för banbrytande insatser inom kontrastmedelsforskningen.

1978
Börje Larsson, Uppsala
för framstående insatser inom medicinsk radiofysik, radiobiologi och radioterapi.

1982
Anders Lunderquist, Lund
, för hans, i vetenskapliga rapporter och föredrag, redovisade insatser avseende diagnostik och behandling av sjukdomar i lever, gallgångar och bukspottkörtel, vilka arbeten rönt mycket stor internationell uppmärksamhet.

1983
Hans Svensson, Umeå
för hans forskning rörande grundläggande och tillämpad dosimetri vid användning av högenergetisk strålning för radioterapi.

1986
Uno Eriksson, Uppsala
för hans grundläggande forskning för att utveckla objektiva mätmetoder inom vaskulär radiologi, särskilt för att kvantifiera atherosklerosens förlopp.

1990
Holger Pettersson, Lund
för forskning med diagnostiska bildgivande metoder för klarläggande av muskuloskelettala och andra blödningskomplikationer vid hemofili.

1994
Pål Svendsen, Göteborg
för hans banbrytande insatser inom såväl praktiskt arbete som forskning som gjort att ett ledande centrum i Norden för interventionell neuroradiologi har skapats. Verksamheten har resulterat i att man idag behandlar flera sjukdomar i centrala nervsystemet.

1998
Peter Aspelin, Stockholm
för hans omfattande vetenskapliga verksamhet som helt ägnats den diagnostiska radiologin och huvudsakligen berört kontrastmedelsforskning. Denna forskning har varit av såväl grundforsknings-karaktär som av klinisk natur och har omfattat såväl klassiska röntgenkontrastmedel som kontrastmedel för magnetresonanstomografi. Hans arbeten har delvis varit banbrytande och han betraktas som en internationell auktoritet inom området.

2002
Håkan Ahlström, Uppsala
för hans synnerligen kompetenta arbete med utvecklande av de radiologiska metodernas möjligheter inom onkologin och cardiologin såväl för diagnostik som terapi.

2006
Olle Ekberg, Malmö
för hans banbrytande och extensiva forskningar kring sväljningsakten.

2010
Ulf Nyman, Trelleborg 
för för sin forskning inom området användning av kontrastmedel, i första hand för datortomografi. Inom detta område har han presenterat resultat från såväl experimentella som humanstudier, kring såväl kontrastmedelsinducerad njurskada, tillämpning, säkerhet och bildkvalitet i syfte att finna metoder för bästa informationsinnehåll i kombination med lägsta patientrisk. Han har också arbetat fram riktlinjer för kontrastmedelsanvändning och medverkat i utveckling av mjukvara för dosering av kontrastmedel. Han har i sin verksamhet kombinerat djuplodande forskning med praktiska riktlinjer användbara i det dagliga arbetet.

2014
Mikael Hellström, Sahlgrenska akademien, Göteborg
 för hans betydande insatser inom radiologin där han aktivt infört ny teknologi och producerat vetenskap av hög kvalitet inom såväl experimentell som klinisk forskning. Detta har på ett avgörande sätt förändrat såväl diagnostik, behandling som utfall av sjukdomar inom framför allt bukens organ, hos såväl barn som vuxna.

2018
Elna-Marie Larsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala ”för förtjänstfullt arbete inom de medicinska radiologiska vetenskaperna”. Elna-Marie Larsson har på ett unikt sätt inom neuroradiologin kombinerat forskning på neuroradiologiska frågeställningar med användande av alla moderna imaging metoder. Resultaten har lett till stora diagnostiska förbättringar och behandlingsresultat för patienter inom ett brett spektrum av sjukdomar inom nervsystemet. Elna-Maries forskning är i den internationella forskningsfronten och har lett till ett stort antal publikationer och disputationer och har presenterats på kongresser över hela världen. 

2022
Katrine Riklund, professor vid Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper samt överläkare vid Bild- och funktionsmedicin, Norrlands universitetssjukhus, belönas för att hon i sin forskning på ett enastående sätt kombinerat sina två specialiteter, radiologi och nuklearmedicin. 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare