Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Extern kvalitetsgranskning av ST-utbildning

I målbeskrivningen för läkarnas specialiseringstjänstgöring finns angivet att utbildande enheters utbildningskvalitet ska kontrolleras genom extern granskning och att denna granskning bör ske vart 5:e år

SoSFS 2015:8 4 kap 2 § 

Vårdgivaren ska ansvara för att kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen säkerställs genom systematisk granskning och utvärdering av om verksamheten uppfyller de krav som ställs i 3 och 4 kap. Kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen ska även granskas och utvärderas av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren. Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa.

Allmänna råd 

Vårdgivaren bör se till att den externa granskningen och utvärderingen genomförs vart femte år. SFMR uppmanar samtliga utbildande enheter i landet att genomföra externa granskningar i enlighet med författningen.

Den mest använda metoden för att granskas i enlighet med författningen är att låta genomföra en SPUR-inspektion av sin verksamhet. SPUR (Läkarförbundets specialistutbildningsråd) sorterar under Lipus (Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården) som är ett fristående bolag under SLF (Sveriges Läkarförbund). Radiologisverige har ett tiotal utbildade aktiva SPUR-inspektörer, radiologer som tjänstgör på olika kliniker i landet, som är redo att med sin kunskap om radiologi, utbildning och författning hjälpa oss att hålla fanan högt vad gäller utbildningskvalitet.

Det finns också möjlighet att låta sin ST-verksamhet granskas av det europeiska verktygen ETAP (European Training Assessment Programme) som lyder under European Board of Radiology, ett initiativ från ESR. Läs mer kring detta via länken nedan.

Mattias Bjarnegård
Region Halland
Renate Antonsson
Projektledare för radiologi, Lipus
Anna Nyzell
Verkställande direktör, Lipus

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare