Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Berättigandebedömning

iGuide – beslutsstöd inför radiologi

I juni 2018 kom det strängare föreskrifter i Euratom (det så kallade BSS-direktivet), att våra remittenter skall ha tillgång till riktlinjer inför undersökningar som innefattar strålning. 

Parallellt med detta kommer det ökade krav runtom i landet om att få hjälp med att beställa rätt undersökning för sin frågeställning, samt att därmed minska oberättigade undersökningar och därmed även (förhoppningsvis) minska klinikernas kostnader för röntgenundersökningar. 

Svaret på dessa olika krav stavas iGuide. Det är ett så kallat CDS, Clinical Decision Support system, som integreras i våra datorsystem där remisserna skrivs, och med hjälp av en stor europeiska vetenskaplig databas rekommenderar undersökningar (inom Röntgen, klin fys och nuklearmedicin). Utöver att hjälpa till med alla problem enligt ovan, kan man i iGuide också följa sin egen, eller sin kliniks, andel berättigade remisser, och studera det bakomliggande vetenskapliga stödet för olika rekommendationer. Genom att titta på sina remittenters vanor kan iGuide även fungera som stöd inför framtida maskininvesteringar.

iGuide är en vidareutveckling av det amerikanska beslutsstödet ACR Select. Detta är det enda dylika CDS som finns tillgängligt i Europa (som går att integrera i remissystemen), och den vetenskapliga basen är framtagen av expertgrupper inom ESR (European Society of Radiology), som även äger rättigheterna till denna databas. I USA och Kanada har det funnits tillgängligt i över ett decennie, medan man nu i Europa utför pilottester på en del kliniker runtom i Europa. 

Det går även att läsa mer på http://www.eurosafeimaging.org

iGuide har införts som en pilot inom Region Jönköpings län (RJL), i remissystemet EVRY ROS. Pilotens resultat var så pass bra att det överförts i drift, men efter övergång till remissystem Cambio Cosmic BoS har stöd för iGuide försvunnit, och iGuide finns således inte längre tillgängligt.

Här återfinns den rapport RJL har sammanställt om piloten och dess resultat.


Tillägg till rapporten: från februari 2021 till mars 2022 har ca 900 remisser i månaden gått genom iGuide. Remittenterna har, efter rekommendationer av iGuide, ändrat önskad metod i remissen i ca 2% av fallen, samt helt avstått undersökning i ca 3% av fallen. Av de remisser som inkommit till röntgen har ca 27% skrivit en frågeställning som ej går att bedöma med iGuide och 65% bedömts berättigade av iGuidesystemet. 7% bedöms enligt iGuide som tveksamt berättigade, där ytterligare information behövs, samt 1% som troligen icke-berättigade.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare