Hoppa till innehåll

Vår politik

Sjukhusläkarna har samlat mål och visioner för sjukvården i idéprogrammet Sjukhusläkarna vill.

Programmet antogs av fullmäktigemötet i mars 2024.

Sjukhusläkarna vill kompletteras av Verksamhetsplanen.

Sjukhusläkarnas huvudfrågor (ett urval)

Vårdplatser
Bristen på vårdplatser orsakar överbeläggningar, förtidiga utskrivningar, lidande för patienter och stress bland personalen. Vårdplatsbristen måste lösas nu. Målet är att genomsnittlig beläggningsgrad inte överstiger 85 procent och att antalet disponibla vårdplatser ökar.

Fast läkare
Kontinuitet i patient-läkarrelationen är en hörnsten i Sjukhusläkarnas politik då den är central för kvalitet i vårdkedjan. Behovet av patientansvarig läkare/fast läkare har påtalats i en mängd remissvar och debatter.

Chefskap
Läkares ledarskapsmeriter bör synliggöras och användas. Möjlighet till chefskap med viss bibehållen klinisk verksamhet ska uppmuntras. Sjukhusläkarna arbetar för att läkare ska ha inflytande i hur arbetet organiseras och arbetsuppgifter fördelas. Därför är läkaren som chef en viktig fråga för att få en tydlig medicinsk styrning av verksamheten.

Utbildning och fortbildning
Vi verkar för fortbildningsfrågan där målet är en nationell föreskrift som reglerar fortbildning inom vården. Vi vill också se individuella fortbildningsplaner och öronmärkt budget.

Forskning
Förbättra förutsättningarna för att kunna kombinera kliniskt arbete och forskning. Ett sätt är att införa befattningen forskningsöverläkare på ett flertal sjukhus. Innebörden är att forskning ingår som en del av tjänsten, som är i regionernas regi. Därmed skulle det bli lättare för läkare utanför universitetssjukhusen att forska och för sjukhusen att integrera arbetskraft med forskningskompetens.

Läkemedel
Restnoteringar av läkemedel har länge varit ett växande problem och vi har påtalat behovet av att enkelt vid förskrivningsögonblicket kunna se om ett läkemedel är slut, vid vilket apotek läkemedlet finns, samt ett förenklat förfarande vid licensansökan om att ett rekommenderat utbyte vid restnotering kräver licens.

Digitalisering i vården
Läkare med bibehållen förskrivningsrätt kan inte äga apotek, men vi har sett en utveckling där apotek samarbetar med och har ett tveksamt ägandeförhållande till bolag som levererar digitala vårdkontakter. Det är viktigt att jävsfrågan utreds på allvar så att regelverket blir anpassat till dagens verklighet.

Arbetsmiljö och arbetsliv

 • Arbetstid
  Vi vill skärpa tonen i övertidsfrågan för att se till att våra medlemmar registrerar och får övertid ersatt. Flextid får inte nollas utan ska ersättas i tid eller pengar.
 • Hot och våld
  Läkarförbundets enkäter 2018 och 2019 visar på en oroväckande utveckling med ökat våld mot våra medlemmar. Flera uppger att de inte hade fått träning i hur man bäst hanterar hotfulla situationer. Hot och våld på arbetsplatsen är oacceptabelt och vi måste hitta strategier för att motverka och hantera detta.
 • Egen ostörd arbetsplats
  Forskning visar på klara nackdelar i effektivitet och ökad stress p.g.a. så kallade “öppna kontorslandskap”. Sjukhusläkarna kräver att alla sjukhusläkare skall ha en ändamålsenlig arbetsplats med möjlighet till arbetsro och bibehållen patientsekretess.
 • Klimat och hälsa
  Sjukhusläkarnas klimatgrupp arbetar för att sprida kunskap om Läkarförbundets klimatpolicy samt att skapa en ökad kunskap och medvetenhet kring klimat, hälsa och hållbar sjukvård hos läkarkåren, övrig sjukvårdspersonal och allmänhet.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare