Hoppa till innehåll

Ultraljudssektionen

Ultraljudssektionens uppgift är att tillvarata intresse och engagemang hos medlemmar i SWESEM vad gäller att främja etablerandet av nationella standarder och utbildning inom patientnära ultraljud inom akutsjukvården. Medlemskap i SWESEM krävs men ingen ytterligare avgift tas ut för den som är intresserad av medlemsskap i sektionen.

Ultraljudssektionens uppgift är att tillvarata kompetens och engagemang hos ultraljudsintresserade medlemmar i SWESEM, samt verka för implementering av nationella standarder avseende point-of-care ultraljud (POCUS) med akutsjukvårdsrelevans.
 
Utskottets arbete och mål drivs av ökad patientnytta och berör följande områden:

 • Vetenskaplig förankring – POCUS ska användas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
  Undersökningsmetoder och frågeställningar som har tveksamt eller avsaknad av vetenskapligt underlag bör genomföras med medvetenhet om dess experimentella karaktär.
 • Kompetenssäkring – POCUS ska genomföras och värderas av läkare med god kunskap och förståelse
  för metoden. Under träningsfasen ska kompetent handledning finnas tillgänglig för att säkerställa att
  fel slutsatser, med risk för patientskada, inte dras. Varje klinik som erbjuder ST i akutsjukvård ska se till
  att utbildning inom ultraljud följer god och patientsäker metodik.
 • Integrering i svensk akutsjukvårdspraxis – Många modeller för etablering och användning av POCUS finns. Ofta är dessa kopplade till ursprungslandets sjukvårdskontext och att överta ett färdigt koncept behöver göras med systemskillnader i beaktan. Ultraljudssektionen har detta i åtanke och anpassar rekommendationer därefter.
 • Nätverksskapande för akutsjukvården – Förmåga att använda sig av ultraljud är en förväntning och kan på sikt bli ett krav för en fullfjädrad specialist i akutsjukvård. Vissa akutkliniker har kommit långt och andra är i startgroparna av sin ultraljudsetablering. Utbyte av erfarenheter och vid behov
  utbildningssamarbete är därmed av stor vikt för POCUS framfart.
 • Relationsbyggande gentemot externa kliniker – Många studier har påvisat akutläkarnas goda förmåga till patientgynnande, korrekta och effektiva ultraljudsundersökningar. Detta accepteras av allt fler
  angränsande kliniker och bäddar för välvilligt och mervärdeskapande samarbete framgent.
 • Dokumentation – Att spara beslutsgrundande bildinformation är redan en självklarhet inom många
  specialiteter. Möjlighet att spara bilder och koppla till patientens journal är i första hand en
  patientsäkerhetsfråga men ger också bättre förutsättningar till utbildning och förbättringsarbete.

Följande arbeten pågår för närvarande i Ultraljudssektionen:

 • Utformning av evidensbaserade protokoll för ultraljudsundersökningar med relevans för dagens svenska akutsjukvårdskontext.
 • Samverkan med Utbildningsutskottet i kompetenssäkringsrelaterade frågor, framför allt kommande revisioner av deltentamina.
 • Samarbete med Equalis som del av nationell POCUS-standardisering.

Möten sker digitalt fyra gånger per år, fysiskt två gånger per år samt det hålls ett årsmöte i samband med
SWEETS.

Vid övergripande frågor, intresse att delta i utvecklingsarbetet och/eller medlemskap kontakta ordförande Maciej Waida
Vid utbildnings-/forskningsrelaterade frågor kontakta utbildningsansvarig Innocenti Lemessov
Vid övriga praktiska frågor kontakta vår kommunikationsansvarig Antonia Breyne

Maciej Wajda
Ordförande
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare