Hoppa till innehåll

Resereglemente för Sveriges Yngre Läkares Förening

Fastställt av SYLF:s Fullmäktige 2023, gällande från och med 2023-05-06.

Grundläggande bestämmelser

§1

1 Mom
Bestämmelserna i detta reglemente gäller för av SYLF:s fullmäktige valda ledamöter i SYLF:s styrelse, ordinarie fullmäktige i Sveriges läkarförbund, ordförande och vice ordförande vid SYLF:s fullmäktigemöte, ordförande för representantskapet, för SYLF:s förtroenderevisorer och valberedning vid resa för föreningens räkning. Reglementet tillämpas även för lokalt förtroendevalda vid resa i samband med SYLF:s fullmäktigemöte, representantskap och introduktionskurs för lokalaktiva samt vid resor i samband med möten med, av styrelsen beslutade, interna såväl som externa arbetsgrupper. Det krävs inte att den lokalt förtroendevalda har ett styrelseuppdrag i lokalavdelningen för att vara berättigad till ersättning. Med lokalt förtroendevald förstås här medlem som utsetts av lokalavdelningen för ett specifikt uppdrag.

2 Mom
Vid tjänsteresa med övernattning ersättes styrkta utgifter för boende. Boende ersättes endast då övernattning krävs för deltagande i den aktuella aktiviteten. Boende ska bokas så kostnadseffektivt som möjligt.

3 Mom
Föreningens ordförande och kanslichef tillsammans äger, då särskilda omständigheter så föranleder, besluta att ersättning ska utbetalas enligt andra grunder än som sägs i reglementet.

4 mom
Vald ledamot, med barn, i SYLF:s styrelse kan erhålla ersättning för merkostnader för barnpassning, om detta är nödvändigt för att ledamoten ska kunna genomföra sitt uppdrag.

Denna typ av ersättning är förmånspliktig och SYLF:s kansli kommer att rapportera förmånsvärdet till skattemyndigheten. Det åligger ledamoten att betala förmånsskatt.

SYLF ersätter kostnaden för barnet med priset för ordinarie barnbiljett. Denna bestämmelse kan även gälla andra förtroendevalda i SYLF om dessa närvarar på fullmäktigemöte, representantskap eller introkurs. Sådan ersättning ska godkännas av styrelsen på förhand.

§2

Traktamente utbetalas inte vid tjänsteresa för SYLF:s räkning. Vid tjänsteresa förenad med övernattning där måltider ej ingår kan SYLF ersätta utlägg för måltider. Kostnader som ska ersättas av SYLF bör inte överstiga den ersättning som kan utbetalas som skattefritt traktamente. Beslut om ersättning för utlägg ska fattats av styrelsen innan resan företas. Om beslut av tidsskäl ej kan fattas av styrelsen kan beslut fattas av presidiet.

Resekostnadsersättning

§3

Färdbiljetter ska bokas så kostnadseffektivt som möjligt och resans miljöpåverkan ska övervägas. Tåg och buss är att föredra framför flyg och bil när detta av tidsskäl är möjligt.

Resekostnadsersättning utbetalas enligt följande:

Tåg och båt: Avgift för första klass.
Buss: Avgift för färdbiljett.
Flyg: Avgift för ekonomiklass.
Egen bil: För egen bil som används i samband med tjänsteresa utbetalas kilometerersättning med det belopp som enligt Skatteverket kan betalas ut utan förmånsbeskattning.
Taxi: Taxikostnader ersättes om det t.ex. av tidsskäl är olämpligt med allmänna färdmedel.

Reseräkning

§4

1 Mom
I reseräkning ska anges förrättningsställe och resans ändamål. Utlägg för resekostnader ska styrkas med originalkvitto.

2 Mom
Om taxi använts, ska kvitto på beloppet bifogas reseräkningen. I reseräkning ska anges förrättningsställe och resans ändamål. Utlägg för resekostnader ska styrkas med originalkvitto. Om taxi använts, ska kvitto på beloppet bifogas reseräkningen, varvid också färdsträckan samt vilka som har deltagit i resan anges.

3 Mom
Ersättningsanspråk ska avlämnas till kansliet snarast efter det att resan avslutats. Om ersättningsanspråk avlämnas senare än tre månader efter det att resan avslutats kan ersättning utbetalas om särskilda skäl finns. Beslut om särskilda skäl finns fattas av styrelsen med två tredjedels majoritet, där den som i förekommande fall berörs inte deltar i beslutet.

4 Mom
Komplett reseräkning som inkommer senast den tredje i månaden skall utbetalas den 25:e eller närstående bankdag samma månad. Reseräkning som inkommer efter den tredje eller behöver kompletteras utbetalas kommande månad den 25:e eller närstående bankdag.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare