Hoppa till innehåll

SYLF:s organisation

Sveriges yngre läkares förening är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund, bestående av kring 13 000 medlemmar. SYLF organiserar underläkare från läkarexamen fram till att specialistbevis erhållits.

SYLF:s Fullmäktige

Fullmäktige är föreningens högsta beslutande organ. SYLF:s medlemmar utser enligt stadgan fullmäktigedelegater vid lokalavdelningens årsmöte. Extra fullmäktigemöte kan hållas på begäran av styrelse, representantskapet eller då minst 20 fullmäktigedelegater skriftligen begär detta. Lokalavdelningarna eller enskild fullmäktigeledamot kan senast sex veckor före mötet väcka frågor genom att skriftligt anmäla dessa till styrelsen. Kallelse till möte sker minst en månad före mötet. Antal fullmäktigedelegater är satt i relation till lokalavdelningens storlek. SYLF:s fullmäktige utser SYLF:s fullmäktigedelegater till Sveriges läkarförbunds fullmäktige.

SYLF:s Representantskap

Är SYLF:s rådgivande organ som företräder SYLF:s 27 lokalavdelningar. Lokalavdelningens styrelse har enligt SYLF:s stadgar mandat att löpande under året utse representanter. Representantskapet sammanträder på kallelse av SYLF:s styrelse eller på begäran av minst fem representantskapsledamöter. Representantskapet sammanträder varje höst, kallelse utgår minst fyra veckor innan mötet äger rum.

SYLF:s Lokalavdelningar

SYLF:s lokalavdelningar utgör ryggraden i vår förening. Det är här mycket av vårt arbete sker och hit som många av våra medlemmar vänder sig i frågor de behöver stöd i.

SYLF:s Styrelse

Väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäktige möte och består av ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, chefredaktör för Moderna Läkare och tre ledamöter. Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgör styrelsens presidium. Samtliga utses för en period av två år. Styrelsen beslutar i alla frågor som inte enligt stadgarna är förbehållna fullmäktige eller representantskap och utför det som fullmäktige ålagt dem.

SYLF:s Kansli

Kansliet bistår styrelsen, valberedningen och lokalavdelningarna i deras arbete. På kansliet arbetar en kanslichef, en kommunikatör och en handläggare.

SYLF:s Valberedning

SYLF:s valberedning ger förslag på nya ledamöter till styrelsen, revisorer, ledamöter till Läkarförbundets fullmäktige, mötesfunktionärer till Fullmäktige samt ordförande för SYLF representantskap.

SYLF:s Revisorer

SYLF:s fullmäktige väljer förtroendemannarevisorer vartannat år samt auktoriserade revisorer varje år.

SYLF:s Stadgar

Våra stadgar reglerar vår verksamhet. Vill du veta mer om vad de säger?

Moderna Läkare

Moderna Läkare är SYLF:s medlemstidning. Den har en upplaga på drygt 20 000 och vänder sig främst till underläkare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Tidningen strävar efter att inspirera unga läkare och informera om fackliga frågor och underläkarfrågor. Tidningen ges ut 4 gånger per år.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare