Hoppa till innehåll

SYLF Stadga

Fastställt av SYLF:s Fullmäktige 2023, gällande från och med 2023-05-06.

Allmänna bestämmelser

§ 1

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, som är läkare under vidareutbildning.

§ 2

Föreningens uppgift är

 • att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda,
 • att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen,
 • att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen

samt

 • att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling.

§ 3

Såsom yrkesförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen

 • att utse fullmäktige till Sveriges läkarförbund och ersättare för dem,
 • att svara för sina fullmäktiges inställelse till Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte,
 • att för godkännande delge Sveriges läkarförbunds Förbundsstyrelse beslut om ändringar av eller tillägg till föreningens stadgar

samt

 • att ställa sig till efterrättelse Sveriges läkarförbunds fullmäktigemötes och Förbundsstyrelses beslut.

§ 4

Föreningens verksamhet handhas genom fullmäktige, centralstyrelsen, lokalavdelningar, representantskap, valberedning samt revisorer.

§ 5

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Medlemskap

§ 6

Till medlem i föreningen kan antagas den som uppfyller i § 1 uppställda krav och som enligt gällande bestämmelser är behörig eller av vederbörande myndighet medgivits rätt att verka som läkare i Sverige.

§ 7

På förslag av styrelsen kan fullmäktige utse hedersmedlem eller -ordförande av föreningen.

En hedersmedlem eller -ordförande har inga befogenheter i föreningen, heller inga formella skyldigheter gentemot föreningen och behöver ej uppfylla kriterier för medlemskap i Sveriges Läkarförbund.

§ 8

Medlem i annan yrkesförening inom Sveriges läkarförbund kan efter ansökan hos centralstyrelsen erhålla ett associerat medlemskap i föreningen. Associerad medlem äger ingen rösträtt vid lokalavdelningens årsmöte och ska inte heller medräknas då antal fullmäktige och ersättare bestäms i enlighet med §13 i denna stadga. Medlemskap i lokalavdelning är frivilligt för associerad medlem.

Medlem i föreningen vars röst enligt förbundets stadga inte tillgodoräknas föreningen har inte rösträtt vid lokalavdelnings årsmöte och ska inte medräknas då antal fullmäktige och ersättare fastställes enligt § 13 i denna stadga. Medlemskap i lokalavdelning är för sådan medlem frivilligt.

§ 9

Föreningsmedlem som utan godtagbara skäl underlåter att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen eller som bryter mot stadgan i §10 anmäls av centralstyrelsen till Sveriges läkarförbunds Förbundsstyrelse för åtgärd.

Yttrande i ärende rörande uteslutning av medlem ur förbundet och föreningen enligt Sveriges läkarförbunds stadgar avges av centralstyrelsen. För beslut om tillstyrkande av uteslutning krävs att minst fem av centralstyrelsens ledamöter röstar för uteslutning.

Medlems allmänna skyldigheter

§ 10

Medlem bör verka för föreningens sammanhållning och utveckling.

Medlem är skyldig

 • att följa dessa och Sveriges läkarförbunds stadgar,
 • att ställa sig till efterrättelse föreningens fullmäktige och centralstyrelses beslut att tillhöra lokalavdelning av föreningen. Medlem ska tillhöra den lokalavdelning inom föreningen inom vars område medlemmen stadigvarande utövar sin verksamhet. Har ingen lokalavdelning företräde från denna synpunkt, har medlemmen rätt att bestämma vilken lokalavdelning vederbörande ska tillhöra.

Medlem ska betala medlemsavgift till föreningen med belopp som i enlighet med § 16 beslutas vid fullmäktigemöte samt medlemsavgift till lokalavdelning enligt § 19.

För associerad medlem fastställer styrelsen medlemsavgift.

Fullmäktige

§ 11

Fullmäktigemötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie fullmäktigemöte hålls varje år senast den 15 maj. Ordinarie fullmäktigemöte bör vara ett fysiskt möte. Extra fullmäktigemöte behöver inte avhållas som fysiskt möte, utan mötesformen kan avgöras utifrån de ärenden som ska behandlas.

Ordinarie fullmäktigemöte kan ske i annan form än fysiskt ifall extraordinära omständigheter bedöms föreligga.

Fullmäktige, ersättare och lokalavdelningar tillställes kallelse och föredragningslista senast 30 dagar före ordinarie fullmäktigemöte. På föredragningslista ska upptas de ärenden som ska behandlas vid mötet.

Fullmäktige ska senast 14 dagar före ordinarie fullmäktigemöte tillställas samtliga handlingar till ärenden som upptagits på dagordningen.

§ 12

Ledamot av centralstyrelsen kan inte vara fullmäktig i föreningen.

Ledamot av centralstyrelsen, föreningens valberedning, revisorer i föreningen och tjänsteman i föreningen har rätt att delta i fullmäktiges förhandlingar och få sin mening antecknad i protokollet. Annan än ovannämnda kan efter beslut av fullmäktige få rätt att närvara vid fullmäktigemöte och där delta i diskussionen men inte i beslut.

§ 13

Föreningens medlemmar utser fullmäktige och ersättare för dessa vid lokalavdelnings årsmöte under tiden 1 september - 15 februari närmast före ordinarie fullmäktigemöte.

Antal fullmäktige och ersättare för varje lokalavdelning bestäms med hänsyn till antalet föreningsmedlemmar som den andra veckan i augusti året före ordinarie fullmäktigemöte var medlemmar i lokalavdelningen. Antal fullmäktige och ersättare, som lokalavdelningen har att utse, meddelas av centralstyrelsen senast den 20 augusti året före ordinarie fullmäktigemöte.

Varje lokalavdelning har rätt att utse en fullmäktig för varje påbörjat antal medlemmar motsvarande 1/70 av antalet medlemmar i föreningen, dock ej färre än två fullmäktige, samt motsvarande antal ersättare. För att ha rätt att låta sig representeras på fullmäktigemötet krävs att lokalavdelningen i enlighet med § 19 skickat in justerat årsmötesprotokoll eller protokollsutdrag senast den 10 mars.

Samtliga kostnader för fullmäktiges resor, hotell och måltider finansieras solidariskt av lokalavdelningarna, enligt normer som fastställs av centralstyrelsen.

§ 14

Vid fullmäktigemöte äger varje personligen närvarande fullmäktig en röst. Omröstning ska vara öppen utom vid val, där den alltid ska vara sluten om votering begärts eller om de nominerades antal överstiger antalet poster som ska besättas. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta antalet röster. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Vid sluten votering gäller följande:

På röstsedel anges lika många namn som de platser som ska besättas.

På röstsedel får endast anges namn som nominerats av valberedningen eller enskild fullmäktig vid mötet innan nomineringen förklarats avslutad.

Röstsedel som upptar färre eller fler namn än det antal poster som ska besättas eller som upptar namn som inte nominerats är ogiltig.

Vid val av centralstyrelseledamöter får endast anges namn på personer som före mötet har föreslagits i enlighet med § 25. Föreligger särskilda skäl kan även annan väljas. Beslut i fråga om särskilda skäl föreligger fattas av fullmäktige. Sådant beslut ska biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige.

§ 15

Nomineringsrätt till val under fullmäktigemöte har valberedning, lokalavdelning samt enskild medlem. Valbara under fullmäktigemöte är medlem enligt § 6, detta gäller ej val till vice ordförande för fullmäktigemötet, vice ordförande för fullmäktigemötet, val av valberedning samt val av auktoriserad revisor.

§ 16

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:

 • Fullmäktigemötets öppnande
 • Upprop och fastställande av röstlängd
 • Val av ordförande för fullmäktigemötet
 • Val av vice ordförande för fullmäktigemötet
 • Val av sekreterare för fullmäktigemötet
 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte fullmäktigemötets ordförande justera fullmäktigemötets protokoll
 • Fastställande av föredragningslista för fullmäktigemötet
 • Fråga om fullmäktigemötets behöriga utlysande
 • Centralstyrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret – verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för centralstyrelsen
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 • Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
 • Av centralstyrelsen väckta frågor (propositioner)
 • Av lokalavdelning eller enskild medlem väckta frågor (motioner), vilka senast åtta veckor före fullmäktigemötet skriftligen har anmälts hos centralstyrelsen
 • Val av centralstyrelse enligt § 20
 • Eventuella fyllnadsval av centralstyrelseledamöter
 • Val av ordförande för representantskapet enligt § 24
 • Val av fullmäktige i Sveriges läkarförbund och ersättare för dessa
 • Val av revisorer och ersättare för dessa enligt § 26
 • Val av valberedning enligt § 25
 • Övriga frågor
 • Fullmäktigemötets avslutning

Vid fullmäktigemöte kan ärende, som inte upptagits på föredragningslista, tas upp till behandling och beslut endast om minst tre fjärdedelar av de vid uppropet närvarande fullmäktige röstar bifall.

Fullmäktiges protokoll skall göras tillgängligt för medlemmarna senast sex veckor efter avslutat fullmäktige.

§ 17

Extra fullmäktigemöte hålls då centralstyrelsen finner det erforderligt, när representantskapet beslutar det eller minst 20 fullmäktige skriftligen begär det. Kallelse till extra fullmäktigemöte ska tillsändas fullmäktige senast 14 dagar före mötet. Vid extra fullmäktigemöte kan till behandling och beslut endast upptagas ärende som angivits i kallelse till mötet.

§ 18

Vid extra fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:

 • Det extra fullmäktigemötets öppnande
 • Upprop och fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslista för det extra fullmäktigemötet
 • Fråga om det extra fullmäktigemötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande för det extra fullmäktigemötet
 • Val av vice ordförande för det extra fullmäktigemötet
 • Val av sekreterare för det extra fullmäktigemötet
 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte det extra fullmäktigemötets ordförande justera det extra fullmäktigemötets protokoll
 • Behandling av den eller de frågor som föranlett det extra fullmäktigemötets utlysande
 • Av lokalavdelning eller enskild fullmäktig väckta frågor, vilka senast 14 dagar före mötet skriftligen anmälts hos centralstyrelsen
 • Det extra fullmäktigemötets avslutning

Lokalavdelningar

§ 19

Föreningsmedlemmar, som har sin verksamhet förlagd till visst angivet geografiskt område, utgör lokalavdelning av föreningen. Delning av lokalavdelning eller sammanslagning av lokalavdelningar ska godkännas av fullmäktige.
Ändring av lokalavdelnings stadgar ska godkännas av centralstyrelsen.

Lokalavdelning ska hålla årsmöte under tiden 1 september – 15 februari. Justerat protokoll från årsmötet ska tillställas föreningen. Om justerat protokoll eller protokollsutdrag inte inkommit från lokalavdelning senast den 10 mars, har lokalavdelning inte rätt att låta sig representeras vid nästföljande fullmäktigemöte.

Lokalavdelnings årsmöte beslutar om lokalavdelningens medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. Medlemsavgiften administreras av föreningen. Utbetalning av lokalavdelnings medlemsavgift från föreningen sker först när föreningen erhållit justerat protokoll eller protokollsutdrag från stadgeenligt årsmöte där medlemsavgiften för det aktuella räkenskapsåret fastslagits.

En lokalavdelning blir vilande efter beslut på lokalavdelningens årsmöte eller allmänna medlemsmöte eller om protokoll enligt andra stycket ej tillsänts föreningens kansli under två på varandra följande år. För vilande lokalavdelning ska medlemsavgiften vara noll kronor. Lokalavdelningens allmänna medlemsmöte beslutar om att återuppta verksamheten.

Styrelsen

§ 20

Centralstyrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte, består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, chefredaktör för föreningens medlemstidning samt tre övriga ledamöter. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utgör centralstyrelsens presidium.

Samtliga centralstyrelseledamöter utses för en period av två år. Ordförande, andre vice ordförande och två ledamöter väljs varje udda år. Förste vice ordförande, chefredaktör och ytterligare en ledamot väljs varje jämnt år.

§ 21

Centralstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Centralstyrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Frånvarande centralstyrelseledamot äger rätt deltaga i besluten genom skriftligen insänt yttrande och votum.

Beslut kan även fattas per capsulam, varvid i beslutet deltagande ledamots mening ska tagas till protokollet.

Centralstyrelsens protokoll justeras av ordförande för mötet, protokollsförare och utsedd justeringsperson.

§ 22

Centralstyrelsen beslutar i alla angelägenheter som inte genom dessa stadgar är förbehållna fullmäktige eller representantskap.

Det åligger centralstyrelsen särskilt

 • att ägna sin uppmärksamhet åt allt som rör föreningens uppgift enligt § 2,
 • att verka för föreningens sammanhållning och utveckling,
 • att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning,
 • att besluta om godkännande av lokalavdelningsstadgar samt om godkännande av ändring av dessa,
 • att utse och entlediga föreningens kanslichef,
 • att utse firmatecknare,
 • att senast sex veckor före samma års fullmäktigemöte överlämna föregående års räkenskaper till revisorerna,
 • att kalla till fullmäktigemöte och representantskapsmöte,
 • att till ordinarie fullmäktigemöte framlägga skriftlig redogörelse för sin verksamhet under det gångna verksamhetsåret, en plan för föreningens verksamhet det kommande verksamhetsåret samt en ekonomisk redovisning och förslag till budget.
 • att vid förhinder av såväl fullmäktige som ersättare valda enligt denna stadgas § 16 utse fullmäktige i Sveriges läkarförbund.

I frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt ska centralstyrelsen, där så kan ske utan olägenhet, höra styrelserna för de lokalavdelningar som berörs av ärendet.

Ordföranden åligger att leda föreningens verksamhet och centralstyrelsens förhandlingar. Förste vice ordföranden åligger att biträda ordföranden i ledningen av föreningens verksamhet och att vid förfall för ordföranden fullgöra dennes åligganden. Andre vice ordföranden åligger att biträda ordföranden i ledningen av föreningens verksamhet och vid förfall för förste vice ordföranden fullgöra dennes åligganden.

Presidiet ska behandla de ärenden som det ålagts av fullmäktige eller centralstyrelsen. Centralstyrelsen kan bemyndiga presidiet att besluta i sådana ärenden som åligger centralstyrelsen.

Representantskap

§ 23

Representantskapet är ett inom föreningen rådgivande organ som företräder föreningens lokalavdelningar som ska hållas minst en gång per verksamhetsår.

Lokalavdelningens styrelse har mandat att löpande under året utse vem som ska representera lokalavdelningen vid föreningens representantskapsmöten. Lokalavdelningen äger rätt att utse en ledamot samt observatör till det antal som beslutas av centralstyrelsen.

§ 24

Representantskapet sammanträder på kallelse av centralstyrelsen. Kallelse, upptagande ärenden som ska behandlas, ska utfärdas minst fyra veckor i förväg. För behandling av ärende, som centralstyrelsen bedömer vara brådskande kan representantskapet sammanträda efter kortare kallelsetid.

Centralstyrelsen ska kalla representantskapet till möte om minst fem lokalavdelningar begär det.

Ordförande för representantskapet väljs av fullmäktige på ett år och har i uppdrag att tillsammans med centralstyrelsen planera representantskapet.

Vid varje representantskapsmöte utser representantskapet inom sig två representanter att jämte representantskapets ordförande justera protokollet.

Representantskapets protokoll ska uppta representantskapets rådgivande beslut. Har beslut fattats efter omröstning, ska detta anges i protokollet med angivande av namn på de ledamöter som företräder från beslutet skiljaktig uppfattning.

Valberedning

§ 25

Valberedningen väljs för en period om ett år och består av fem ledamöter, varav en sammankallande, samt två ersättare. Valberedningen ska till fullmäktigemöte förbereda förekommande val, dock ej valet av valberedning. Förslag till val av centralstyrelseledamöter ska skriftligen vara valberedningen tillhanda senast sex veckor innan fullmäktigemötet.

Valberedningen ska, om inte särskilda skäl föreligger, tillställa föreningens kansli fullständiga namnförslag i så god tid att dessa kan utsändas med handlingarna till fullmäktigemötet. Ersättare träder i tjänst när ordinarie ledamot får permanent förhinder.

Revisorer

§ 26

Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av två förtroenderevisorer och en auktoriserad revisor. Två ersättare ska finnas för förtroenderevisorerna och en ersättare ska finnas för den auktoriserade revisorn.

Förtroenderevisorerna och deras ersättare väljs för en period av två år. Varje år väljs en förtroenderevisor och en ersättare. Den som innehar eller under föregående verksamhetsår innehaft centralstyrelseuppdrag är inte valbar som revisor eller ersättare. Uppdrag som revisor eller ersättare kan inte under samma verksamhetsår kombineras med uppdrag för valberedningen.

Den auktoriserade revisorn och den auktoriserade revisorns ersättare väljs för en period av ett år. Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse, avseende centralstyrelsens förvaltning och räkenskaper under föregående kalenderår. Denna ska tillställa föreningens kansli i så god tid att den kan utsändas med handlingarna till fullmäktigemötet.

Revisionsberättelse ska framläggas för närmast följande ordinarie fullmäktigemöte.

Stadgeändring

§ 27

Ändring av dessa stadgar beslutas av fullmäktigemöte, på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige.

För att bli gällande, ska beslut om ändring av dessa stadgar godkännas av Sveriges läkarförbunds Förbundsstyrelse.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare