Hoppa till innehåll

Nominera

Den formella nomineringsprocessen äger rum inför fullmäktigemötet (FUM), och anslås med en nomineringsanmodan. Sista datum för att nominera är 24 mars 2023, men du kan nominera redan nu. Här finns information om processen.

Vem vill du se i SYLF:s centrala styrelse?
Viktiga datum!
 • 20 aug: Mandatfördelning delges avdelningarna
 • 1 sep-15 feb: Årsmötesperiod lokalavdelningarna
 • 10 mar: Sista dag att anmäla delegater till FUM (genom att skicka in årsmötesprotokoll)
 • 10 mar: Sista dag att motionera
 • 24 mar: Sista dag att nominera
 • Digitala intervjuer av kandidater kommer ske på någon av de nedanstående tiderna:
  28/3 19-22; 30/3 19-22; 31/3 10-15; 3/4 18-21; 4/4 18-20; 5/4 18-21
 • 4 apr: Kallelse till FUM går ut
 • 21 apr: Handlingar till FUM går ut (inkl. valberedningens förslag)
 • 5-6 maj: Fullmäktigemötet i Sthlm

Hur du nominerar

Vill du nominera någon eller dig själv? Följ då stegen nedan som beskriver vad nomineringen ska innehålla och skicka din nominering via nomineringsformuläret nedan.

 • En kort nominering (max en halv A4) som skickas till valberedning@sylf.se. För att undvika att flera nomineringstexter skickas för samma kandidat kan en gemensam nominering skickas in. Ange då vilken eller vilka lokalavdelningar eller medlemmar som stöttar nomineringen
 • Uppdaterat Fackligt CV, godkänt av den nominerade, som skickas till valberedning@sylf.se
 • Vilket/vilka uppdrag nomineringen gäller.
 • Vem du som nominerar är och vilken lokalavdelning du tillhör. Observera att det går utmärkt att nominera sig själv. 
 • Bekräftelse på att den nominerade samtycker till nomineringen.

Valberedningens arbete är beroende av att många nomineringar kommer in från hela landet. Känner du dig osäker kring nomineringsprocessen – kontakta oss i valberedningen. Tveka inte heller att ta kontakt om du har frågor eller tips som rör vårt arbete.

Nomineringsanmodan

Valberedningens nomineringsanmodan skickades ut 2022-12-19 till alla medlemmar i SYLF.

Val till styrelse

Till 2023 års fullmäktige ska valberedningen presentera ett förslag till val av:

 • Ordförande, 2 år
 • Andre vice ordförande, 2 år
 • Två ledamöter, 2 år

Observera att andra poster kan bli aktuella för tillsättning som fyllnadsval på 1 år om valberedningen föreslår en omplacering inom styrelsen.  

Valberedningen upplever att det finns en stor samstämmighet i några centrala aspekter av styrelsens arbete och sammansättning. Det som står nedan ska ses som en sammanställning av önskvärda egenskaper, inte en kravprofil, för samtliga ledamöter i styrelsen. Styrelsens uppdrag är att verkställa fullmäktiges beslut och att ha ett kollektivt ansvar för verksamheten. Det är därför viktigt att den nominerade har en god samarbetsförmåga, starkt engagemang och en facklig kompetens. 

Generella önskvärda egenskaper för kandidater
 • Det är viktigt att den som nomineras har kännedom om SYLFs verksamhet, aktuella frågor och är intresserad av att utveckla och arbeta med SYLFs långsiktiga strategi.
 • Det är eftersträvansvärt att det i styrelsen finns ett intresse för att aktivt delta i samhällsdebatten och kommunicera.
 • SYLFs centrala styrelse har som uppgift att hålla ihop föreningen. Det är därför minst lika viktigt att de nominerade förstår vikten av att upprätthålla en god intern kommunikation.
 • Att sitta i SYLFs styrelse innebär mycket praktiskt arbete. Den nominerade ska vara införstådd med att uppdraget tar en ansenlig tid och engagemang i anspråk.
 • Pågående lokalt engagemang är meriterande för att främja kommunikationen mellan lokalavdelningarna och SYLFs nationella styrelse.
 • Vid jämförelse av jämbördiga kandidater tar valberedningen i beaktande att styrelsen ska spegla medlemskåren utifrån bland annat geografi, kön, socio-kulturell bakgrund och specialitet i enlighet med SYLFs likarättspolicy.

Nedan listas några riktade specifikationer gällande presidieposterna som är uppe för val.

Ordförande (2 år)
 • Ordförande leder styrelsens arbete och för föreningens talan i en mängd olika sammanhang. I uppdraget ingår även arbetsledningsansvar för SYLFs kanslichef. 
 • Uppdraget kräver att kandidaten lägger ner en ansenlig tid på arbetet med SYLF. Det är en förutsättning att arbetsgivaren är informerad om detta.
 • Tidigare styrelseerfarenhet, erfarenhet av att leda grupper och konflikthantering är en stor fördel. 
 • Att vara ordförande i SYLF kommer innebära kontakter med media, lokalavdelningar, övriga föreningar och förtroendevalda i Läkarförbundet. Erfarenhet av och intresse för kommunikation och att kunna argumentera väl i tal och skrift är önskvärt.
Andre vice ordförande (2 år)
 • I uppdraget ingår att kunna lägga ner en ansenlig tid på arbetet med SYLF. Det är en förutsättning att arbetsgivaren är informerad om detta. Uppdraget tar mer tid i anspråk än en ledamotspost.
 • Andre vice ordförande ingår, tillsammans med ordförande och vice ordförande, i föreningens presidium. Det är viktigt att understryka att såväl förste som andre vice ordförande har till uppgift att stötta föreningens ordförande i dennes arbete. 

Valberedningen kommer inte bara ta hänsyn till varje individuell kandidat, utan även till styrelsens sammansättning. Som grund för vår bedömning ligger, bland annat, intervjuer med SYLF:s lokalavdelningar där vi aktivt efterfrågat vilka kompetenser och egenskaper de finner önskvärda i SYLF:s nationella styrelse. 

Val till andra förtroendeuppdrag i SYLF

 • Ordförande för SYLFs representantskap 10-11 oktober 2023 (1 år) 
 • Ordinarie förtroendemannarevisor (2 år)
 • Revisorsersättare (2 år)
 • Auktoriserad revisor (1 år)
 • Delegater, samt ersättare till Läkarförbundets FUM den 8-9 november 2023

För att kandidera till dessa uppdrag krävs det den som nomineras redan nu planerar in detta i sitt schema och begär ledigt de aktuella datumen. Vi vill särskilt uppmana till nomineringar till Läkarförbundets FUM 2023, där förbundets politik och prioriteringar beslutas. En grupp om ca 18 personer (och lika många ersättare) som ska representera SYLF ska väljas.

Val av mötesfunktionärer till SYLF:s fullmäktigemöte 5-6 maj 2023

 • Ordförande till FUM 
 • Vice ordförande till FUM
 • Två protokolljusterare tillika rösträknare till FUM

Val av valberedning

Under FUM ska en ny valberedning väljas. Den sittande valberedningen förbereder inte detta val, utan det är upp till fullmäktige att nominera kandidater under sittande möte.

Valberedningen besvarar gärna frågor om uppdraget att sitta i valberedningen. Tveka inte heller att ta kontakt med oss om du har frågor eller tips som rör vårt arbete.

Nomineringar till SYLF fullmäktige 2023!

Nu har nomineringsperioden stängt. Har du frågor kan du kontakta valberedningen via valberedning@sylf.se.

Vanliga frågor

Alla som är medlemmar i SYLF är valbara till de uppdrag som väljs på FUM.

Det går utmärkt, men att bli nominerad visar också att du har ett stöd från medlemmarna.

Det varierar. Fråga dem!

Valberedningen beaktar inte nomineringar som inkommer efter nomineringsstoppet. Observera att det inte heller går att komplettera en nominering efter nomineringsstoppet. Enligt stadgarna får det vid val av styrelseledamöter endast anges namn på personer som före mötet har föreslagits av valberedningen. Föreligger särskilda skäl kan även annan väljas (till exempel om det saknas nomineringar). Beslut i fråga om särskilda skäl föreligger fattas av fullmäktige. Sådant beslut ska biträdas av minst två̊ tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige.

De som nominerats till styrelsen intervjuas alltid av valberedningen, vilket kommer ske digitalt. Intervjuer kan även förekomma för de andra posterna. Efter alla intervjuer överlägger och beslutar sig valberedningen för vilka de vill lägga fram som sitt förslag  till fullmäktige. 

Kravprofilen i nomineringsanmodan formuleras utifrån en samlad bedömning av lokalavdelningarnas och sittande styrelses synpunkter. Valberedningen jämför alla kandidater med kravprofilen och föreslår de lämpligaste. Valberedningen har också möjlighet att söka upp medlemmar och nominera dessa för att kunna presentera ett komplett förslag.

Valberedningen nomineras och väljs under det fullmäktigemötet. Observera att valberedningen inte bereder val av nästkommande valberedning.

Frågorna ligger i linje med nomineringsanmodan – där står det viktigaste. Läs på om SYLF:s verksamhet så att du förstår organisationen. Prata med någon i styrelsen så att du förstår uppdraget. Reservera tid under valberedningens intervjuvecka, intervjuer kommer ske digitalt. Kontakta valberedningen i förväg om du undrar något.

Ja, det går bra. Allt som krävs för att bli nominerad är att du är medlem i SYLF. 

Ja, du kan dra tillbaka din kandidatur när som helst under processen. I handlingarna till fullmäktigemötet kommer det redovisas vilka personer som nominerats till respektive post, vem som nominerat dem och kandidaternas fackliga CV kommer bifogas. 

Du kommer bli tillfrågad om du fortfarande är intresserad av att kandidera. Om du avser att motkandidera mot valberedningens förslag, kommer delegaterna på fullmäktigemötet få rösta om vem som ska väljas. Om du inte avser att fortsätta kandidera behandlas din kandidatur som tillbakadragen (se ovan). 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare