Hoppa till innehåll

Nominera

Den formella nomineringsprocessen äger rum inför fullmäktigemötet (FUM), och anslås med en nomineringsanmodan. Sista datum för att nominera är 15 mars 2024, men du kan nominera redan nu. Här finns information om processen.

Vem vill du se i SYLF:s centrala styrelse?
Viktiga datum!
 • 20 aug: Mandatfördelning delges avdelningarna
 • 1 sep-15 feb: Årsmötesperiod lokalavdelningarna
 • 1 mar: Sista dag att motionera till FUM
 • 10 mar: Sista dag att anmäla delegater och ersättare till FUM.
 • 15 mar: Sista dag att nominera till FUM
 • Vecka 12-13: Intervjuer av nominerade. Intervjuer kommer ske digitalt och kan förläggas på dagtid, kvällstid och helg.
 • 27 mar: Kallelse till FUM går ut
 • 11 apr: Handlingar till FUM går ut (inkl. valberedningens förslag)
 • 26-27 apr: Fullmäktigemötet går av stapeln

Hur du nominerar

Vill du nominera någon eller dig själv? Vi tar emot nomineringar via vår mail valberedning@sylf.se. Vi önskar att ha hela en persons nominering samlat i ett mail för att underlätta arbetet.

En nominering ska innehålla följande:

 • Namn på den som nomineras.
 • Kontaktuppgifter till den nominerade (mail och telefonnummer).
 • Vilken post/poster som personen nomineras till? (Glöm ej poster som förtroenderevisor samt ordförande för repskap.
 • Vem/vilka som nominerar? (Namn och lokalavdelningar alternativt enbart lokalavdelningar om den står bakom nomineringen. Observera att bara SYLF-medlemmar får nominera, dvs SYLF-lokalavdelningar eller SYLF-medlemmar).
 • Bifogat i mailet ska även följande finnas med:
  - Uppdaterat Fackligt CV , godkänt av den nominerade.
  - En kort nominering (max en halv A4).

Om du har missat något i ansökan så finns chans att komplettera fram tills nomineringsstopp. Vi läser igenom ansökningarna löpande och upptäcker vi att formalia saknas har vi möjlighet att be er komplettera detta, dock enbart innan nomineringsstopp.

Nominering till SLF fullmäktigemöte
För nomineringar av delegater till SLF fullmäktigemöte räcker det med namn på den/de som nomineras och vilken lokalavdelning som nominerar.

Valberedningens arbete är beroende av att många nomineringar kommer in från hela landet. Känner du dig osäker kring nomineringsprocessen eller undrar vad posterna innebär i praktiken kontakta oss i valberedningen! Tveka inte heller att ta kontakt om du har frågor eller tips som rör vårt arbete. Observera att det går utmärkt att nominera sig själv!

Om det är någon specifik post du funderar över, kan du även ta kontakt med den som innehar posten för tillfället.

Nomineringsanmodan

Valberedningens nomineringsanmodan kommer i december.

Val till styrelse

Till fullmäktigemötet (FUM) 2024 ska valberedningen presentera ett förslag till val av:

 • Förste vice ordförande (2 år)
 • Ledamot (2 år)
 • Chefredaktör för Moderna Läkare tillika ledamot (2 år)

Observera att andra poster kan bli aktuella för tillsättning som fyllnadsval på 1 år om valberedningen föreslår en omplacering inom styrelsen.

Valberedningen upplever att det finns en stor samstämmighet i några centrala aspekter av styrelsens arbete och sammansättning. Det som står nedan ska ses som en sammanställning av önskvärda egenskaper, inte en kravprofil, för samtliga ledamöter i styrelsen. Valberedningen kommer inte bara ta hänsyn till varje individuell kandidat, utan även till styrelsens sammansättning. Som grund för vår bedömning ligger, bland annat, intervjuer med SYLF:s lokalavdelningar där vi aktivt efterfrågat vilka kompetenser och egenskaper de finner önskvärda i SYLF:s nationella styrelse.

Styrelsens uppdrag är att verkställa fullmäktiges beslut och att ha ett kollektivt ansvar för verksamheten. Det är därför viktigt att den nominerade har en god samarbetsförmåga, starkt engagemang och en facklig kompetens.

Generella önskvärda egenskaper för kandidater

 • Det är viktigt att den som nomineras har kännedom om SYLFs verksamhet, aktuella frågor och är intresserad av att utveckla och arbeta med SYLFs långsiktiga strategi.
 • Det är eftersträvansvärt att det i styrelsen finns ett intresse för att aktivt delta i samhällsdebatten och kommunicera.
 • SYLFs centrala styrelse har som uppgift att hålla ihop föreningen. Det är därför minst lika viktigt att de nominerade förstår vikten av att upprätthålla en god intern kommunikation.
 • Att sitta i SYLFs styrelse innebär mycket praktiskt arbete. Den nominerade ska vara införstådd med att uppdraget tar en ansenlig tid och engagemang i anspråk.
 • Pågående lokalt engagemang är meriterande för att främja kommunikationen mellan lokalavdelningarna och SYLFs nationella styrelse.
 • Vid jämförelse av jämbördiga kandidater tar valberedningen i beaktande att styrelsen ska spegla medlemskåren utifrån bland annat geografi, kön, socio-kulturell bakgrund och specialitet i enlighet med SYLFs likarättspolicy.

Val till andra förtroendeuppdrag i SYLF

 • Ordförande för SYLFs representantskap (1 år)
 • Ordinarie förtroendemannarevisor (2 år)
 • Revisorsersättare (2 år)
 • Auktoriserad revisor (1 år)
 • Delegater, samt ersättare till Läkarförbundets FUM 2024

För att kandidera till dessa uppdrag krävs det att individen i fråga redan nu planerar in detta i sitt schema och begär ledigt de aktuella datumen. Vi vill särskilt uppmana till nomineringar till Läkarförbundets FUM 2024, där förbundets politik och prioriteringar beslutas. En grupp om ca 17 personer (och lika många ersättare) som ska representera SYLF ska väljas. För nomineringar av delegater till SLF fullmäktigemöte räcker det med namn på den/de som nomineras och vilken lokalavdelning som nominerar.

Val av mötesfunktionärer till SYLF:s fullmäktigemöte 26-27 april 2024

 • Ordförande till FUM
 • Vice ordförande till FUM
 • Två protokolljusterare tillika rösträknare till FUM

Val av valberedning

Under FUM ska en ny valberedning väljas. Den sittande valberedningen förbereder inte detta val. Det är upp till fullmäktige att nominera kandidater under sittande möte.

Vanliga frågor

Alla som är medlemmar i SYLF är valbara till de uppdrag som väljs på FUM.

Det går alldeles utmärkt. Om någon annan nominerar dig visar det att du redan har ett visst stöd från medlemmarna.

Det varierar. Fråga dem!

Valberedningen beaktar inte nomineringar som inkommer efter nomineringsstopp. Observera att det inte heller går att komplettera en nominering efter nomineringsstopp. Alla medlemmar kan dock kandidera fram till valet på FUM, men väljs bara i undantagsfall (till exempel om nomineringar saknas), se SYLFs stadgar för mer information.

De som nominerats till styrelsen intervjuas alltid av valberedningen. Sannolikt kommer intervjuerna ske digitalt. Intervjuer kan även förekomma för de andra posterna. Efter alla intervjuer överlägger och beslutar sig valberedningen för vilka de vill lägga fram som sitt förslag  till fullmäktige.

Kravprofilen i nomineringsanmodan formuleras utifrån en samlad bedömning av lokalavdelningarnas och sittande styrelses synpunkter. Valberedningen jämför alla nominerade kandidater med kravprofilen och föreslår de personer som valberedningen tror har störst stöd av fullmäktige. Valberedningen har också möjlighet att söka upp medlemmar och nominera dessa för att kunna presentera ett komplett förslag.

Valberedningen nomineras och väljs under fullmäktigemötet. Observera att valberedningen inte bereder val av nästkommande valberedning.

Frågorna ligger i linje med nomineringsanmodan – där står det viktigaste. Läs på om SYLFs verksamhet så att du förstår organisationen. Prata med någon i styrelsen så att du förstår uppdraget. Reservera tid under valberedningens intervjuveckor, intervjuer kommer ske digitalt. Kontakta valberedningen i förväg om du undrar något.

Ja, det går bra. Allt som krävs för att bli nominerad är att du är medlem i SYLF. 

Ja, du kan dra tillbaka din kandidatur när som helst under processen. I handlingarna till fullmäktigemötet kommer det redovisas samtliga som nominerats, till respektive poster samt vem som nominerat dem och i regel kommer kandidaternas fackliga CV bifogas.

Du kommer bli tillfrågad om du fortfarande är intresserad av att kandidera. Om du avser att motkandidera mot valberedningens förslag, kommer delegaterna på fullmäktigemötet få rösta om vem som ska väljas. Om du inte avser att fortsätta kandidera behandlas din kandidatur som tillbakadragen (se ovan).

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare