Hoppa till innehåll

Arvodesreglemente för Sveriges Yngre Läkares Förening

Fastställt av SYLF:s Fullmäktige 2023, gällande från och med 2023-05-06.

Grundläggande bestämmelser

§1

1 Mom
Bestämmelserna i detta reglemente gäller för av SYLF:s fullmäktige valda ledamöter i SYLF:s styrelse, ordinarie fullmäktige i läkarförbundet, ordförande och vice ordförande vid SYLF:s fullmäktigemöte, ordförande för representantskapet, för SYLF:s förtroenderevisorer och valberedning samt för, där så anges, förtroendevalda i någon av SYLF:s lokalavdelningar.

2 Mom
Ersättning ges för den tid som krävs för att göra deltagande möjligt.

3 Mom
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt detta reglemente utbetalas när den enskilde ej har möjlighet att erhålla ersättning från arbetsgivaren. Förtroendevald i någon av SYLF:s lokalavdelningar ska heller ej ha möjlighet till ersättning från lokalförening eller lokalavdelning.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

§2

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för ledamöter SYLF:s styrelse vid följande tillfällen:

 • Sammanträde med SYLF:s styrelse
 • Deltagande vid SYLF:s representantskap
 • Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte
 • Revisionssammanträde
 • Deltagande vid SYLF:s introduktionskurs för nya lokalavdelningsaktiva
 • Deltagande vid möten och aktiviteter med anledning av uppdrag för SYLF, beslutade av styrelsen, beslut kan under särskilda omständigheter delegeras till presidiet.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för fullmäktige i Sveriges läkarförbunds utsedda av SYLF för:

 • Deltagande som ordinarie fullmäktig vid Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte
 • I förekommande fall förmöte med SYLF kopplat till Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för mötesordförande och vice mötesordförande för SYLF:s fullmäktigemöte utsedda av SYLF:s fullmäktige för:

 • Tjänstgöring under SYLF:s fullmäktigemöte
 • Deltagande i förmöte kopplat till fullmäktigemötet

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för ordförande för representantskapet för:

 • Deltagande under SYLF:s fullmäktigemöte
 • Tjänstgöring under representantskapet
 • Deltagande i ett möte med styrelsen inför representantskapet
 • Deltagande vid möten och aktiviteter med anledning av uppdrag för SYLF, beslutade av styrelsen

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för SYLF:s förtroenderevisorer vid följande tillfällen:

 • Revisionssammanträde, ordinarie
 • Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte, ordinarie och ersättare

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för SYLF:s valberedning vid följande tillfällen:

 • Deltagande vid SYLF:s representantskap
 • Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte
 • För en mötesdag för att möjliggöra intervjuer med sittande styrelse

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall för förtroendevald i någon av SYLF:s lokalavdelningar vid följande tillfällen:

 • Sammanträde med SYLF:s representantskap, ordinarie ledamot och om styrelsen så beslutar också observatör
 • Sammanträde med SYLF:s fullmäktige, ordinarie fullmäktige
 • Deltagande vid SYLF:s introduktionskurs för nya lokalavdelningsaktiva
 • Sammanträden med, av styrelsen beslutade interna såväl som externa arbetsgrupper

Det krävs inte att den förtroendevalda har ett styrelseuppdrag i lokalavdelningen för att vara berättigad till ersättning. Med lokalt förtroendevald förstås här medlem som utsetts av lokalavdelningen för ett specifikt uppdrag. SYLF:s styrelse äger, då särskilda omständigheter så föranleder, rätt att besluta om att ersättning ska utbetalas enligt andra grunder än som sägs i reglementet.

§3

Ersättning utbetalas under obetald tjänstledighet, föräldraledighet utan föräldrapenningförmån, semester eller jourkompensationsledighet samt i övriga fall för ledighet som behöver arbetas igen. För sammanträden på kvällstid, vilket bl.a. inkluderar styrelsens kvällssammanträden på distans, utbetalas därför i normalfallet inte ersättning. Förtroendevald ska uppvisa månadsinkomst och kunna styrka närvaro vid mötet. I det fall förtroendevald i föreningen åtnjuter tjänstledighet med bibehållen lön, och ej behöver ta igen denna tid, utbetalas ingen sådan ersättning. Om ersättning utbetalas från lokalavdelning eller lokalförening är den förtroendevalda ej berättigad till ersättning.

För förtroendevald verksam på heltid i bemanningsföretag eller på heltid som egenföretagare inom hälso- och sjukvården utbetalas, i ovan angivna fall, ersättning baserad på medellönen enligt senaste nationella årsstatistik publicerad av Sveriges läkarförbund för AT-läkare, ST-läkare och specialistläkare där icke-legitimerade läkare beräknas som AT-läkare och legitimerade läkare beräknas som ST-läkare. Om man har erhållit specialistbevis ersätts man som specialistläkare.

Om synnerliga skäl finns kan ett mötesarvode utbetalas till förtroendevald som saknar sådana inkomster som anges ovan. Exempelvis kan den som studerar, forskar, är arbetssökande eller är timanställd komma ifråga för sådant arvode. Beslut om sådant arvode och arvodets storlek ska fattas av styrelsen med två tredjedels majoritet, där den som i förekommande fall berörs inte deltar i beslutet. Som riktmärke för arvodets storlek används Sveriges läkarförbunds årsstatistik på samma sätt som i andra stycket.

§4

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt §§ 2, 9, 10, 11 och 12 ska för heldag baseras på individuell månadslön och beräknas enligt följande:

För föreningens ordförande och för ordförande i extern arbetsgrupp:
(Aktuell månadslön x 12) / 150

För övriga:
(Aktuell månadslön x 12) / 250

Vid frånvaro upp till fyra timmar ersätts det som halv heldag, övriga fall ersätts som heldag.

§5

För styrkt tjänstepensionsbortfall utbetalas ersättning i form av inbetald pensionsavgift till en av den förtroendevalde vald förvaltare. SYLF betalar in mellanskillnaden mellan faktiskt inbetald pensionsavgift från ordinarie arbetsgivare och den pensionsavgift den förtroendevalde skulle ha fått om han eller hon tjänstgjort på ordinarie tjänsteställe. Ersättning för förlorad rätt till förmånsbestämd pension eller minskad nivå på förmånsbestämd pension utbetalas inte. Styrelsen kan om särskilda skäl finns besluta att tjänstepensionsbortfall ska ersättas på annat sätt än vad som anges i första stycket.

§6

Ersättning utbetalas på löneutbetalningsdag, givet att komplett ansökan inkommit till kansliet senast den tredje samma månad.
Ansökan som kommer in efter den tredje eller behöver kompletteras betalas ut nästkommande månad. Ansökan ska komma in senast tre månader efter tillfället man söker ersättning för.

Arvode

§7

Vid sammanträde arbetsfri lördag, söndag eller annan helgdag utbetalas ett arvode baserat på den senaste angivna medelårslönen för ST-läkare publicerad i Sveriges läkarförbunds nationella årsstatistik och beräknas enligt följande:

För föreningens ordförande och för ordförande i extern arbetsgrupp:
(ovan angiven medelårslön) / 150

För ledamot av föreningens styrelse och för ledamot i extern arbetsgrupp:
(ovan angiven medelårslön) / 250

Sammanträden arbetsfri lördag, söndag eller annan helgdag ska i möjligaste mån undvikas.

§8

För föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter utbetalas per verksamhetsår ett fast arvodesbelopp baserat på den senast angivna medelårslönen för ST-läkare publicerad i Sveriges läkarförbunds nationella årsstatistik.

 • För ordförande utbetalas ett fast arvode motsvarande 18 procent av ovan angiven medelårslön.
 • För förste vice ordförande utbetalas ett fast arvode motsvarande 12 procent av ovan angiven medelårslön.
 • För andre vice ordförande utbetalas ett fast arvode motsvarande 10 procent av ovan angiven medelårslön.
 • För övriga i styrelsen utbetalas ett fast arvode motsvarande 8 procent av ovan angiven medelårslön.

Framräknade arvodesbelopp avrundas till närmaste 100-tal kronor. Arvodet utbetalas kvartalsvis.

§9

För uppdrag som förtroenderevisor eller ledamot i valberedningen utbetalas inget arvode.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst i särskilda fall

§10

SYLF:s ordförande äger rätt att, utöver de arbetsinsatser som täcks av §2 erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 50 arbetsdagar per verksamhetsår. SYLF:s förste vice ordförande och andre vice ordförande äger rätt att utöver de arbetsinsatser som täcks av §2 erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 10 arbetsdagar per verksamhetsår.

Övriga styrelseledamöter äger rätt att utöver de arbetsinsatser som täcks av §2 erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 5 arbetsdagar per verksamhetsår.

§11

Chefredaktören för Moderna Läkare äger rätt att, vid behov, erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 3 arbetsdagar per utgivningstillfälle.

§12

Avgående chefredaktör för Moderna Läkare äger rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 5 arbetsdagar vid överlämnande till tillträdande chefredaktör.

§13

Avgående ordförande för föreningen äger rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 5 arbetsdagar vid överlämnande till tillträdande ordförande.

Övrigt

§14

När en presidial enligt SYLF:s stadgar vid permanent förfall fullgör annan presidials uppgifter är denna presidial berättigad till motsvarande ekonomisk ersättning och villkor som frånvarande presidial.

§15

Ändringar eller tillägg av detta arvodesreglemente ska beslutas av SYLF:s fullmäktige.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare