Hoppa till innehåll
Riktlinjer Deplyftet
Psykosocial basbehandling – metod i samtalet

Psykosocial basbehandling – metod i samtalet

Den psykosociala basbehandlingen syftar till att bryta den depressiva spiralen genom att komma till rätta med de faktorer som vidmakthåller depressionen. Behandlingen fokuserar på att få ordning på rutiner, öka aktivering, anpassa skolsituationen och få till ett stöttande familjeklimat.

Grunden för behandlingen är en god allians med ungdom och föräldrar samt ett tryggt klimat som skapas genom att familjen hålls välinformerad om syftet med momenten i behandlingen och i samtalet. Samtalet bör i möjligaste mån ske med ungdom och föräldrar tillsammans i rummet och vara strukturerat med tydligt fokus på de mål som satts upp i vårdplanen. Problemlösning sker tillsammans med familjen och ni försöker gemensamt hitta lösningar på de problem som vidmakthåller depressionen. Varje session bör mynna ut i uppgifter som familjen får arbeta med mellan samtalen. Prioritering av fokus i sessionen görs utifrån en sammanvägning av

 • i vilken utsträckning problemet bedöms vidmakthålla depressionen
 • hur möjligt det är att komma till rätta med problemet
 • vad familjen önskar arbeta med

Behandlingen är modulbaserad, vilket innebär att tonvikt och ordningsföljd kan skräddarsys utifrån varje ungdom och familj. Beroende på problematik och svårighetsgrad kan olika moment ta mer eller mindre tid i anspråk. Arbetet inom de olika områdena sker parallellt där skola, sömn och aktivering följs upp under varje samtal. Efter en mer omfattande utvärdering i session åtta tas ställning  till vidare insatser. Vid tillfrisknande blir nästa steg i behandlingen återfallsprevention. Vid tydliga framsteg är det fördelaktigt att fortsätta med psykosocial basbehandling med fokus på områden med kvarvarande problem. Vid utebliven förbättring behöver annan behandling övervägas, exempelvis farmakologisk behandling och/eller fördjupad samtalsbehandling.

Behandlingsarbetet har tre kärnkomponenter:

Validering

 • Aktivt lyssnande
 • Förmedla förståelse av det outsagda
 • Normalisera
 • Behandla ungdom och förälder som kompetenta

Strukturen

 • Sätt dagordning tillsammans med familj
 • Kort utvärdering av mående
 • Uppföljning av hemuppgift
 • Dagens fokus
 • Ny hemuppgift
 • Sammanfattning

Problemlösning med familj

 • Beskrivning av problem
 • Brainstorming
 • Välj lösning
 • Pröva och utvärdera sedan lösning

I denna modul får du tips om hur du kan:

 • Arbeta med ett validerande förhållningssätt
 • Strukturera ett behandlingssamtal
 • Arbeta med problemlösning tillsammans med familjen

För att:

 • Få en behandlingsallians med familjen
 • Arbetet ska bli effektivt och förutsägbart för familjen
 • Tillsammans med familjen hitta lösningar på de problem som vidmakthåller depressionen
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare