Hoppa till innehåll

Verksamhetschefsmöte 8-9 februari 2024

Vid årets verksamhetschefsmöte i Stockholm deltog ett flertal av styrelsens medlemmar tillsammans med verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga, chefsöverläkare och representanter från Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner samt politiken.

Första dagen inleddes med att vår ordförande Susanne Buchmayer presenterade information om SFBUP, styrelsen och styrelsearbetet. Det pågår samarbete med många olika aktörer och myndigheter. BUP kongressen planeras 18-19 april i år samt att det också planeras för BUP-kongress i Stockholm hösten 2025.

Efter detta följde Kerstin Evelius som presenterade SKRs nuvarande arbete som berör BUP med bland annat fokus på Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Socialstyrelsen tog även upp denna nationella strategi. Man beskrev även kring några av de områden om berör BUP, bland annat kring tvångsvård, nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD/autism samt markörbaserad journalgranskning. Personalkompetensprojektet Joint Action där 19 länder arbetar tillsammans med WHO för att utveckla ett ramverk med fokus på att förnya och förvalta hälso- och sjukvårdens arbetskraft för störst patientnytta presenterades också.  Ett spännande projekt där barn och ungdomspsykiatri kommer vara en pilotområde till att börja med och SFBUP kommer vara med och medverka.

Eftermiddagen ägnades därefter åt att diskutera tillgänglighet, köer och uppföljningsmått utifrån olika aspekter. Representanter från Wemind visade på hur de använt olika mätbara parametrar för att följa och optimera sin vård.

Fredagen inleddes med att Jonas Nilsson, regional ST-studierektor Östergötland samt styrelsemedlem i SFBUP, tillsammans med Lisa Härdelin Lenerius som är regional ST-studierektor i Region Stockholm tog upp diskussionen om hur det finns behov av en god samverkan kring ST-läkarutbildningen med studierektorsnätverk, METIS-kurser samt SPUR-inspektioner.  Det diskuterades även kring veckovila, undantag från denna samt arbetstidsregler.

Maria Unenge Hallerbäck, vetenskaplig sekreterare i SFBUP, presenterade sedan den enkät som genomförts bland medlemmarna och vilka resultat man fått där vad gäller till exempel arbetsuppgifter, andra uppdrag än bara klinisk verksamhet, antal patienter man är involverad i under en arbetsdag med mera. Spännande presentation som också finnas att läsa nedan. Liknande bild bekräftades också av Region Kronoberg som istället utfört en tidstudie med läkarna på kliniken och fått liknande resultat.

Efter gemensam diskussion och kortare rapport från de enheter som har nationell högspecialiserad vård avslutades dagarna.

Vi tackar alla deltagare för årets möte och ser fram emot fortsatt samarbete!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare