Hoppa till innehåll
Utskott och sektioner
Arbetsgruppen för asyl- och flyktingfrågor

Arbetsgruppen för asyl- och flyktingfrågor

Aktuellt

Juli 2021: Studie om behandling av uppgivenhetssyndrom av Sallin, K., Evers, K., Jarbin, H. et al.

Januari 2021: SFBUP stödjer barnläkarföreningens remissvar på ”Betänkande av kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken SOU 2020:54 samt remissvaret på den kompletterande promemorian. SFBUP har även genom Björn Ramel skrivit ett eget kompletterade remissvar.

Utbildningar  och konferenser

Basprogram om våld mot barn – digital utbildning från kunskapscentrum Barnafrid

22nd Nordic Conference for Professionals working with Traumatized Refugees, Helsinki, december 2021

Riktlinjer, översikter och rapporter

SFBUPS riktlinje trauma och stress (2019)

Svenska psykiatriska föreningens kliniska riktlinjer i transkulturell psykiatri (2018)

Kunskapssammanställning från Barnafrid (2017)

Rapport om barn som flytt från BRIS (2017)

Skattningsskalor

CATS (Child and Adolescent Trauma Screening)-questionnaire översatt till olika språk av tyska Ulmerkliniken

Kunskapscentra

Transkulturellt Centrum – Region Stockholms kunskapscentrum

Kunskapscentrum migration och hälsa – Region Skånes kunskapscentrum

Barnafrid -nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Vetenskapliga publikationer

5-års uppföljning av ensamkommande barns psykiska hälsa -Birkeland et al 2019

Studie om suicidtal hos ensamkommande barn och ungdomar -Mittendorfer-Rutz, E., Hagström A., Hollander, A,-C, (2020)

Ideella organisationer/ intresseföreningar

Barnläkarföreningens sektion för global barn- och ungdomshälsa

ESCAP:s sida om flyktinghälsa

Traumamedveten omsorg- information från Rädda Barnen

Barnrättsbyrån

Barnens asylrättscentrum

Information på olika språk

Faktablad om BUP på svenska, arabiska, dari och tigrinja – från BUP Stockholm

Patientbroschyrer om sömn och oro, översatta till somaliska, persiska, dari och arabiska – från VG-regionen

Björn Ramel
BUP Skåne
Sammankallande
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare