Hoppa till innehåll
Om oss
Syfte, organisation och stadgar

Syfte, organisation och stadgar för Sveriges läkarförbund Student

Sveriges läkarförbund Student (SLF Student) är ett fackförbund för Sveriges läkarstudenter, i Sverige och i utlandet. Nedan beskrivs översiktligt SLF Students syfte och organisationsstruktur. Längst ned på denna sida länkas även till förbundets stadga.

SLF Student samlar läkarstudenter från första terminen till sista, i Sverige och Europa. Förbundets syfte är att skapa bättre villkor under studietiden kopplat till bland annat utbildningens kvalitet, arbetsmiljö och inte minst förutsättningarna på arbetsmarknaden. Majoriteten av alla svenska läkarstudenter är betalande medlemmar. Nedan beskrivs översiktligt SLF Students organisation tillsammans med en länk till förbundets stadgar.

Fullmäktige

SLF Students högsta beslutande organ är fullmäktigemötet. Där fastställs bland annat förbundets åsikter och riktningen för den fackliga verksamheten. På fullmäktige är förbundets avdelningar representerade i förhållande till respektive avdelnings medlemsantal.

Styrelse

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande samt åtta ledamöter – en för respektive lokalavdelning. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets nationella arbete och har även en samordnande funktion i relation till avdelningarna.

Styrelsens arbete granskas av två förtroendevalda verksamhetsrevisorer. Styrelsen utses på nominering från den av fullmäktige utsedda valberedningen.

Avdelning

En viktig del av förbundets verksamhet svarar förbundets åtta avdelningarna för. Det finns sju lokalavdelningar i Sverige, en för respektive ort/lärosäte som bedriver läkarutbildning, samt en avdelning som samlar läkarstudenter som studerar utomlands. Avdelningarna utformar själva sin verksamhet och arbetar med de frågor som är aktuella på orten, så som:

  • information och rekrytering av nya medlemmar,
  • bevakning och påverkansarbete kopplat till läkarutbildningens kvalitet,
  • delaktighet i det systematiska arbets- och studiemiljöarbetet,
  • arrangemang av AT-mässor och andra aktiviteter riktade till avdelningens medlemmar,
  • samarbete och dialog med Läkarförbundets lokalföreningar (bl.a. i lön- och avtalsfrågor),
  • samarbete och dialog med den lokala kåren.

Ett aktivt arbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt är viktigt för våra möjligheter att nå framgång i vårt påverkansarbete som syftar till bättre villkor för Sveriges alla läkarstudenter.

Representationsskapet

SLF Students representationsskap är en årlig nationell sammankomst som förbundsstyrelsen arrangerar i syfte för att skapa en plats för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan förbundets avdelningar sinsemellan, samt mellan avdelningarna och förbundsstyrelsen.

Kansli

Genom Läkarförbundets kansli erbjuder SLF Student alla medlemmar en tillgänglig och kompetent medlemsrådgivning som kan svara på de flesta av de frågor som kan uppstå under studietiden. Läkarförbundets kansli stödjer även SLF Students arbete kopplat till bland annat arrangemang av fackliga utbildningar och AT-mässor.

Stadgar

Förbundets stadgar är det viktigaste dokumentet som förbundsstyrelsen, avdelningarna och förbundets medlemmar har att förhålla sig till. Stadgarna anger förbundets syfte, regler för hur verksamheten ska bedrivas samt former som finns till för att säkerställa den demokratiska struktur som behövs för att förbundet ska kunna föra alla medlemmarnas talan på ett representativt sätt.

Engagera dig!

Som aktiv inom SLF Student blir du inte bara en del av en god gemenskap, som varje termin hittar på olika aktiviteter och evenemang för läkarstudenter, utan du är själv med och påverkar din situation som student och blivande läkare. Tillsammans kan vi fortsätta utveckla ett förbund för alla läkare under hela karriären!
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare