Hoppa till innehåll
För arbetsgivare
Anställ en underläkare innan examen

Anställ en underläkare innan examen

Läkarstudenter som fullföljt termin 9 på läkarprogrammet kan arbeta som underläkare med särskilt förordnande från Socialstyrelsen. Anställ en underläkare som är läkarstudent, här är några tips.

Särskilt förordnande

Socialstyrelsen kan utfärda särskilt förordnande för icke-legitimerad personal att arbeta som läkare. Detta gäller exempelvis för studenter efter termin 9 på läkarutbildningen. Vanligen sker detta under sommaren när studenten har uppehåll från sina studier.

Förmågan att utfärda särskilt förordnande är delegerat från Socialstyrelsen till regionerna i vissa fall. Regionerna kan själva utfärda särskilt förordnande för läkarstudenter som klarat av nio terminer vid svensk läkarutbildning. Regionerna har olika rutin för hur detta ska gå till. Detta gäller dock inte för utländska studenter.

 

Beslut i kammarrätten 2019

Under våren 2019 fattades beslut i kammarrätten i Stockholm att alla beslut angående särskilt förordnande skulle fattas av Socialstyrelsen. Sedan mars 2020 har regionerna återfått rätten att utfärda särskilt förordnande i vissa fall. Det innebär att regionerna själva kan ge särskilt förordnande till studenter som klarat av 9 terminer vid en svensk läkarutbildning.

Avtal

Anställningsavtal ska skrivas före anställningsperiodens start – även vid kortare vikariat. Beroende på situation kan olika typer av avtal vara aktuella för underläkare innan examen:

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • tillsvidareanställning

Om underläkaren har varit tidsbegränsat anställd i mer än två år i samma anställningsform övergår det i en tillsvidareanställning. Vanligen gäller en månads uppsägningstid för underläkare med kortare tidsbegränsad anställning. Om anställningen varat i mer än ett år är uppsägningstiden istället tre månader.

Utländska studenter

Ungefär var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet. Utländska läkarutbildningar varierar mycket och vissa är mer lik svensk utbildning än andra. Regioner har aldrig rätt att själva utfärda särskilt förordnande för utländska läkarstudenter. Detta måste göras av Socialstyrelsen.

Handledning

En underläkare är inte på något sätt fullärd i sitt yrke. Underläkare kräver handledning och ska vid alla tillfällen ha möjlighet att rådgöra med en mer erfaren kollega. Det är oansvarigt och oetiskt att systematiskt försätta läkarstudenter i situationer de inte är redo för. Att ha resurser för handledning och jour är en grundpremiss för att kunna anställa en underläkare.

I SLF students enkät (sid 10-11) från 2018 upplevde 20% av underläkarna att introduktionen till arbetet var bristfällig eller mycket bristfällig. 45% uppgav dessutom att de inte alltid hade tillräcklig handledning och stöd för att bedriva säker vård.

 

Underläkare inte sjuksköterska

Under 2019 tog Sahlgrenska akademien i Göteborg och Akademiska sjukhuset i Uppsala initiativ till så kallade "sköterskelösa avdelningar" där underläkare anställdes för att utföra sköterskeuppgifter. Sveriges läkarförbund opponerar sig mot dessa anställningar vilket fastslogs på Läkarförbundets fullmäktige i november 2019. Vi föreslår istället att läkarstudenter anställs som läkarassistenter och utför specifika SSK-uppgifter med skriftlig delegering.

Lön

SLF student anser att en underläkares lön ska motsvara de arbetsuppgifter man utför. Om en underläkare gör samma uppgifter som en AT-läkare ska underläkaren också ha samma lön som denna. SLF student anser att 30 000 kr är ett riktmärke som lön för underläkare.

Lönen för underläkare innan examen har haft dålig utveckling under många år. SLF student gör enkätundersökning angående lön för underläkare innan examen. Tabellen nedan visar medellönen för svenska underläkare innan examen och kommer från SLF students lönestatistik.

 

Medellön Medellön kvinnor Medellön män
2018 26 841 26 872 26 799
2017 26 385 26 280 26 552
2016 26 264

Tentan och övriga moment måste vara godkända

För att kunna ansöka om särskilt förordnande krävs i regel att studenten har fullgjort nio terminer på läkarprogrammet. Då krävs också att studenten fått godkänt på tentamen och övriga moment innan innan särskilt förordnande kan utfärdas. Samtliga högskolepoäng från termin 9 måste alltså vara inrapporterade innan studenten kan inleda arbetet som underläkare.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare