fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Anställningsform

Det finns olika typer av anställningar för läkare – tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning, även kallad visstidsanställning.

Anställningsavtalet

Anställningsavtalet är en överenskommelse om din anställning som läkare. För att undvika missförstånd och framtida diskussioner om villkoren bör du alltid ha ett avtal som undertecknats av båda parter innan anställningen påbörjas.

För att undvika missförstånd och framtida diskussioner om villkoren bör du alltid ha ett avtal som undertecknats av båda parter innan anställningen påbörjas.

Tillsvidareanställning

För en tillsvidareanställning är huvudregeln är att anställningen gäller tillsvidare. Det vill säga att anställningen gäller till dess någon av parterna säger upp anställningen (något som oegentligt brukar kallas ”fast anställning”). Om arbetsgivaren säger upp en tillsvidareanställning krävs saklig grund som kan vara till exempel arbetsbrist, personliga skäl. Läs mer under Uppsägning.

Tidsbegränsad anställning

Termer som förordnande, vikariat och allmän visstidsanställning förekommer frekvent. I de allra flesta fall rör det sig om tidsbegränsade anställningar som löper från ett datum till ett annat.

För en tidsbegränsad anställning, allmän visstid eller vikariat, som är avsedd att pågå längre tid än 3 månader är uppsägningstiden för såväl arbetstagare som arbetsgivare en månad, om de inte har kommit överens om annat. För arbetsgivarens del krävs saklig grund, det vill säga antingen personliga skäl eller arbetsbrist.

För tidsbegränsade anställningar som är avsedda att pågå kortare tid än tre månader krävs att man särskilt avtalar om rätten att säga upp den genom att skriva till exempel ”tillsvidare dock längst till och med”. En tidsbegränsad anställning som är kortare än tre månader och där det endast står fr o m – t o m är inte uppsägningsbar.

När det gäller provanställning, se nedan.

Allmän visstidsanställning

Sedan allmän visstidsanställning infördes har det blivit relativt enkelt att anställa personal på begränsad tid istället för att erbjuda tillsvidareanställning. Den anställde har dock ett skydd. När en allmän visstidsanställning pågått i mer än två år under en femårsperiod kan den övergå till att bli en tillsvidareanställning.

Samma skydd gäller för vikariat. Fr o m den 1 oktober 2012 gäller att, om en arbetstagare har haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt mer än 3 år, under en femårsperiod, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Detta är en förbättring i förhållande till lagen om anställningsskydd där arbetsgivaren kan kombinera vikariat och allmän visstidsanställning i fyra år (2 år vardera) innan den övergår i en tillsvidareanställning.

Vikariat

Det finns olika möjligheter att anställa en vikarie. En vikarie kan arbeta istället för någon eller några som är lediga, eller ersätta någon som har slutat tills dess att en efterträdare anställs. Det finns också möjlighet att anställa pensionärer för begränsad tid.

Ett vikariat kan, på samma sätt som allmän visstidsanställning, sägas upp med en månads uppsägningstid, om den varit avsedd att pågå under längre tid än tre månader och om arbetsgivare och arbetstagare inte kommit överens om annat i det enskilda anställningsavtalet.(se ovan under rubriken Tidsbegränsad anställning)

Om ett vikariat pågår längre tid än två år kan anställningen övergå till en tillsvidareanställning.

Förordnande

En AT-tjänst är ett exempel på ett förordnande. Den kan inte sägas upp av arbetsgivaren men däremot av arbetstagaren, tack vare att Läkarförbundet och SKR har avtalat om denna möjlighet.

Rätten till förlängda visstidsanställningar
Underläkare som gör AT eller ST på universitetsklinik och som varit lediga enligt AB §§ 25-26, 28-32 (sjukdom, föräldraledighet, tjänstledighet mm) har rätt till förlängt förordnande för att uppnå legitimation eller specialistkompetens

Provanställning

Provanställning ger arbetstagare och anställd möjlighet att testa varandra under en begränsad tid, maximalt sex månader. Om den inte avbryts av endera parten under prövotiden övergår den i en tillsvidareanställning.

En provanställning kan komma ifråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader om det finns ett prövobehov. Arbetsgivaren ska underrätta berörd arbetstagarorganisation om anställningsavtalet inom en månad efter anställningens ingående.

Provanställningen kan avbrytas i förtid av båda parter, med en månads uppsägningstid. Det krävs inte saklig grund från arbetsgivarens sida. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta, efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om det lämnas senast vid prövotidens utgång. Arbetsgivaren ska försöka undvika att det sker i sista sekunden, utan ska snarast försöka ge ett sådant besked. Om inget meddelande lämnas övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Företrädesrätt till återanställning
Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller inte fått fortsatt alternativt ny tidsbegränsad anställning av samma skäl, har du under vissa omständigheter rätt till återanställning. Du ska ha varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren och ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Vissa anställningar ger inte företrädesrätt till återanställning.

Arbetsgivaren ska lämna skriftligt besked om att en tidsbegränsad anställning inte ska förlängas senast en månad innan anställningen upphör. I samband med det ska arbetsgivaren upplysa om företrädesrätten. Därefter måste du som arbetstagare, senast inom en månad efter det att anställningen upphört, skriftligen anmäla anspråk på företrädesrätt.

Allmänna åligganden
Du som arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt som är förenade med anställningen. Om behov finns är du dessutom skyldig att vikariera för annan arbetstagare, att byta schema, att arbeta övertid samt att fullgöra jour och beredskap.

Vid stadigvarande förflyttning ska beaktas, att vägande skäl ska finnas för att förflytta dig mot din önskan.

ST-läkare är skyldiga att byta arbetsplats till annan ort i enlighet med upprättad plan för ST. En sådan plan kan revideras till följd av ändrade förutsättningar. Vid uppnådd specialistkompetens är tillsvidareanställda underläkare skyldiga att låta sig förflyttas till annan arbetsplats inom landstingskommunen av verksamhetsmässiga skäl.

Tillsvidareanställning

För en tillsvidareanställning är huvudregeln är att anställningen gäller tillsvidare. Det vill säga att anställningen gäller till dess någon av parterna säger upp anställningen. Om arbetsgivaren säger upp en tillsvidareanställning krävs saklig grund som kan vara till exempel arbetsbrist eller personliga skäl. Läs mer under Uppsägning.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning gäller för den avtalade perioden och upphör därefter om den inte förlängs. Tidsbegränsningar kan göras med stöd av Lagen om Anställningsskydd (LAS) samt om det finns särskild speciallagstiftning.

En tidsbegränsad anställning kan normalt inte sägas upp, varken av arbetstagaren eller av arbetsgivaren. För att en tidsbegränsad anställning ska kunna sägas upp, krävs att det särskilt anges i anställningsavtalet. Det anges då i anställningsavtalet att anställningen gäller ”tills vidare dock längst till”. En sådan skrivning innebär att anställningen kan sägas upp av båda parter.

Förenat anställda lärarna/läkarna

Om du har en förenad anställning som lärare och läkare inom universitetet och har en anställning kombinerad med en viss del klinisk verksamhet hos sjukvårdshuvudman, en så kallad förenad anställning eller kombinerad anställning, gäller dels det statliga Villkorsavtal-T men också i vissa delar det kommunala avtalet, Specialbestämmelser för läkare.

Vanligtvis rör det sig om en fördelning om 1/3 klinisk och 2/3 forskning och undervisning mm. För den kliniska delen utbetalas ett befattningsarvode från landstinget och för den andra delen utbetalas lön från universitetet. Trots att anställningen är delad mellan två arbetsgivare, räknas det som en anställning. Huvudarbetsgivare är staten eller snarare universitet. I och med att det är en anställning läggs det kommunala befattningsarvodet ovanpå den statliga lönen vid beräkning av pension vilket innebär att båda lönedelarna ligger till grund för den statliga tjänstepensionen.

När det gäller anställningsvillkor, som exempelvis semester och ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet, utgår ersättning såväl från universitetet som från landstinget/regionen. Om jour och beredskap utförs för sjukvårdshuvudmannen utgår ersättning för detta från sjukvårdshuvudmannen. Kompensation i form av ledig tid och kontant ersättning räknas på den totala lönen från landsting och universitet.

Har arbetsplatsen ett kollektivavtal?

När du arbetar för en privat arbetsgivare är det viktigt att du tar reda på om arbetsplatsen har ett gällande kollektivavtal. Har arbetsplatsen inte något kollektivavtal måste samtliga villkor som rör anställningen uttryckas i ditt anställningsavtal, för att du ska veta vad ni kommit överens om. Det är alltså extra viktigt att du diskuterar alla villkor om arbetsgivaren inte har kollektivavtal.

Om du är osäker på innehållet och vad som bör regleras i anställningsavtalet kan vi på Läkarförbundet hjälpa dig att gå igenom ett förslag till anställningsavtal innan du skriver på. Det gäller naturligtvis också om du är osäker på vad ett kollektivavtal innehåller.

Tillsvidareanställning

För en tillsvidareanställning är huvudregeln är att anställningen gäller tillsvidare. Det vill säga att anställningen gäller till dess någon av parterna säger upp anställningen. Om arbetsgivaren säger upp en tillsvidareanställning krävs saklig grund, som kan vara till exempel arbetsbrist eller personliga skäl. Läs mer under Uppsägning.

Provanställning

Enligt lag och avtal finns också möjlighet till provanställning som innebär att arbetstagaren och arbetsgivaren får en tid att bedöma varandra innan anställningen övergår i en tillsvidareanställning. Normalt är tiden en provanställning sex månader och enligt lagen ska den sägas upp före utgången av dessa sex månader, för att inte övergå till en tillsvidareanställning.

I kollektivavtal är det vanligt att det inom prövotiden finns en ömsesidig möjlighet att säga upp provanställningen med en månads uppsägningstid.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning gäller för den avtalade tiden och upphör därefter om den inte förlängs. Tidsbegränsade anställningar kan göras med stöd av lagen om anställningsskydd samt i enlighet med vad som regleras i kollektivavtal.

En tidsbegränsad anställning kan normalt inte sägas upp i förtid, varken av arbetstagaren eller av arbetsgivaren. För att en tidsbegränsad anställning ska kunna sägas upp i förtid måste det regleras i avtalet. En sådan typ av anställning är den så kallade längstanställningen där man i anställningsavtalet skriver att anställningen gäller ”tillsvidare dock längst till och med…”. En sådan skrivning medför att anställningen kan sägas upp i förtid.

Undantag från ovanstående regler finns i kollektivavtalen inom Vård och behandlingsverksamhet och för omsorgsverksamhet samt äldreomsorg (bransch E och F) och även inom Företagshälsovård (bransch D), där det stadgas att visstidsanställningar kan sägas upp med en månads uppsägningstid, såvida parterna inte avtalat om en längre uppsägningstid.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem