Hoppa till innehåll

Läkare och sekretess

Tystnadsplikten hör till läkaretikens hörnstenar. Men vilka regler gäller? Hur får patientuppgifter hanteras?

Sekretessen för läkare inom offentlig sektor regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn gäller patientsäkerhetslagen.

Vem får ta del av journaler?

Patientdatalagen bestämmer hur hälso- och sjukvården ska behandla personuppgifter, med regler för inre sekretess (patientuppgiftshantering inom en vårdgivare), sammanhållen journalföring (tillgång vårdgivare emellan) och patientens rätt att spärra uppgifter.

Lagen är svårtolkad, och det råder osäkerhet hos både vårdgivare och personal om vad som gäller.

Den statliga utredningen ”Om rätt information i vård och omsorg” har sammanställt ett dokument med frågor och svar som vägledning om korrekt journalhantering i konkreta fall. Vid frågor, kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning.

När får jag gå in och läsa i en patients journal?

Det är den som deltar i vården av en patient eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården får denne läsa patientens journal (4 kap 1 § Patientdatalagen).

Kan jag lämna ut uppgifter ur journal?

Sekretessbestämmelser för den allmänna hälso- och sjukvården finns i offentlighets- och sekretesslagen. För privat vård gäller istället patientsäkerhetslagens bestämmelser om tystnadsplikt. Även om reglerna alltså finns i olika lagar är tanken att nivån på sekretessen ska vara lika inom båda sektorerna. Patienten har som huvudregel rätt att få ut journaluppgifter om sig själv. Endast i undantagsfall kan sådana uppgifter undanhållas patienten.

Ifall någon annan än patienten begär uppgifter ur journalen är huvudregeln däremot att de inte ska lämnas ut, om inte patienten samtyckt till utlämnandet. Det finns många undantag från denna huvudregel, till exempel utlämnande till barns vårdnadshavare och till olika myndigheter.

Om du är osäker på om du i ett enskilt fall får lämna ut journaluppgifter kan du ta upp frågan med din chef.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare