Hoppa till innehåll

Om kriget kommer

Vad förväntas av läkare om det skulle bli krig i Sverige?

Här samlar vi frågor och svar från Läkarförbundets medlemsrådgivning om vad som gäller för läkare om det skulle bli krig i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet du ska vända dig till för information om vad som skulle hända om det blir kris eller krig i Sverige. www.msb.se

Krisinformation.se Är en webbplats som förmedlar samlad information från myndigheter och andra ansvariga, i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. Totalförsvarsplikten betyder att man är skyldig att delta i verksamhet som krävs för att förbereda Sverige för krig. En totalförsvarspliktig är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmänt tjänstepliktig.

Allmäntjänsteplikt betyder att alla som bor i Sverige kan bli tvungna att göra något för att stötta landet så att viktiga delar av samhället fungerar även vid kris eller krig. Dessa uppgifter ska helst vara liknande de som du normalt arbetar med. Att vara allmänt tjänstepliktig kan bland annat innebära att man är skyldig att kvarstå i sin tjänst – exempelvis som läkare – om det blir höjd beredskap. Regeringen bestämmer för vilka arbetsgivare som det ska råda allmän tjänsteplikt. Bland annat kan staten, kommuner och regioner krigsplacera sin personal.

Du hittar mer information om totalförsvarsplikten på MSB:s webbplats

Det går inte att svara på generellt. Det är inte alla medborgare som har en krigsplacering.

Krigsplaceringar kan vara antingen militära eller civila. Du kan vara krigsplacerad som värnpliktig fram till den dag du fyller 47 år eller max 10 år efter din senaste repetitionsutbildning eller anställningsdag hos Försvarsmakten.

Du kan också ha en civil krigsplacering via din arbetsgivare. Civila organisationer och myndigheter kan krigsplacera hela eller delar av sin personal, för att säkerställa att det civila samhället fungerar i krigstid.

Om du har en krigsplacering via din arbetsgivare inom exempelvis regionen, så har du fått skriftlig information om det från antingen Försvarsmakten eller från din arbetsgivare. Om du har frågor rörande din (eventuella) civila krigsplacering, kontakta i första hand din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som beslutar om krigsplacering av sin personal.

Ja. Plikten att kvarstå i tjänst gäller enbart vid höjd beredskap eller i händelse av krig. Allmäntjänsteplikt gäller endast vid höjd beredskap och blir aktiverat vid beslut från regeringen.

Nej. Vid höjd beredskap förväntas alla mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige att tjänstgöra där de gör mest nytta, enligt lagen om totalförsvarsplikt. Skillnaden är att de som är krigsplacerade redan i förväg vet vad de förväntas göra i händelse av krig och var de ska inställa sig. Krigsplaceringar är en planeringsåtgärd.

Du som inte har en krigsplacering har skyldighet att gå till jobbet som vanligt, men kan, om det råder särskilda skäl, anvisas andra arbetsplatser än den ordinarie. Beslut om detta fattas av den myndighet som regeringen bestämmer, det vill säga Arbetsförmedlingen.

Det är Försvarsmakten som fattar beslut om du ska krigsplaceras eller inte. Plikt- och prövningsverket registrerar din krigsplacering och skickar krigsplaceringsorder till dig. Om din tjänst innebär att du har en civil krigsplacering, får du information om vad det betyder för dig från din arbetsgivare.

På MSB:s webbplats finns fler frågor och svar om krigsorganisation och krigsplacering.

I Försvarsmakten finns det möjlighet att som specialistläkare inom framför allt allmänmedicin, kirurgi, ortopedi, anestesi och intensivvård eller akutsjukvård engagera sig på deltid. Som deltidsanställd förväntas du tjänstgöra i Försvarsmakten under några veckor per år, och är då tjänstledig från ditt civila arbete. Du söker en ledig tjänst på Försvarsmaktens hemsida.

Du kan som läkare också engagera dig i Hemvärnet, på frivillig basis. I Hemvärnet finns befattningar som bataljonsläkare, och då arbetar man i viss mån med sjukvårdsberedskapsfrågor, men också med mycket annat inom det försvarsmedicinska området såsom analyser, planering, utbildning och delegeringar.

Du kan också engagera dig i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna. Läs mer om det på krisinformation.se.

Du ansöker om sådant intyg hos Socialstyrelsen.

Tanken är att en person ska vara krigsplacerad i den verksamhet där personen gör störst nytta för totalförsvaret. Du kan inte själv ansöka om en viss krigsplacering. Det är endast Försvarsmakten och vissa arbetsgivare som kan krigsplacera sin personal. Om din arbetsgivare där du arbetar som läkare vill krigsplacera dig, och du redan har en militär krigsplacering, så ska din arbetsgivare samråda med Försvarsmakten om var du gör störst nytta. Plikt- och prövningsverket är den myndighet som ansvarar för att varje person har maximalt en krigsplacering.

Det är i dagsläget endast civila organisationer samt myndigheter som kan krigsplacera personal. MSB och Plikt- och prövningsverket håller för närvarande på att ta fram kriterier för vilka företag som ska kunna krigsplacera sin personal. De kommer att uppdatera sin webbinformation när det finns mer information om detta.

För alla som saknar en krigsplacering gäller i regel att utgångspunkten är att man ska gå till arbetet som vanligt, men vara beredd på att man kan bli ianspråktagen av totalförsvaret för att utföra annat arbete.

Om du är säker på att du inte kan använda vapen mot någon annan person kan du ansöka om att få gör din totalförsvarsplikt utan vapen. Du ansöker om att vara vapenfri hos Plikt- och prövningsverket. Om du ansöker om vapenfri tjänst kan du ändå bli inkallad till grundutbildning eller vara pliktad att stötta samhället.

Ja, totalförsvarsplikten gäller alla som är mellan 16 och 70 år och som är bosatta i Sverige. Så länge du är bosatt i Sverige omfattas du med andra ord av totalförsvarsplikten.

Utgångspunkten är att krigsplacerade föräldrar ska tjänstgöra och att barnomsorg ska skötas av förskola/skola även vid höjd beredskap.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar