Hoppa till innehåll

Vård av papperslösa

Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.(2008) och lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013) reglerar regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar

I dessa lagar anges vissa begränsningar i fråga om vilken vård som regionen är skyldiga att erbjuda dessa personer.

Läkarförbundet vill mot denna bakgrund framhålla följande:

  • I den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter anges att konventionsstaterna, däribland Sverige, erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa
  • Läkaren ska enligt Läkarförbundets etiska regler – i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta, – aldrig frångå principen om människors lika värde samt – aldrig medverka till otillbörlig prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper eller till att ge dem otillbörlig ekonomisk eller annan fördel
  • I World Medical Associations (WMA) Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient, anges att varje patient, utan åtskillnad, har rätt till lämplig medicinsk vård. Vidare har läkare, enligt WMA:s Statement on Medical Care for Migrants, en skyldighet att tillhandahålla lämplig medicinsk vård oavsett patientens rättsliga status. Läkare ska ges tillräcklig tid och resurser, inklusive tolktjänster, för att kunna bedöma patientens tillstånd.

Läkarförbundet anser därför att följande bör tjäna som utgångspunkter vid läkares omhändertagande av alla människor, inklusive asylsökande och papperslösa personer:

  • Läkarens uppgift är att ge medicinsk vård och behandling
  • Läkarens bedömningar ska utgå från patientens behov och grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • Patientens rättsliga status ska inte inverka på läkarens beslut att ge eller avstå från vård
  • Patientens betalningsförmåga ska inte vara en förutsättning för att läkaren ska erbjuda patienten nödvändig vård

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare