fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Försäkringskassan betalar föräldrapenning med 77,6 procent av lönen upp till 10 basbelopp under 390 dagar. Med kollektivavtal blir villkoren bättre – hur de ser ut beror på om du arbetar inom landsting/kommun, privat sektor, statlig sektor eller har flera arbetsgivare.

Ingen förlust att dela lika

Sacos kalkylverktyg visar hur utfallet blir beroende på föräldrarnas löner. Så länge båda har rätt till sex månaders föräldralön lönar det sig att dela någorlunda lika på ledigheten – även om det är stor skillnad mellan föräldrarnas löner. Först när dagarna med kollektivavtalad föräldralön är slut blir det mest lönsamt om den som tjänar minst stannar hemma.

Osäker på vad som gäller just dig?

Kontakta medlemsrådgivningen eller din lokala läkarförening

Enligt kollektivavtalet fyller arbetsgivaren ut föräldraförsäkringen med extra ersättning under vissa villkor. Vad gäller?

 • Föräldraledighet måste begäras minst 3 månader före ledighetens början.
 • Ett föräldrapenningstillägg motsvarande 10 procent av lönebortfallet per kalenderdag ges under högst 180 kalenderdagar, om man varit sammanhängande anställd hos arbetsgivaren under minst 365 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning.
 • Om månadslönen överstiger 83,33 procent av basbeloppet ges föräldralön. Den kompletterar upp till 77,6 procent av månadslönen (inklusive fasta men exklusive rörliga tillägg) under 270 kalenderdagar, om man varit sammanhängande anställd under minst 180 dagar före ledighet med föräldrapenning.
 • Om båda föräldrarna omfattas och vill fördela föräldralönsdagarna mellan sig, måste den som tar ut föräldrapenning först meddela detta till arbetsgivaren.
 • Särskilda regler gäller för AT- och ST-läkare och specialister på förordnande för viss tid: man fortsätter erhålla förmånerna om de uppbärs vid anställningens slut och om man haft sammanhängande anställning under minst 180 dagar.
 • Arbetsgivaren lämnar ingen ersättning för tillfällig vård av barn.

Privata arbetsgivare har inte alltid kollektivavtal. Då regleras förmånerna av anställningsavtalet. Vad gäller?

 • Om du inte omfattas av ett kollektivavtal måste du själv förhandla om förmåner vid föräldraledighet – annars får du bara Försäkringskassans ersättning.
 • Olika arbetsgivare har olika kollektivavtal.

Exempel från avtal med Vårdföretagarna

För att få ersättning från arbetsgivaren krävs att du haft minst ett års sammanhängande anställning, som fortsätter minst tre månader efter tjänstledigheten. Tillägget ger ersättning upp till cirka 90 procent av månadslönen. Hur länge beror av anställningstiden:

 • Anställd 1-2 år – ersättning i 2 månader
 • Anställd 2-3 år – ersättning i 3 månader
 • Anställd 3-4 år – ersättning i 4 månader
 • Anställd i 4 år – ersättning i 6 månader

Om båda föräldrarna arbetar på samma arbetsplats har respektive förälder rätt till ersättning. Du får bara ut ersättning för den tid du tar ledigt även om du är berättigad till mer. Tillägget utbetalas med halva beloppet när tjänstledigheten börjar och resterande hälft när anställningen fortsatt i tre månader därefter.

Enligt kollektivavtalet fyller arbetsgivaren ut föräldraförsäkringen med extra ersättning under vissa villkor. Vad gäller?

 • Föräldrapenningtillägg ges under 360 ledighetsdagar per barn, i motsvarande omfattning som den föräldrapenning du tar ut. · Föräldrapenningtillägget är 10 procent av daglönen upp till basbeloppstaket, och 90 procent av lönedelar däröver.
 • Om föräldrapenningen har satts ned av Försäkringskassan sätts tillägget ned motsvarande.
 • Läkare med förenad anställning som lärare får även utfyllnadslön från landstinget/regionen i upp till 270 dagar per födelse, om lönen överstiger basbeloppstaket. Ersättningen utgår i proportion till den sammanlagda lönen.

Om man har flera arbetsgivare

Är man samtidigt anställd hos arbetsgivare i olika sektorer beräknas förmånerna var för sig enligt respektive kollektivavtal. Inkomsterna från olika sektorer läggs alltså inte ihop vid beräkningen, och utfyllnadslönen från respektive arbetsgivare blir mindre eller uteblir. Läs mer om konsekvenser av anställningar inom flera avtalsområden.

Vanliga frågor och svar om föräldraledighet

Föräldraledighetslagen ger dig som är förälder rätt att under vissa förutsättningar, vara ledig från arbetet med eller utan föräldrapenning.

Det finns olika typer av föräldraledighet exempelvis:

 • hel föräldraledighet med eller utan föräldrapenning tills barnet är 18 månader
 • mammaledighet i samband med barnets födelse
 • delledighet tills barnet är 8 år
 • tillfällig föräldrapenning vid sjukdom.

Under vissa förutsättningar kan båda föräldrarna vara hemma med föräldrapenning samtidigt.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du få bättre villkor under ledigheten. Läkarförbundet har förhandlat fram kollektivavtal både på statlig, kommunal och privat sektor som ger bättre villkor än Föräldraledighetslagen.

Kontakta medlemsrådgivningen eller läs mer om föräldraledighet under din sektor.

Det beror på om du omfattas av kollektivavtal och i sådant fall vilket. I normalfallet ska du anmäla till arbetsgivaren senast två eller tre månader i förväg att du ska vara föräldraledig och hur länge. Vid tillfällig föräldraledighet (VAB) gäller att du ska anmäla så snart som möjligt både till Försäkringskassan och till arbetsgivaren.

Om du är gravid kan du börja ta ut ledighet med föräldrapenning från och med dag 60 före beräknad förlossning. Då kan du också ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan om arbetet är för tungt.

Arbetsgivaren är skyldig att låta dig återgå i arbete i samma omfattning som tidigare och kan skjuta på din återgång till arbetet i högst en månad.

120 dagar av föräldraledigheten är semesterlönegrundande eller 180 dagar om du har ensam vårdnad om barnet.

Om du är anställd inom landsting eller kommun kan du på egen begäran slippa jourarbete, helger och nätter under de sista 60 dagarna av graviditeten. Lokalt finns avtal om bättre villkor för jourbefrielse på egen begäran för gravida läkare. Kontakta medlemsrådgivningen eller din lokala läkarförening för att få information om vad som gäller där du arbetar.

Huvudregeln är att föräldralediga ska lönesättas som om de vore i tjänst. I föräldraledighetslagen finns ett förbud mot missgynnande. Det gäller även andra anställningsvillkor än lön.

Om du har små barn har du rätt att arbeta deltid. Hur du vill lägga din föräldraledighet ska planeras ihop med din chef.

Du får minska din arbetstid med högst 25 procent. För dig som har barn födda före 1 januari 2014 får du göra det till och med det år som barnet är åtta år, eller slutar första klass. För dig som har barn som är födda efter 1 januari 2014 gäller nya regler om hur länge du får ta ut dagarna.

Beroende på vilken arbetsgivare du har kan det finnas möjlighet till arbetstidsförkortning fram till barnets 12-årsdag. Bra att stämma av vad som gäller på din arbetsplats.

Att få vara ledig på deltid är en rättighet som finns i föräldraledighetslagen 7 §. Du behöver inte ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan för den tiden du är hemma. Om du vill arbeta deltid på grund av att du har barn ska du söka föräldraledighet hos din arbetsgivare i god tid före ledigheten.

För läkare som är anställda inom region/kommun gäller det att du ska söka föräldraledighet minst tre månader i förväg. Jobbar du privat eller statligt är det två månader, oberoende om du har kollektivavtal eller inte. Hur du vill lägga din föräldraledighet är något som ska planeras tillsammans med din chef. Det kan vara att du vill arbeta kortare alla eller vissa dagar eller att du vill vara helt ledig en dag. Om ni inte kan komma överens om hur du ska vara ledig så ska arbetsgivaren i första hand gå dig till mötes och låta dina önskemål styra. Undantaget är om ditt önskemål skulle vara ett stort problem för verksamheten. Om ni inte skulle komma överens gällande dina önskemål ska arbetsgivaren underrätta både dig och den lokala läkarföreningen.

När du arbetar deltid ska du göra samma sak som tidigare, men i mindre omfattning. De arbetsuppgifter som står i ditt anställningsavtal ska du få möjlighet att fortsätta att göra. Dock ska mängden minskas eftersom du inte arbetar lika mycket för tillfället.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem