Hoppa till innehåll

Bastjänstgöring, BT

Från och med 1 juli 2021 är bastjänstgöringen (BT) en del av specialiseringstjänstgöringen (ST).

Bastjänstgöringen är en introduktionstjänstgöring som genomförs inom ramen för specialiseringstjänstgöringen. Bastjänstgöringen sker efter läkarlegitimation och är en inledande del av specialiseringstjänstgöringen. Eftersom den 6-åriga läkarutbildningen är legitimationsgrundande kommer allmäntjänstgöringen (AT) på sikt att fasas ut. 

BT ingår i specialiseringstjänstgöringen för den legitimerade läkaren...

  • som påbörjar sin svenska specialisering efter den 1 juli 2021.
  • som inte har gjort svensk AT.

Bastjänstgöring (BT) ersätter inte Allmäntjänstgöring (AT) 

För att påbörja bastjänstgöring måste läkaren vara legitimerad. Allmäntjänstgöringen är en utbildningstjänst som ett sista led för att läkaren ska kunna ansöka om legitimation. Syftet med BT är fokus på klinisk tjänstgöring med kortare placeringar som en inledande del till det specialitetsspecifika innehållet. Det är dessutom tanken att BT ger en introduktion till svensk sjukvård, oavsett vilket land läkaren har utfört sin läkarutbildning i.  

Föreskrift 

Bastjänstgöringen är en klinisk tjänstgöring under handledning och klinisk instruktion med fokus på färdighetsträning. Tjänstgöringen regleras av föreskriften HSLF-FS 2021:8 som också bestämmer hur efterföljande ST ska utföras.  

Målbeskrivningar 

Målen för BT är ej specialitetsspecifika och består av 18 st kunskapskrav. Vissa mål behöver uppfyllas vid de obligatoriska placeringarna inom akut sjukvård och primärvård.  

Läkarförbundets rekommendationer för BT och allmänna kompetenser i ST

Förtydligande av Målbeskrivningar 2021 tillhörande Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2021:8)

Upplägg 

Minimitiden för BT är sex månader, men normtiden är i många fall 12 månader. Huvudregeln är att bastjänstgöringen ska vara en tidsbegränsad anställning på 12 månader med möjlighet till individuella avvikelser. Detta brukar kallas för separat BT, som följs av en separat ST-anställning.  

BT kan även göras inom ramen för en ST, en så kallad integrerad BT/ST eller ST 2021. Läkaren bör vara tillsvidareanställd.  

Individuellt utbildningsprogram 

Varje läkare som går BT eller ST ska ha ett utbildningsprogram som utgår från målbeskrivningen. Utbildningsprogrammet bör innehålla både intern och extern utbildning, tid för självstudier och handledning.  

Baskompetensbevis 

När bastjänstgöringen är slutförd behöver läkaren ansöka om intyg över godkänd bastjänstgöring hos Socialstyrelsen. I fallet integrerad BT/ST behöver läkaren ha intyg över godkänd BT inom de första två åren vid heltidstjänstgöring.  

Övergångsregler 

Att göra BT som en del av ST gäller inte för alla läkare som ska påbörja specialistutbildning. Till exempel omfattas redan färdiga specialister av övergångsreglerna, och behöver därför inte göra BT som en del av en tilläggsspecialitet utan utbildas enligt regelverket för ST-2015.  

Läs mer hos Socialstyrelsen om vilka övergångsregler som gäller.  Du kan också kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning.  

Broschyr: Regelverket om ST/BT (2023)

Vanliga frågor om bastjänstgöring

BT infördes den 1 juli 2021.

Om du inte gjort eller kommer att göra svensk AT eller om du inte påbörjat din ST innan 1 juli 2021 behöver du göra BT.

Bastjänstgöring (BT) är en klinisk tjänstgöring under handledning och instruktion med fokus på färdighetsträning. BT kan ske separat eller inom ramen för en ST.

Minimitiden för BT är sex månader, men normtiden kommer i de flesta fall att vara 12 månader.

Huvudregeln är att BT ska vara en tidsbegränsad anställning på 12 månader med möjlighet till individuella avvikelser. Till exempel att genomföra BT inom ramen för övriga ST, som en tillsvidareanställd ST-läkare.

BT delas in i följande block:

  • minst tre månader inom primärvård,
  • minst tre månader inom akut sjukvård och
  • i övrigt maximalt ytterligare två tjänstgöringsplaceringar inom specialiteter där läkaren har egna patientkontakter samt ansvar för utredning och behandling.

Syftet med BT är dels att öka den kliniska färdigheten, dels att på ett likvärdigt sätt introducera legitimerade läkare, oaktat utbildningsland, till svensk hälso- och sjukvård.

Läs Socialstyrelsens föreskrifter om BT och ny ST hos Socialstyrelsen (PDF)

Du som inte gjort eller kommer att göra svensk AT för att få svensk läkarlegitimation eller om du påbörjat din ST i Sverige efter den 1 juli 2021 omfattas du av det nya regelverket (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT.

Du som har gjort eller kommer att göra svensk AT för att få svensk läkarlegitimation eller om du påbörjat din ST innan den 1 juli 2021 får göra och slutföra din ST enligt det äldre regelverket (SOSFS 2015:8).

Du som har läkarexamen från ett annat land inom EU/EES till exempel från Danmark eller Polen kommer fortsatt ha möjlighet att göra AT i Sverige.

BT ska endast genomföras en gång och behöver inte upprepas vid ytterligare specialisering.

Huvudregeln är att BT ska vara en tidsbegränsad anställning på 12 månader med möjlighet till individuella avvikelser. Till exempel att genomföra BT inom ramen för övriga ST, som en tillsvidareanställd ST-läkare.

Anställningsformen för BT regleras i Läkaravtalet för region och kommun 2020-2024.

Antalet BT-tjänster regleras regionalt och ska planeras utifrån det framtida behovet av specialistläkare. Enligt Läkarförbundets prognos kommer det att behövas cirka 700-800 BT-tjänster årligen kommande år.

Det finns idag inget slutdatum för när AT ska ha fasats ut. Läkarstudenter som påbörjat den nuvarande läkarutbildningen med krav på AT för läkarlegitimation har rätt att examineras inom ramen för det äldre programmet till och med 2029. Därför kommer AT och BT att samexistera under en lång tid framöver.

BT-tjänsterna annonseras på respektive regions webbplats. Du hittar en lista över samtliga regioner här.

Lönesättningen för BT-läkare är, precis som för övriga utbildningsläkare, individuell. Läkarförbundet rekommenderar dock att lönenivån för BT-läkare är densamma som ingångslönen för en ST-läkare. Här hittar du aktuell lönestatistik.

Ikraftträdandet är denna gång inte kopplat till legitimationsdatum, utan till när ST inleddes. Socialstyrelsens regelverk medger att relevant tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning och instruktion, det vill säga under ST-liknande former, kan komma att tillgodoräknas i en senare ST, inklusive BT. I vissa fall kan därför en läkare som påbörjat sin anställning som ST-läkare efter halvårsskiftet ändock gå på det äldre regelverket (SOSFS 2015:8), under förutsättning att ST kan anses ha påbörjats före den 1 juli 2021.

Du måste således säkerställa med din handledare och verksamhetschef att startdatumet för din ST som ska anges i ansökan om specialistkompetensbevis är daterat till innan den 1 juli 2021. Startdatumet ska anges i tjänsteförteckningen i ansökningsblanketten som du skickar in till Socialstyrelsen för att ansöka om ditt specialistkompetensbevis. Blanketten finns på Socialstyrelsen webbplats.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare