Hoppa till innehåll

Läkare med eget företag

Som läkare med eget företag så kan du få rådgivning från läkarförbundet. Utöver stöd från Läkarförbundet kan du kontakta yrkesföreningen Svenska Privatläkarföreningen. Om du har anställd personal – gå med i en arbetsgivarorganisation för att få råd om arbetsgivarrollen.

Läs om Skatteverkets ställningstagande beträffande moms..

..där bakgrunden är Högsta förvaltningsrättens dom (HFD), bifogas, där domstolen klargör att bemanningsföretag vars verksamhet består i uthyrning av personal inte är momsbefriat. Det uppstår ett visst utrymme för tolkning.

För den som är nyfiken finns intressant läsning på Skatteverkets webbplats om moms för egenföretagare.

Saco tipsar om tio sätt att jobba smartare

Läs mer och se filmen på Sacos webbplats

Ekonomi och försäkringar för läkare med eget företag

Egenföretagare har ansvar för verksamheten, sig själva och de anställda. Dessa regler bör då kännas till: enligt patientskadelagen (1996:799) måste du ha en patientförsäkring. Det finns särskilda yrkesförsäkringar för företagande läkare, med bland annat ansvarsförsäkring, patientförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Praktikförsäkring är speciellt anpassad för företagare med egen praktik, i form av ett grundpaketet som kan byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov.

Om du har anställda innebär det att du som arbetsgivare måste teckna avtalsreglerade försäkringar för de anställda. Som verksam i ditt eget företag kan du själv omfattas av motsvarande försäkringsskydd – det gäller avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring för tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Kontakta Folksam för råd om vilka försäkringar som passar din verksamhet.

Tillsyn av IVO

Även privata läkarverksamheter står under myndighetstillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta innebär:

 • Du är skyldig att ge tillträde till mottagningen för inspektion. Utföraren har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar, prover och annat material som rör verksamheten, och du ska lämna det biträde som behövs
 • Du ska fortlöpande bedriva systematiskt och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete
 • Nyetablering, avveckling eller flytt av verksamheten ska anmälas till IVO
 • För att underlätta din egen kontroll och IVO:s tillsyn ska patientsäkerhetsarbetet senast 1 mars varje år dokumenteras i en patientsäkerhetsberättelse, som ska hållas tillgänglig att ta del av (enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL)
 • Läs mer om tillsyn på IVOs hemsida

Olika finansieringsformer för läkare med eget företag

Det finns olika former för att driva eget som läkare, etableringsmodeller med och utan offentlig finansiering:

Nationella taxan Privata verksamheter som arbetar enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, får ersättning enligt en nationell taxa , som framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning. Om det inte finns vårdvalssystem (eller beroende på region) kan de överlåtas till annan läkare inom samma specialitet, en så kallad ersättningsetablering.

Vårdavtal Vårdavtal är ett tidsbegränsat avtal som tecknas mellan regionen och läkaren eller dennes bolag, och som måste upphandlas. Det reglerar ersättningarna och vårdens lokalisering, omfattning, innehåll och inriktning.

Vårdval Vårdvalsmodeller finns i alla regioner, främst inom primärvården, för att patienterna ska kunna välja vårdgivare och fast läkarkontakt fritt inom landstinget. Inom systemet har alla vårdgivare som uppfyller kraven rätt att etablera sig, med offentlig finansiering och på lika villkor. Ersättningen följer patientens val.

Om du vill verka i ett vårdvalssystem ansöker du om ”auktorisation” eller ”ackreditering” hos regionen. Regionen tecknar avtal med din verksamhet om du uppfyller villkoren, och ersätter dig för de patienter som listat sig där (ibland kombinerat med besöksersättning). Uppdrag inom valfrihetssystem annonseras på hitta LOV-uppdrag, tidigare Valfrihetswebben.

Region Stockholm har infört krav om minst två läkare bland annat för att minska sårbarheten vid frånvaro, men samtidigt har kravet väckt oro hos vissa små mottagningar, inte minst inom gynekologi och öron-näsa-hals. För att inte riskera att mottagningar ska behöva stänga på grund av brist på specialister föreslås avtalsutskottet besluta om en förlängd omställningstid till 1 januari 2024. Samtidigt görs kravet på arbetstid mer flexibelt, från dagens krav på minst två verksamma läkare om 75 procent vardera, till krav som möjliggör för till exempel tre läkare som är verksamma på 50 procent vardera.

Läs mer

Etablering utan offentlig finansiering Alla läkare med svensk legitimation har fri etableringsrätt utanför det offentliga ersättningssystemet. Då måste finansieringen skötas på annat sätt än genom läkarvårdsersättning eller vårdavtal, och läkaren faktureras kostnaden för annars fria nyttigheter som laboratorier och röntgen.

Starta eget

Att starta egen läkarverksamhet kan vara ett steg ut i okänd mark. På läkarförbundet kan du hitta hjälp och stöd.

 • Läkarförbundets råd för dig som vill starta eget är en checklista med viktiga förberedelser och tips om bra verktyg. Skatteverkets broschyr om att starta företag är också bra att ta del av
 • Registrera din verksamhet hos IVO och deras vårdgivarregister
 • Medlemsrådgivningen kan ge råd både inför och efter uppstart
 • Yrkesföreningen Svenska Privatläkarföreningen är ett stöd för medlemmar och ett viktigt nätverk

För verksamheter med flera anställda rekommenderar Läkarförbundet medlemskap i en arbetsgivarorganisation.

Myndigheter
När du ska starta eget företag som läkare behöver du kontakt med ett antal myndigheter. Ett enkelt sätt att både få information och att komma igång är via portalen Verksamt.se. Därigenom får du praktisk vägledning och kontaktar även berörda myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och Försäkringskassan. Myndigheter har en serviceskyldighet och utövar tillsyn. Många gånger kan myndigheterna ge bra svar på frågor inom sitt uppdragsområde.

 • Arbetsmiljöverket, AMV för arbetsmiljökrav
 • Bolagsverket, för registrering av verksamhet med mera
 • Boverket, för lokalers utformning med hänsyn till tillgänglighet med mera
 • Datainspektionen, för krav vid behandling av personuppgifter och anmäla personuppgiftsincidenter
 • Försäkringskassan, för karensdagar, sjukpenninggrundande inkomst med mera
 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO för anmälan av verksamhet samt tillsyn
 • Kommunens miljöenhet för hantering av miljöpåverkande ämnen med mera
 • Skatteverket har en mycket informativ hemsida och anordnar informationsträffar
 • Socialstyrelsen för legitimationsfrågor, patientsäkerhet och hygienkrav
 • Strålsäkerhetsmyndigheten om verksamheten har röntgen

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare