Hoppa till innehåll

Handledaruppdraget

Som handledare har du en nyckelroll för yngre kollegors utbildning och utveckling. Här går vi igenom vad som gäller kring handledning under olika faser av karriären som läkare.
två kvinnliga läkare tittar på samma dokument

Vem har rätt till handledning? 

Alla läkare under utbildning har rätt till handledning. Du som är AT-läkare, BT-läkare eller ST-läkare har rätt till handledning enligt respektive föreskrift. Att du får handledning är också en förutsättning för att din AT-, BT- eller ST-tjänstgöring ska kunna godkännas av Socialstyrelsen.  

Även du som är olegitimerad och vikarierar som underläkare med särskilt förordnande, har numera rätt till stöd och vägledning i ditt arbete enligt föreskrift. Du som är läkarstudent har förstås också rätt till handledning när du är ute på praktik.  

Hur ska handledning gå till? 

Handledningen ska vara strukturerad och det ska finnas utrymme för regelbundna utvecklingssamtal och kontinuerlig uppföljning. Regelverken för AT, BT, ST och särskilt förordnande reglerar hur handledningen ska gå till för respektive grupp.  

 Hur mycket handledning har jag rätt till? 

Handledningen bör planeras in i den ordinarie tjänstgöringen. Lagen föreskriver inte några exakta mått eller tidsangivelser på hur mycket handledning man har rätt till i tid, vare sig som AT-, BT-, ST-läkare eller som läkare med särskilt förordnande. Generellt kan sägas att handledningen ska vara anpassad efter behov och tjänstens innehåll.  

Vad innebär det att vara handledare? 

Att handleda yngre kollegor är ett mycket viktigt och ansvarsfullt arbete, och bör ses som en naturlig del i arbetet för alla läkare. Som handledare är du en kunskapskälla men också en förebild för den yngre läkaren i den kliniska yrkesrollen. I uppdraget som handledare ingår att vägleda, lyssna, svara på frågor och att återkoppla kritik.  Att vara handledare innebär oftast även att bedöma utbildningsläkarens kompetens och progression.  

Är det meriterande att vara handledare?

Med de höga krav som ställs på handledaren ska uppdraget ses som en värdefull merit och vägas in vid lönesättningen. Det är även viktig att uppdraget dokumenteras, så att det beaktas vid diskussioner om befordran eller vid ansökan om en ny tjänst. Handledaren behöver också få tid, kompetensutveckling och stöd i sitt uppdrag. Handledarträffar på arbetsplatsen är ett sätt att säkra kvaliteten i handledningen. Handledarutbildning ska ingå i alla ST-läkares utbildning.

Vem kan handleda vem? 

  • AT-läkare kan handledas av specialister eller ST-läkare. 
  • BT-läkare kan handledas av specialister eller ST-läkare.  
  • ST-läkare kan handledas av specialister. 
  • Underläkare som arbetar med särskilt förordnande ska ha tillgång till handledning av legitimerad läkare. 

Vad är skillnaden på handledning och klinisk instruktion? 

Det förekommer många olika typer av handledning. Föreskrifter reglerar hur handledning under AT, BT och ST ska gå till och vem som kan vara personlig handledare på en viss placering respektive huvudhandledare för hela tjänstgöringen. Personliga handledare och huvudansvariga handledare är alltid legitimerade läkare. Utöver den utsedda handledaren så kan man som läkare även få klinisk instruktion av andra yrkesgrupper och professioner om hur man exempelvis genomför olika praktiska moment. 

Handledning för olegitimerade vikarierande underläkare 

Du som är olegitimerad och arbetar som underläkare med särskilt förordnande, ska ha tillgång till handledning av legitimerad läkare. Du ska också ha tillgång till medarbetare som kan ge dig nödvändiga instruktioner om verksamhetsspecifika tekniker och tillvägagångssätt. Det är din arbetsgivare som har ansvar för att du ska få stöd och vägledning. Stödet och vägledningen ska anpassas efter dina behov och efter tjänstens innehåll. 

Läs mer om att vikariera som underläkare innan leg här: Vikariera som underläkare innan läkarlegitimation - Sveriges läkarförbund (slf.se) 

Handledning under AT 

AT ska genomföras under handledning. Som AT-läkare ska du alltid ha nära till stöd och klinisk instruktion och att kunna fråga en kollega om råd.  

Vid varje tjänstgöringsavsnitt ska du som AT-läkare ha en personlig handledare som antingen ska vara en specialistkompetent läkare eller ST-läkare. Därutöver ska det finnas en huvudhandledare med ett övergripande ansvar för AT-läkarens sammanhållna kompetensutveckling. 

Den personliga handledaren ska ta ansvar för AT-läkarens utveckling och avsätta regelbunden tid för gemensamma träffar. Huvudhandledaren ska, i samråd med dig som AT-läkare, utforma en skriftlig individuell handlednings- och tjänstgöringsplan. Du ska också ha möjlighet att tillsammans med din personliga handledare och huvudhandledare regelbundet utvärdera din tjänstgöring.  

Arbetsgivaren ska eftersträva kontinuitet i handledningen och i möjligaste mån undvika byte av handledare. 

Handledning under BT och ST 

Specialiseringstjänstgöring ska genomföras under handledning. Det är vårdgivaren som ska ansvara för att det finns tillgång till handledare som motsvarar behovet av handledning. Inom ramen för specialiseringstjänstgöringen finns huvudsakligen två handledarroller: huvudansvarig handledare samt handledare för specifik utbildningsperiod. 

Tips och inspiration för dig som handleder

Handledarpris

Vartannat år delar Läkarförbundet ut ett handledarpris till två pristagare.

Syftet med priset är att synliggöra handledningens och den kliniska instruktionens betydelser som pedagogiska metoder när morgondagens läkare ska växa in i den kliniska läkarrollen.

Nomineringsförfarande

Kandidater till Läkarförbundets handledarpris är de som har mottagit SYLF:s lokalavdelningars handledarpriser vid tiden mellan föregående prisutdelning fram till och med 30 april utdelningsåret. SYLF centralt ansvarar för att de lokala pristagarna skickas in till ansvarig tjänsteman vid Läkarförbundets kansli senast den 31 maj utdelningsåret.

Nomineringarna ska utformas i enlighet med Nomineringsmall för Läkarförbundets handledarpris.

Det är viktigt att mottagarna av SYLF:s lokalavdelningars handledarpriser informeras om att de automatiskt blir nominerade till Läkarförbundets handledarpris.

Priset består av 15 000 kronor, ett diplom, en pin samt resa till prisutdelningen, som vanligen sker i samband med Läkarförbundets Studierektorskonferens på hösten.

Om du har frågor om handledarpriset, kontakta Jonas Lilleberg Eriksson.

För att få Läkarförbundets handledarpris ska pristagaren uppfylla minst ett av följande kriterier:

  • Handledaren ska ha utmärkt sig som en god handledare och klinisk instruktör under en längre tidsperiod.
  • Handledarpriset kan även erhållas som belöning för punktinsatser som handledare genomfört. Det kan till exempel handla om att ha varit en inspirationskälla för utbildningsläkarna eller varit drivande i att förbättra utbildningsklimatet på kliniken eller vårdcentralen.
  • Handledarpriset kan även ges till personer som stöttar handledarna. Till exempel en studierektor som givit stöd till handledarna i form av ersättning, tid eller utbildning.

Pristagare till Läkarförbundets handledarpris

2023 Oskar Lindh, Blekingesjukhuset, Karlskrona och Ingrid Selmeryd, Västerås sjukhus

2021 Marlene Sonnleitner, vårdcentralen i Sunne, Värmland och Payam Khalili, Centralsjukhuset i Karlstad, Värmland

2018 Katarina Lindgren, Luleå och Peter Svensson, Kristianstad

2016 Britta Lödén, Karlstad och Kaj Eman, Arvika

2014 Gustaf Levin, Eskilstuna och Eva Piscator, Stockholm

2012 May Olsson, Lehovda och Frederik Buijs, Mora

2011 Magnus Wagenius, Helsingborg och Ängelholm Eric Dryver, Lund

2010 Karin Eriksson, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Peter Johansson, Sunderby sjukhus, Luleå

2009 Mikael Lundborg, Viktoriakliniken, Halmstad

2008 Stefan Lindskog, Varbergs sjukhus,

2007 Suzanne Londré, Ljungskiles vårdcentral

2005 Kjell Furugård, Falu lasarett Lena Lilja, Brunflo vårdcentral.

2004 Kjell Bergdahl, hudkliniken Falu lasarett Stina Nyblom, IVA, SU

2003 Ingrid Nytzén, Psykiatriska kliniken, Hässleholm-Kristianstad Kerstin Wicknertz, barnkliniken, Mälarsjukhuset

2002 Shirani Jayawardena, medicinkliniken, Bollnäs sjukhus Erik Nilsson, kirurgkliniken, Lasarettet i Motala

2001 Olof Rudholm, röntgenkliniken SU/Östra, Suzanne Wendahl, infektionssektionen, Sunderby sjukhus

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare